Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tanulmányi mobilitás megvalósítására a 2018/2019-as tanév tavaszi félévében az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében

 

 

1 fő MA v. PhD hallgató részére az Újvidéki Egyetemen (tanárképzés, irodalom, nyelvészet, történelem, szociológia területeken)

 

1 fő MA v. PhD hallgató részére a Belgrádi Egyetemen (irodalom, nyelvészet és nyelvszakos területeken)

 

1 fő BA v. MA hallgató részére az Mahidol Egyetemen (Thaiföld, politikatudomány területeken)

 

 

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében a pályázaton nyertes hallgató lehetőséget kap az Európai Unión kívüli partneregyetemen, részképzésben részt venni (lehetőséget kap arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok időtartama 3-5 hónap.

A program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

3-5 hónapot töltenek a partneregyetemen;

a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;

itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;

külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám a kari Erasmus Szabályzat alapján 12 ECTS.

A partneregyetemek tanulmányi információi:

Buenos Airesi Egyetem:

https://servicios.econ.uba.ar/alumnos/oferta/2018-1/OfertaCicloProf.html

A KURZUSOK CSAK SPANYOL NYELVEN VÉGEZHETŐEK!

Újvidéki Egyetem:

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/studies/study-programs/by-institutions

 

Belgrádi Egyetem: http://www.bg.ac.rs/en/international/projects/erasmus-plus.php?submenuheader=1

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

-     a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.

-     Elsősorban MA v PhD szintű hallgató részére. A kiutazás legkorábban a felsőoktatási (MA) tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)

-     abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n; és diplomáját nem szerzi meg a mobilitási időszak befejezése előtt

-     a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)

-     megfelelnek az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.

-     Pályázati feltételek a PTE BTK-n:

  • ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag a pályázat benyújtását megelőző két lezárt félévben/ MA hallgatók esetében BA diploma átlag
  • benyújtandó dokumentumok: kitöltött jelentkezési lap, önéletrajz, utolsó két lezárt félév átlagigazolása (MA hallgatók esetében BA diploma), nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, igazolás közösségi és tudományos tevékenységről
  • Az ösztöndíjat elnyerő hallgató Karunkon az ösztöndíj tartamára egyéni tanulmányi és vizsgarendet kap. A hallgatónak a külföldön töltött félév során minimum 12 ECTS kreditet kell teljesítenie a partnerintézményben. A teljesített tárgyakat a PTE BTK a Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján elismeri.
  • A pályázat elnyerésének feltétele a pályázott nyelvterület nyelvéből minimum középfokú “C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával a kiutazás feltétele a nyelvi meghallgatáson való sikeres szereplés.
  • A pályázat beadásához szükséges a Kar Erasmus szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele, amely a …….oldalon érhető el.

 

Az ösztöndíj mértéke: A pályázatot elnyert hallgató 650 EUR/hó havi ösztöndíjban (5 hónapra) illetve egyszeri utazási támogatásban részesül. A pályázatot elnyert hallgató egyéni ösztöndíjszerződést köt a PTE-vel. Az ösztöndíjszerződés és az utalás adminisztrációját a PTE Külügyi Igazgatósága koordinálja.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2018. október 15. 12:00 óráig kell benyújtani az https://outgoing.pte.hu/ weboldalon. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság a Kari Külügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2018.október 25-ig. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai a kari Erasmus szabályzatban elérhetőek a kari honlapon:

 

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken:

 

Kovács-Samu Éva/Ms. Eva Kovacs-Samu

Kari Erasmus koordinátor/Faculty Erasmus coordinator

 

Pécsi Tudományegyetem/University of Pécs

Bölcsészettudományi Kar/Faculty of Humanities

 7624 Pécs, Ifjúság útja 6., 1st floor, Office 108.

Tel: +36 72 503-600/24126

 

 

Bereczkei Tamás

dékán