Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Biblioterápia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

 

A biblioterápia fogalma a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazása, amely a pedagógiai, könyvtári és szociális ellátás területén ugyanúgy nemzetközileg is elterjedt módszer, mint klinikai területen, betegek gyógyításának, rehabilitációjának a kiegészítőjeként.

Hazánkban elsőként a PPKE-n indított szakirányú továbbképzési szakon, egészen 2013-ig folyt olyan biblioterapeuta képzés, amely kétéves programban képzett segítő szakembereket. A végzett évfolyamok tagjai a könyvtáros, pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, orvos szakmákból kerültek ki, s ezeken a területeken hasznosították a biblioterápiás módszert. A most megszűnt képzés hagyományát szeretnénk folytatni azzal, hogy a PPKE által kidolgozott képzési és kimeneti követelményekre („kkk”) építve egy tartalmában részben megújuló, gyakorlatiasabb programot kínálunk. A képzési programot gyakorlati szakemberek (pedagógusok, pszichológusok, könyvtárostanárok, pszichoterapeuták, orvosok, írók, ifjúságsegítők, szociális munkások), illetve az őket tömörítő szervezet (Magyar Irodalomterápiás Társaság) közreműködésével valósítjuk meg.

Nemzetközi gyakorlat, hogy a biblioterápiás módszert a könyvtárosok, a pedagógusok és a mentálhigiénés szakemberek alkalmazzák a leggyakrabban. Vagyis, noha a biblioterapeuta nem feltétlenül csak könyvtáros lehet, nem titkolt célunk, hogy ösztönözzük a biblioterápiás programok könyvtári szolgáltatások közé való beemelését, és a könyvtárosok ebben való intenzívebb szerepvállalását.

Képzésünk elsődleges célcsoportja azon informatikus könyvtárosok, könyvtárostanárok és más szakos pedagógusok köre, akik már alap- és mesterképzésük során is szerezhettek biblioterápiás alapismereteket, s többen annyira elköteleződtek ebben az irányban, hogy szívesen vállalnának speciális biblioterápiás továbbképződést. E hallgatók körében évek óta komoly érdeklődés mutatkozik egy ilyen jellegű pécsi képzés iránt.

A további célcsoportok tekintetében kiemelendő, hogy a képzettség mint módszertani képzés kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt pszichológiai, szociális, HR, orvosi és pasztorációs területeken dolgozó szakemberek számára is.

 

A szak alapadatai

Megnevezése: biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009.; PTE-s szakindítás: 2014. februártól, keresztféléven))

Az oklevélben feltüntetett szakképzettség: biblioterapeuta (bibliotherapist)

A szak képzési területe: bölcsészettudományok

Képzési idő: 4 félév

A képzés munkarendje: levelező

Összes megszerzendő kreditszám: 120

 

 

Jelentkezési feltételek:

 

 • motivációs levél beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre

 • Europass szakmai önéletrajz beadása

 • az alább letölthető egységes jelentkezési lap kitöltése, a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, kézzel aláírva, hozzá mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre

 • Legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, andragógusképzés, művészeti képzés, művészet- és kultúraközvetítés, orvostudomány, egészségtudomány, hitéleti, jogi és igazgatási képzés.

 

 

A képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombati napokon

A jelentkezés határideje: 2019.  február 15. és szeptember 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév 

A képzés helyszíne: Pécs és Budapest 

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek:

-          a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése,

-          a biblioterápia egyéni és csoportos formájának gyakorlása,

-          irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése,

-          irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése,

-          biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák,

-          szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven,

-          ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe,

-          a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése,

-          rendszeres szupervízión való részvétel

 • korszerű, fejlesztő hangsúlyú pedagógiai és mentálhigiénés ismeretek és ezek készségszintű alkalmazása
 • szakmai felkészültség a kezdődő vagy kialakult patológiás folyamatok felismerésére
 • a szakmai kompetenciahatárok ismerete

 

Személyes adottságok, készségek:

-          magas szintű kommunikációs készség,

-          nyelvi kreativitás,

-          magas szintű stressztűrő képesség,

-          fejlett empatikus készség,

-          jó szervezőkészség,

-          segítői attitűd megléte.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

 • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett:

-          pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén),

-          egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában,

-          gyermekgyógyászatban,

-          geriátriában,

-          hospice és palliatív medicinában,

-          onkológiai kiegészítő terápiában,

-          krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként,

-          szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén,

-          pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciens-edukáció    egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmód          váltás-tanácsadásában),

 • oktatásban:

-          normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében),

-          gyógypedagógiában,

-          tehetség-pedagógiában,

-          óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában,

-          összehasonlító irodalomtudományi munkában,

-          az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában,

-          hitoktatásban,

 • szociális területen:

-          mentálhigiénés tevékenységben,

-          szociális munkában,

 • pasztorációban:

-          gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban,

 • jogi és igazgatási területen:

-          büntetésvégrehajtási intézményekben a fogvatartottak szocio-kulturális animációs tevékenységeiben,

-          nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában,

-          börtönpszichológiában,

 • könyvtáros-informatikus szakterületen:

-          közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban,

-          gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában,

 • tudományos kutatásban a felsorolt területeken,
 • könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében,
 • humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére,
 • nonprofit szférában:

-          önsegítő betegcsoportok programjaiban,

-          gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában,

-          karitatív szervezetek programjainak működtetésében.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek:

 

Más művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek: 4 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek: 44 kredit

Biblioterápia szakmai tárgyai: 21 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek speciális biblioterápiás szakterületen való alkalmazása: 27 kredit

Sajátélmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat: 14 kredit

A szakdolgozat és a szakdolgozati szeminárium kreditértéke: összesen10 kredit

 

Értékelési és ellenőrzési módszerek:

 

Az elméleti tanegységek kollokviummal, ötfokozatú érdemjeggyel záródnak. A számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A szemináriumok valamint, a gyakorlatok ötfokozatú gyakorlati jeggyel záródnak. Az ellenőrzés lehet szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A formális módon nem értékelhető teljesítések (pl. önismereti sajátélmény csoport, csoportos szupervízió) esetében az aktív részvétel minősül gyakorlati teljesítésnek. E kurzusok esetében a teljesítés szempontjából még elfogadható hiányzások mértékét a tantárgyfelelős oktatók határozzák meg és közlik a hallgatókkal a félév kezdetekor. Ennek túllépése esetén a kurzus az adott tanulmányi félévben nem teljesíthető.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az óra- és vizsgatervben előírt 120 kredit megszerzése, valamint a tanegység-leírásokban részletezett tanulmányi és képzési követelmények teljesítése;
 • záródolgozat benyújtása;

A szakképzettség megszerzésének feltétele: a záródolgozat sikeres megvédése a róla szóló 15 perces ppt-prezentáció keretében, amelyhez a jelölt kérdéseket kap a záróvizsgabizottság tagjaitól; a záróvizsga keretében a jelölt számot ad a képzés során megszerzett tudásáról.

A szakképzettség akkor szerezhető meg, ha a záródolgozat és a záróvizsga ötfokozatú összesített érdemjegye legalább elégséges (2).

 

Az előzetes ismeretek beszámítására vonatkozó szabályok:

A korábbi iskolarendszerű vagy más módon végzett tanulmányok, tanfolyamok, a korábban megszerzett munkatapasztalat, tudás, illetve a teljesített tanulmányi egységek elfogadása, beszámítása a PTE érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzata figyelembevételével, egyéni elbírálás alapján történik.

A hallgatónak az elismertetési kérelmek beadásának adott félévben kiszabott határidejéig hivatalos űrlapon kell kérelmét benyújtania, amelyhez csatolnia kell az elfogadás, beszámítás alapjául szolgáló igazoló dokumentumok másolatát. A kérvények értékelését a kérdéses tantárgy(ak) oktatója és a szakfelelős végzi, az ő javaslatuk alapján dönt a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság.

A képzésben alapvető fontosságú 100 órás önismereti sajátélmény modul csak hasonló jellegű, akkreditált önismereti csoport elvégzésének hitelt érdemlő igazolásával váltható ki.

 

A képzés felépítése, moduljai:

A modulok tematikus blokkokat ölelnek föl, nem féléveket. Egyes tárgyak, amelyek több modulhoz is kapcsolódnak, több félévben is megjelenhetnek (lásd a későbbi bontást).

 

Önismereti sajátélmény modul

A hallgatók intenzív sajátélményű önismereti csoportokon vesznek részt, az első két félév során 50-50, összesen 100 órában. A program elvégzésével a hallgatók képessé válnak a pszichoterápiás folyamatban a saját lélektani működés és a fejlődési-változási folyamat megértésére, átélésére.

 

Alapozó modul

A hallgatók a modul elvégzésével olyan irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai és művészetterápiás alapismereteket szereznek, amelyek biztosítják a biblioterápiás gyakorlat végzéséhez szükséges alapvető elméleti felkészültséget, a helyzetek, problémák, hatások, reakciók helyes felismeréséhez, kezeléséhez, értékeléséhez szükséges alapvető háttértudást.

 

Módszerspecifikus modul

A modulban a hallgatók elméleti előadások és módszertani szemináriumok során megismerik a biblioterápiás foglalkozásaikon hasznosítható elméleteket és gyakorlati személyiség- és közösségfejlesztő technikákat. Előadásokat hallgatnak a különböző terepeken és célcsoportokkal végzett biblioterápiás munka sajátosságairól, lehetőségeiről, eredményeiről, s lehetőségük nyílik helyzetgyakorlatok, valamint hospitálás során saját benyomásokat is szerezni minderről.

 

Gyakorlati modul

A tanultak gyakorlására a hallgatók először védett közegben, egymásnak tartanak csoportfoglalkozásokat oktatói részvétel mellett. A foglalkozásokat esetmegbeszélés követi, amikor a csoporton történtek megbeszélésével, elemzésével a hallgatók közvetlen értékelő visszajelzéseket kapnak csoportvezetésük minőségéről és hatásairól, ami segíti őket egy hatékony csoportvezetési gyakorlat kialakításában.

Végül a hallgatók egy alapvégzettségüknek, kompetenciájuknak megfelelő, szabadon választott terepen és célcsoporttal, mentorálás és kötelező szupervízió mellett önálló csoportvezetési gyakorlatot végeznek.

A gyakorlat tapasztalatait, felmerülő nehézségeit és mindenkit érintő, széles körben tanulságul szolgáló kérdéseit a hallgatók és a vezető oktató csoportos szupervízión tárgyalja meg.

A gyakorlat tapasztalatairól, valamint a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásról tanúskodik a képzés zárásaként benyújtott záródolgozat.

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

A képzés hálótervét és a jelentkezési lapot az oldal alján, a csatolmányok között találja.

Mészárosné Szentirányi Zita

E-mail: szentiranyi.zita@pte.hu