Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tájékoztató a 2017/2018. évi felvételi felhíváshoz

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tájékoztató a doktori képzésről és fokozatszerzésről

 

A PhD felvételi eljárásra a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2017. február 1-től, a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2016. december 17-től hatályos rendelkezései, valamint a kapcsolódó szabályzatok alapján kerül sor.

A törvény és a kormányrendelet teljes szövege megtekinthető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.329859 , http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157641.331508

 

 A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következőképpen rendelkezik a 2016/2017. tanévtől vagy ezt követően felvett doktoranduszokra:

16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév.

17. § (1) A felsőoktatásban a képzés, a képzési és kimeneti követelményekben foglaltak szerint megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű képzés félévenként legalább kettőszáz, doktori képzés esetén legalább negyven tanórából áll.

47. § (2) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb nyolc félév.

53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.

(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.

(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki.

(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése;

b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása, amely siketek esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének az igazolásával is történhet;

c) az önálló tudományos munkásság, sporttudományi tevékenység bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, művészeti (DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek bemutatása;

d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

(6) Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani kell a nyilvántartás internetes hozzáférhetőségét. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata állapítja meg.

(7) A PhD-fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a DLA-fokozattal rendelkezők pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.

53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.

(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában az Adatbázisban, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.

59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,

b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

j) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján,

k) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével,

l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett.

114/D. § b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása

ba) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év,

bb) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év,

bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 Ft.

 

 

A doktori képzést és fokozatszerzési eljárást a hatályos törvényekkel és kormányrendeletekkel összhangban egyetemi és kari szabályzatok koordinálják, melyek megtalálhatók a PTE és a PTE BTK honlapján, de a felvételi határozatokkal egyidejűleg e szabályzatok elérhetőségét  levélben, majd ezt követően a beiratkozási instrukciókkal együtt a szabályzatok aktuális változatát elektronikus formában is megkapják a felvételt nyert jelentkezők.

 

Az önköltséges doktori képzés díjait a Bölcsészettudományi Kar doktori szabályzatának 2. sz. melléklete határozza meg.

A 2017/2018. tanévtől az önköltséges képzés félévi díja doktori iskolánként:

(pótlékalap = mindenkori közalkalmazotti pótlékalap, jelenleg – 2008-tól változatlanul – 20000 Ft):

 

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Filozófia Doktori Iskola

pótlékalap 450%-a, (90 000 Ft)

Interdiszciplináris Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Irodalomtudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Nyelvtudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

Pszichológia Doktori Iskola

pótlékalap 500%-a, (100 000 Ft)

 

A doktori iskolák a képzési díjak változtatására jogukat fenntartják.

 

 

A doktori programok képzési tervei, a felvételi értékelés és kiválasztás mikéntje, a komplex vizsga követelményei a doktori iskolák honlapjain elérhetőek.

 

A jelentkezéseket 2017. május 22-ig kizárólag a Kari Hivatalba lehet postai úton vagy személyesen benyújtani 2 példányban (és felvételi jelentkezési lapot elektronikus változatban is), a közvetlenül a programokhoz érkezett pályázatok érvénytelenek.

Május 23-án a programok a beérkezett pályázatokat értékelésre megkapják.

A szóbeli meghallgatások június 25-ig minden programnál megtörténnek, az ösztöndíjas helyek elosztásáról a Kari Doktori és Habilitációs Tanács június 27-én dönt.

A csak kutatási és disszertációs szakaszra jelentkezők komplex vizsgáztatása június 26-július 7. között zajlik.

A 2017 tavaszi félévében MA oklevelet szerzők esetében kizárólag csak feltételes felvételi eljárásra kerülhet sor, amennyiben a pályázó július 20-ig oklevelét a Doktori Irodában be nem mutatja, csupán az eljárás lezárásáról kap értesítést, felvételt nem nyer.

Megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány hiányában feltételesen sem vehet részt senki felvételi eljárásban.

A felvételi határozatok (és tájékoztatók) postai kiküldésére 2017. július 31-ig kerül sor.

 

 

A tájékoztató file formátumban megnyitható ITT.