Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

PhD felvételi

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felvételi felhívás doktori képzésekre

a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán

a 2016/2017.  tanévre

 

Doktori programok:

I. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

A közelmúltban létesített doktori iskola felöleli a tágan értelmezett demográfia témaköreit (termékenység, nupcialitás, halandóság, öregedés, migráció, etnicitás, addiktológia, egészségmagatartás), valamint a népesedési folyamatok térbeli dimenzióit, illetve a településszociológia problémáit.

-         Demográfia Program

-         Addiktológia, Egészségmagatartás Program

-         Településszociológia Program

 

II. Filozófia Doktori Iskola

-         Ismeretelmélet és Etika Program (Újkori és kortárs filozófia, Ismeretelmélet, Tudományfilozófia, Logika, Metafizika, Etika, Politikafilozófia, Tudatfilozófia, Neurofilozófia)

-         Társadalomfilozófia és Esztétika Program (Filozófiatörténet, Társadalomfilozófia, Esztétika, Jogfilozófia, Kultúrafilozófia)

-         Antik filozófiatörténet, A magyar filozófia története (Antik császárkori filozófiatörténet, Patrisztikus filozófiatörténet, A magyar filozófia története)

 

III. Interdiszciplináris Doktori Iskola

-         "A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800" - Középkortörténet Doktori Program

-         "A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban" Ókortörténeti Doktori Program"

-         A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói" Politikatudományi Doktori Program

-         "Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Program

-         Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program

 

IV. Irodalomtudományi Doktori Iskola

-         Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón

 

V. Nyelvtudományi Doktori Iskola

-         Alkalmazott Nyelvészeti Program: Magyar mint anyanyelv; Magyar mint idegen nyelv; Idegennyelv-oktatás; Alkalmazott szociolingvisztika; Formális és számítógépes nyelvészet; egyéb témák a nyelvleírás és az alkalmazott nyelvészet köréből

-         Doctoral Programme in English Applied Linguistics and TEFL/TESOL. Angol alkalmazott nyelvészet és angol mint idegen/második nyelv tanítás és tanulás

-         Nyelv és Kommunikáció Doktori Program: A kommunikáció és a média elméleti-történeti vizsgálata, A kommunikáció és a média intézményrendszerei, A kommunikáció nyelvi-kulturális medialitása, A kommunikáció és a média társadalmi-kulturális környezete

 

 VI. „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola:

-         Nevelésszociológia Program: nevelés- és oktatásszociológia, a felsőoktatás szociológiája és menedzsmentje, romológia specializáció

-         Oktatástörténet Program: oktatáspolitika történet, az oktatás társadalomtörténeti összefüggései, művelődéstörténet

 

VII. Pszichológia Doktori Iskola

-         Személyiség- és Egészségpszichológia Program

-         Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program

-         Szociálpszichológia Program

-         Elméleti Pszichoanalízis Program

-         Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program

-         Alkalmazott Pszichológia Program

 

 

A jelentkezés feltételei:

 

a)    Kitöltött, aláírt jelentkezési lap. (Olvashatóan – géppel készített vagy nyomtatott nagybetűkkel – kitöltött, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó jelentkezési lapokat fogadunk csak el.) Az űrlap letölthető ITT vagy beszerezhető a programokat szervező tanszékeken, illetve a Doktori Irodában. (Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában online jelentkezési lapot is ki kell tölteni, mely a doktori iskola honlapján érhető el http://www.nevtudphd.pte.hu/ címen)

b)   Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni arról, hogy az oklevél kiadható (az oklevél kézhezvételét követően a másolatot haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába).

Továbbá minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c)    Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata: legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskolába jelentkező hallgatók közül azoknak, akik a környező országok valamelyikében szereztek egyetemi oklevelet, az Iskola elismeri a felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő nyelvi ismereteket szerb, horvát, szlovén, szlovák és román nyelvből.

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező v. folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell.

d)   Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék.

e)    Két szakmai ajánlás csak az Alkalmazott Nyelvészeti, valamint a Nyelv és Kommunikáció Programnál.

f)    A tervezett kutatási téma minimum 5000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a filozófia, pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél;  legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél.

Tervezett kutatási téma és kutatási terv 3 példányban, körülbelül 5000 szó terjedelemben, benne a tervezett kutatás ütemezése az Alkalmazott Nyelvészeti, valamint a Nyelv és Kommunikáció Programnál.

g)   Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon, a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

h)   A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell.

 

A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „……  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” (és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése)

 

munkaszámok:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

140067

Filozófia Doktori Iskola

140071

Irodalomtudományi Doktori Iskola

140095

Interdiszciplináris Doktori Iskola

 

Újkortörténeti Program

140084

Középkortörténet Program

140075

Ókortörténeti Program

140081

Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program

140078

Politikatudományi Program

140091

Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

Alkalmazott Nyelvészeti Program

140105

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Program

140108

Nyelv és Kommunikáció Program

140114

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

140118

Pszichológia Doktori Iskola

140134

 

 A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. (Aki a jelentkezési lapon az önköltséges finanszírozási formát nem jelöli meg lehetségesként, és a felvételi rangsorban az igen alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az nem nyer felvételt akkor sem, ha egyébként a szakmai felvételi követelményeknek mindenben megfelel.)

Az ösztöndíjak és az önköltséges képzési díjak összegét a doktori képzésről és fokozatszerzésről szól tájékoztatóban találják meg.

 

A pályázatokat a PTE BTK Doktori Irodába kell eljuttatni 2016. május 31-ig,  a következő címen: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Doktori Iroda, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület 104.

A doktori képzésre a felvételi eljárás az adott doktori iskola keretein belül zajlik, az írásos jelentkezési feltételek teljesítése után szóbeli felvételi vizsga június hónap folyamán várható (doktori iskolánként eltérő időpontokban). A jelentkezőket a szervezők értesítik a szóbeli meghallgatás pontos időpontjáról és helyéről.

 

Telefonszámok és e-mail címek:

-          Demográfia és Szociológia Doktori Iskola: Novákné Végső Zsuzsanna 72/503600/28204, vegso.zsuzsa@pte.hu

-          Filozófia Doktori Iskola: 72/503-600/24105 és 501-515; e-mail: rippl.dora@pte.hu

-          Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program: 72/503-600/ 23523; e-mail: hesz.agnes@pte.hu

-          Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Program: 72/503-600/24124; e-mail: kakai.laszlo@pte.hu

-          Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Program: 72/503-600/23511; e-mail: vitari-weber.adrienn@pte.hu

-          Interdiszciplináris Doktori Iskola Középkortörténet Program: 72/503-600/23520; e-mail: kadar.gabriella@pte.hu

-          Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkori és Modernkori Történeti Program: 72/ 503-642, 72/503-600/23519; e-mail: hegedus.katalin@pte.hu

-          Irodalomtudományi Doktori Iskola: 72/501-521 ; e-mail: kiss.bernadett@pte.hu

-          „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola: 72/503-600/24375 és 24273; e-mail: pte.otdi@gmail.com

-          Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti P.: nydipte96@gmail.com

-          Nyelvtudományi Doktori Iskola Doctoral Programme in English Applied Linguistics and TEFL/TESOL: nydipte96@gmail.com

-          Nyelvtudományi Doktori Iskola Nyelv és Kommunikáció Program: 72/503-600/28231;
e-mail: velosy.gabriella@pte.hu

-          Pszichológia Doktori Iskola: 72/503-600/24109; e-mail: velosy.anita@pte.hu

 

További általános információk kérhetők a Bölcsészettudományi Kar Doktori Irodájában: 72/503-600 24527-es mellék, vagy a horvath.judit@pte.hu címen.

 

Kérjük, feltétlenül olvassa el a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatót ITT!

 

A PhD felvételi eljárásra a (2015. december 12-én kihirdetett) 2015. évi CCVI. törvénnyel módosított Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján kerül sor. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet megjelenése (vagy bármilyen egyéb jogszabályi változás) a felvételi eljárás lefolytatására befolyással lehet.