Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakirányú továbbképzéseink

Nyomtatóbarát változatPDF változat

1. Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

 • Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás
 • Célnyelvi szövegalkotás
 • Szövegelemzésre forrásnyelven
 • Filmfeliratok készítése
 • Fordítások összehasonlító elemzése
 • Kiadványszerkesztés
 • Terminológiai gyűjtemények készítése
 • Fordítástámogató eszközök használata

 

2. Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

 • Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás
 • Célnyelvi szövegalkotás
 • Szövegelemzésre forrásnyelven
 • Filmfeliratok készítése
 • Fordítások összehasonlító elemzése
 • Kiadványszerkesztés
 • Terminológiai gyűjtemények készítése
 • Fordítástámogató eszközök használata

 

3. Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megkezdésének feltétele legalább BA szintű vagy főiskolai szintű szakképzettség.

 

4. Klinikai szakpszichológus szakirányú szakképzés

A képzésben való részvétel feltételei:

- egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma

- Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik.

- szakmai önéletrajz

- az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba.
Írásbeli felvételit tesznek azok, akik a jelentkezés feltételéül szolgáló tesztdiagnosztikai jártasságot nem tudják igazolni.

- megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalatszerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.

 

5. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

Elhivatott pedagógusokat várunk, akik szeretnék felfrissíteni eredeti szakjukhoz kapcsolódó ismereteiket, szeretnék kiegészíteni eddigi tudásukat a szakma legújabb elméleti és gyakorlati eredményeivel. A képzés eredményeképpen szakvizsgázott pedagógus végzettség szerezhető.

Pedagógus szakvizsga végzettség előnyt jelent az alábbi munkakörök betöltéséhez :

 • - vezető– és mentortanári (szakvezetői, munkaközösség-vezetői) munka; 
 • - vizsgaelnöki és szakértői teendők; 
 • - közoktatás-irányítási feladatok; 
 • - szaktanácsadói feladatok

 

6. Irlandisztika tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

Az angol nyelvű szakirányú továbbképzés az Ír Köztársaság és Észak-Írország történelméről, kultúrájáról, irodalmáról nyújt ismereteket, valamint bevezetést ad az ír nyelvbe.

Az ismeretek az államközi kapcsolatok számos területén, továbbá a társadalmi, kulturális és rendezvényszervezési területeken hasznosíthatók.

A szakot elvégzők a külképviseleti munkában, könyvtárosként, vagy mediális kommunikációval, fordítással foglalkozó szakemberként egyaránt profitálhatnak a megszerzett tudásból, mert képesek lesznek az ír hagyományok megismerése mellett az újabb ír kulturális jelenségek értelmezésére és az ír-magyar kapcsolatok erősítése szempontjából történő integrálására.

 

7. Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja felkészítés a közoktatás különböző területein végzendő vezetői feladatokra.

 

8. Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. Gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.

 

9. Helyi szociális politika szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

A képzést teljesítő szakemberek - alapvégzettségüktől is függően - a szociális szolgáltatások tervezése, fenntartása, és működtetése, továbbá a szociális szakigazgatás feladatainak ellátása, valamint a szociális munka keretében alkalmazhatják a szakon megszerzett speciális kompetenciájukat. A képzés során megszerezhető ismeretek és készségek a fentieknél szélesebb körben is alkalmazhatók, így különösen az önkormányzati tervezésben, a helyi fejlesztési programok kivitelezésében, a civil szervezetek helyi kötődésű tevékenységében.

 

10. Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

Célunk, hogy – támaszkodva  a jelentkezők meglévő szakképzettségére – olyan szakembereket képezzünk,  akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében. A szakképzettség azoknak a szakembereknek nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatóak. A képzést elvégző szakemberek alkalmasak az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

 

11. Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

A városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészülnek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez az szükséges, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé a szubszidiaritás elvének megfelelően építkező elveket és gyakorlatokat is rendeljenek, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. Megszerzett kompetenciáik révén e szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyos elem e képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontban a szociálpolitikával, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsával.

 

12. Szaktárgyak oktatása német / nemzetiségi német nyelven szakirányú továbbképzési szak

 

13. Tantervfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak

14. Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

15. Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

 

16. A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség valamennyi digitalizálással foglalkozó közintézményben hasznosítható.

 

17. Andragógus pedagógus szakirányú továbbképzési szak

 

18. Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés keretében egy olyan összetett készségcsomag fejlesztése a cél, amely túlmutat a hagyományos könyvtárosi szaktájékozatói ismereteken, hiszen a források ismeretén túl megkívánja azok értékelésének, a minőségi információ kiválasztásának képességét is, valamint a megszerzett és értékelt információ kreatív és etikus felhasználását. A képzés tárgya ugyanakkor több mint a digitális írástudás, hiszen nem csupán a digitális információt tekinti információnak.

 

19. Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak

A képzés egyéni és csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl, melynek során a biblioterapeuta képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően önismeretet, szociális készségeket és egyéb kompetenciákat fejlesztő, preventív, rekreációs, rehabilitációs, reszocializációs célú pszichoterápia-jellegű munkát folytasson.

 

20. Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

 

21. Munkavállalási tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A végzettség várható hasznosítási területei:

 • munkaügyi szervezet(ek)
 • humán szolgáltató/tanácsadó cégek
 • oktatási/képzési intézmények
 • civil szervezetek/munkaerő-piaci szolgáltatók/ifjúsági irodák
 • önkormányzatok
 • nagyobb vállalatok humán erőforrás osztálya

 

22. Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak

A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

 

23. Public Relations és szóvivő szakirányú továbbképzési szak

A végzett szakemberek képesek lesznek piacbefolyásoló, illetve intézményi PR-feladatok elvégzésére, valamint a szóvivői feladat magas szintű megvalósítására. 

 

24. Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A végzettség várható hasznosítási területe:

 • a magán- vagy közszférában működő munkaadók emberi erőforrás szervezetei,
 • tevékenységükben differenciált állami és magán HR szolgáltatók és tanácsadók,
 • oktatási-képzési intézmények

 

25. Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak

A személyügyi szervező szakirányon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására, a munkavállalói problémákkal küzdők szakmai szocializációjának elősegítésére.