Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

PhD nyelvvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Lektorátusi szaknyelvi vizsga PhD hallgatók részére:

 

 

A 2016/2017. tanév őszi szemeszter vizsgaidőpontjai a következők:

 

2016. november 11. (péntek) 12:00

Jelentkezési határidő: 2016. október 21. 12:00

 

2017. január 13. (péntek) 12:00

Jelentkezési határidő: 2016. december 16. 12:00

 

Jelentkezni Nagy Eszter ügyvivő szakértőnél lehet.

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központ

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

nagy.eszter3@pte.hu

06 72 503630  vagy  06 72 503600 / 24348 mellék

 

_________________________________________________________________________________________

SZAKNYELVI VIZSGA
PhD HALLGATÓK RÉSZÉRE

A PTE BTK Idegennyelvi Lektorátusa a kari doktori szabályzatnak megfelelően szaknyelvi vizsgát dolgozott ki, amelyet elsősorban azon PhD képzésben résztvevő hallgatóknak ajánl, akik egy másik idegen nyelvből, legalább középfokú (B2) szintű, államilag elismert (akkreditált) nyelvvizsgával rendelkeznek.  

Nyelvvizsgánk kidolgozásakor abból indultunk ki, hogy a hallgatók egy másik nyelvből komplex (receptív és produktív, írásbeli és szóbeli) nyelvi készségekkel rendelkeznek. A második idegen nyelvből leteendő nyelvvizsga az olvasásértési készségeket méri, mivel a PhD hallgatókkal szemben támasztott egyik alapkövetelmény, hogy a szakterületükhöz kapcsolódó idegen nyelvű szakirodalmat képesek legyenek receptív módon feldolgozni. 

PhD-nyelvvizsga leírása

A nyelvvizsga az alábbi nyelvekből tehető le: 

angol, francia, német, orosz

I. A vizsga célja

A vizsga az autentikus szakmai írott szöveg értését méri, vagyis azt a készséget teszteli, hogy képes-e a vizsgázó a szakterületéhez tartozó, írott szövegek megfelelő szintű feldolgozására.

II. Célcsoport

Bármely szakterület doktori programjának hallgatói, akik második idegen nyelvből kívánnak vizsgázni.

III. A vizsga nehézségi szintje és nyelvi követelményei

A vizsga az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretének nyelvi szintek skáláján a B1+ erős küszöbszintnek felel meg. 
Elvárás: autentikus szakmai szövegek, dokumentumok általános jelentésének és
explicit információinak megértése. 

A vizsgázónak ezen a szinten képesnek kell lennie: 

•    megérteni a szöveg lényegi üzenetét
•    felismerni a szöveg szerkezetét
•    megérteni az egyes bekezdések általános tartalmát és a tényszerű információkat
•    megérteni a mondatokon belüli és azok közötti alapvető összefüggéseket.

IV. A vizsgán használt szövegtípusok

•    szakkönyvek részletei
•    szakfolyóirat-cikkek részletei
•    egyéb, a szakmához kapcsolódó tudományos írott műfajok (pl. absztrakt, referencia anyagok, kutatási beszámolók stb.)

V. A vizsga terjedelme

Az Idegennyelvi Lektorátus oktatói által összeállított teszt, amely az alábbi típusú idegen nyelvű szövegek értését méri: 

•    Egy 3500-4000n terjedelmű, a vizsgázó kutatási területéhez illeszkedő tudományágban megjelent szöveg (pl. nyelvtudomány, történettudomány, földtudományok, néprajz, sport, stb.), 

•    és egy 1000-1200n terjedelmű a Doktori Iskola profiljához illeszkedő általános társadalom- vagy természettudományos szövegből (pl, tudománytörténet, tudományelmélet, stb.) .

VI. A vizsga szerkezete, feladatok (globális, szelektív és részletes szövegértési feladatok)

Az első szövegre vonatkozóan: 

1.    Egyes bekezdések általános tartalmának megértése: bekezdések és rövid, összefoglaló címeik párosítása. (30 pont)
2.    A szöveg konkrét tartalmi elemeinek megértését mérő feladatsor (feleletválasztós vagy információ-kiegészítéses feladatok). (30 pont)

A második szövegre vonatkozóan:

3.    A szöveg tartalmi értésének mérése magyar nyelvű állításokra adott „Igaz”, „Hamis” vagy „Nem szerepel a szövegben” opciók kiválasztása alapján. (30 pont) 

Maximálisan elérhető pontszám: 90. Sikeres 60%-tól.

VII. A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgafeladatok megoldásához egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

VIII. A vizsga időtartama: 120 perc

IX. A vizsga díja: 15.000 Ft