Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tájékoztató a 2016/2017. évi felvételi felhíváshoz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tájékoztató a doktori képzésről és fokozatszerzésről

 

A PhD felvételi eljárásra a (2015. december 12-én kihirdetett) 2015. évi CCVI. törvénnyel módosított Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján kerül sor. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet megjelenése (vagy bármilyen egyéb jogszabályi változás) a felvételi eljárás lefolytatására befolyással lehet.

 

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következőképpen rendelkezik a 2016/2017. tanévtől felvett doktoranduszokra:

16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév.

47. § (2) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb nyolc félév.

53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.

(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.

(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.

(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki.

(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése;

b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása, amely siketek esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének az igazolásával is történhet;

c) az önálló tudományos munkásság, sporttudományi tevékenység bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, művészeti (DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek bemutatása;

d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

(6) Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani kell a nyilvántartás internetes hozzáférhetőségét. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata állapítja meg.

(7) A PhD-fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a DLA-fokozattal rendelkezők pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.

53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.

(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában az Adatbázisban, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.

59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,

b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

j) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján,

k) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével,

l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett.

114/D. § b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása

ba) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év,

bb) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év,

bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 Ft.

 

 

A doktori képzést és fokozatszerzési eljárást a hatályos törvényekkel és kormányrendeletekkel összhangban egyetemi és kari szabályzatok koordinálják, melyek megtalálhatók a Bölcsészettudományi Kar honlapján. A felsőoktatási törvény módosításának végrehajtásáról szóló kormányrendelet megjelenését követően az egyetemi és kari szabályzatok is módosításra kerülnek, ezek a PTE Szenátusának és a BTK Kari Tanácsának határozatát követően szintén elérhetőek lesznek a btk.pte.hu oldalon.

 

 

Az önköltséges doktori képzés díjait a Bölcsészettudományi Kar doktori szabályzatának 2. sz. melléklete határozza meg.

A 2016/2017. tanévtől az önköltséges képzés félévi díja doktori iskolánként:

(pótlékalap = mindenkori közalkalmazotti pótlékalap, jelenleg – 2008-tól változatlanul – 20000 Ft):

 

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

pótlékalap 750%-a, (150 000 Ft)

Filozófia Doktori Iskola

pótlékalap 450%-a, (90 000 Ft)

Interdiszciplináris Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Irodalomtudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Nyelvtudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Pszichológia Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

 

A doktori iskolák a képzési díjak változtatására jogukat fenntartják.

 

A tájékoztató file formátumban megnyitható ITT.