Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Leírás - Az ICLA magyar tagozata és a PTE BTK irodalomtudományi konferenciája

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

"LEÍRÁS" 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának (ICLA magyar tagozat) és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének komparatisztikai konferenciája

 

Helyszín: Pécs, 2017. november 16–17.

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar „A” épület (Ifjúság útja 6.)

Vargha Damján Konferenciaterem; Kari Tanácsterem; A/434 terem („H előadó”)

 

2017. november 16. (csütörtök)

 

9.30-10

Megnyitó (Vargha Damján-terem)

 

Plenáris előadások (elnök: Hajdu Péter)

10.00-10.30

Darab Ágnes (ME): Retorikai kitérés és művészi tájleírás (ifj. Plinius, Ep. 2. 17, 5. 6.)

10.30-11.00

Fogarasi György (SZTE): A „festői”: tájleírás és tájkertészet a 18. században

11.00-11.30

P. Müller Péter (PTE): A szereplőleírástól a szín/kép leírásig drámákban, szcenikus szövegekben

11.30-12.00

Vita

12.00-13.00

Ebédszünet

 

Szekció A (Vargha Damján-terem)

Regénypoétikák, írásaktusok (elnök: Darab Ágnes)

Szekció B (Kari Tanácsterem)

Világlátások, határátlépések (elnök: Fried István)

13.00-13.20

Major Ágnes (MTA ITI): Esterházy Péter Csáth-képe(i)

Radics Viktória (ME): Tájleírások a Párhuzamos történetekben

13.20-13.40

Dobos István (DE): A leírás mint a fikcionálás aktusa

Hovanec Zoltán (PTE): A szolgálólány esete a valósággal

13.40-14.00

Mekis D. János (PTE): Leírhatatlan. Metaforikus és palinodikus leírás-alakzatok a késő-romantikában és a modernségben

Bengi László (ELTE): A leírás mint kulturális technika a 19–20. századi elbeszélésben

14.00-14.20

Mayer Lisa (PE): Teremtés és pusztítás körforgása (Krasznahorkai László: Sátántangó)

Losoncz Kelemen Emese (DE): A tárgyak leíró szerepe Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényében

14.20-15.00

Vita

Vita

15.00-15.30

Kávészünet

 

Szekció A (Vargha Damján-terem)

Tárgy és figuralitás a lírában (elnök: Szávai Dorottya)

Szekció B (Kari Tanácsterem)

Térnyerések a 19. századi elbeszélő irodalomban (elnök: Fogarasi György)

Szekció C (H előadó)

„Események és létezők”: elbeszélés és leírás

(Elnök: Dobos István)

15.30-15.50

Bókay Antal (PTE): A késő-modern leírás-poétikája – a tárgyias költészet elméleti háttere

Hajdu Péter (MTA ITI/PTE): A leírás szerepe az utópikus irodalomban

Fried István (SZTE): A leírás és az elbeszélés státusa Lukács György 1930-as évekbeli tanulmányaiban

15.50-16.10

Berszán István (Babeș-Bolyai TE): Leírás versus költői kísérlet Philip Gross versgyakorlatában

Pálfy Eszter (PTE): A szerelem változatai Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regényében

Závada Péter (ELTE): A tárgyiasság színpada

16.10-16.30

Szmeskó Gábor (SZTE): Műnemek és leírás. Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok

Nagy Beáta (ELTE): Az érzelem regénynyelvei

Kovács Gábor (PE): Alakmásképzés a regényben

16.30-16.50

Kiss Georgina (PTE): Tárgyleírás, tárgyias leírás, leíró tárgyiasság: komparatív költészettörténeti kitekintés -- költészetelméleti belátásokkal

Tóth Orsolya (PTE): A fiziognómiai leírás Kazinczy életrajzi és önéletrajzi írásaiban

Tímár Andrea (ELTE): „Hogyan lehet?” – a leírás etikája. Péterfy Gergely: Kitömött barbár és J. M. Coetzee: A barbárokra várva c. regényeinek összehasonlító elemzése

16.50-17.30

Vita

Vita

Vita

17.30-17.45

Koccintás

17.45-18.30

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának közgyűlése (Kari Tanácsterem)

             

 

2017. november 17. (péntek)

 

 

Szekció A (Vargha Damján-terem)

Leírás a költészetben (elnök: Bókay Antal)

Szekció B (Kari Tanácsterem)

Kép és leírás (elnök: Cserjés Katalin)

Szekció C (H előadó)

Világregény (elnök: Ladányi István)

9.30-9.50

Mohácsi Balázs (PTE): Kong a gong. Napmetaforák Kassák Lajos korai költészetében

Novák Anikó (Újvidéki Egyetem): A leírás módozatai Tolnai Ottó képzőművészeti tárgyú írásaiban

Hetényi Zsuzsa (ELTE): Porcelán malac és celluloid gyík. Vladimir Nabokov és Danyiil Harmsz tárgyleírásai

9.50-10.10

Wirth Norbert (PTE): A leírható világ szerepe az amerikai vallomásos költészetben. Az amerikai vallomásos költészet tárgykezelési módjáról

Szántó F. István (PTE): Mítosz, logosz, perspektíva - Adalékok a Vajda Lajos-recepció történetéhez

Milián Orsolya (SZTE): „A kép titka” Julian Barnes A világ története 10 és ½ fejezetben című regényében

10.10-10.30

Szávai Dorottya (PE): A leírás Szabó Lőrincnél

Benda Mihály (MTA ITI): Théophile Gautier, Baudelaire és Zola Szalonjainak az ekphrasziszairól

Sári B. László (PTE): Tudati elbeszélés, noir, szemcsés realizmus és Reaganomics: Thomas Pynchon Beépített hibája

10.30-11.00

Vita

Vita

Vita

11.00-11.20

Kávészünet

 

Szekció A (Vargha Damján-terem)

A kulturális identitás és különbség regiszterei (elnök: Hetényi Zsuzsa)

Szekció B (Kari Tanácsterem)

Leírásfunkciók és -kontextusok (elnök: Berszán István)

Szekció C (H előadó)

Tudat- és kultúra-reprezentációk (elnök: Földes Györgyi)

11.20-11.40

Toldi Éva (Újvidéki Egyetem): Tájleírás és öndefiníció az Adria-kontextusban

Sztanó László (PTE): A leírás létjogosultsága – avagy miről szól a leírás?

Berkes Tamás (MTA ITI): A tudathasadás leírása mint krizeológia. Egon Hostovský: Általános összeesküvés

11.40-12.00

Bányai Éva (Bukaresti Egyetem): Hatalomtechnika- és korszakleírási kísérletek kortárs magyar regényekben

Mezősi Miklós (IBS): Don Giovanni: a beágyazott mítosz. Két adalék a Don Juan-legendához: Hoffmann igazsága és Kierkegaard tévedése

Cserjés Katalin (SZTE): Az új típusú leírás néhány módozata Hajnóczy Péter kísérletező prózájában

12.00-12.20

Ladányi István (PE): Tolnai Ottó gyökérrágó című kötetének képleírásai

Michal Kovář (Masaryk Egyetem, Brno): A leírás mint történet: Szent Henrik halála a finn Himnuszban

Rudaš Jutka (Maribori Egyetem): A leírás szerepe a délszláv kulturális (ön)reflexió diszkurzusában (Faruk Šehić: Az Una hullámai)

12.20-12.50

Vita

Vita

Vita

12.50-14.00

Ebédszünet

 

Szekció A (Vargha Damján-terem)

Trauma és társadalmi felelősség (elnök: Bengi László)

Szekció B (Kari Tanácsterem)

A leírás mint narratív ábrázolástechnika (elnök: Bányai Éva)

Szekció C (H előadó)

Spekulatív fikció (elnök: Berkes Tamás)

14.00-14.20

Káli Anita (ME): Leírható-e a szegénység?

Z. Varga Zoltán (PTE-MTA ITI): A leírás nulla foka és az irrealitás effektus (Barthes, francia új regény, narratológia)

Papp Ágnes Klára (KGRE): Átmenetek metafora és leírás között a fantasztikus és mágikus realista elbeszélésben

14.20-14.40

Böhm Gábor (PTE): Azon is túl... – Tar Sándor világa és a leíró tekintet

Korda Eszter (Veres Pálné Gimnázium, Budapest): Az új regény és a magyar későmodern tárgyiasság leírástechnikája Ottlik Géza szövegeiben a radír motívum és Robbe-Grillet Radírok című regényével való összehasonlítás alapján

Rédai Gergely (PPKE): Szétíródó testek és terek Kosztolányi korai novelláiban

14.40-15.00

Deczki Sarolta (MTA ITI): Dögök eltakarítása: háborús irodalom a posztjugoszláv térségben

Kálmán C. György (MTA ITI): Flaubert leírásai a Bovarynéban

Babos Orsolya (ME): A leírás és a láttatás viszonya a Sztalker-univerzumban

15.00-15.30

Vita

Vita

Vita

15.30-15.50

Kávészünet

 

Szekció A (Vargha Damján-terem)

Dráma és színház (elnök: P. Müller Péter)

Szekció B (Kari Tanácsterem)

Test, tér, szubjektum (elnök: Kálmán C. György)

Szekció C (H előadó)

Vizualitás, intermedialitás (elnök: Milián Orsolya)

15.50-16.10

Pandur Petra (PTE): Elbeszélés és leírás Papp András és Térey János Kazamaták című drámájában

Földes Györgyi (MTA ITI): Transzszexualitás/transztextualitás. Transz és inter testleírások, testreprezentációk

András Csaba (PTE): Tájkép Ikarosz bukásával. A leíró filmnyelv poétikai funkciói Tarr Béla életművében

16.10-16.30

Doma Petra (PTE): Nyugati drámák japán színpadra írása a XX. század elején

Jéga-Szabó Krisztina (ELTE): A leírás és a női szubjektumalkotás összekapcsolódásának vizsgálata Lesznai Kezdetben volt a kert és Erdős A nagy sikoly című regényén keresztül

Burján Ágnes (PPKE): A leírás intermedialitása – Rilke és Pilinszky arcképversei

16.30-16.50

Balassa Zsófia (PTE): „Viseltes fehér ing. Gyűrött nyakkendő. Rikító zöld zokni.” Leírások szerepe és lehetőségei a drámákban, különös tekintettel a monodrámákra és monológ drámákra

Osztroluczky Sarolta (PPKE): „A tarkója ismerős volt...” A test(részek) olvashatósága Ottlik Géza elbeszélő prózájában

Bucsics Katalin (MTA ITI): A leírás leírása? Kosztolányi Dezső és Ranódy László Pacsirta című alkotásáról

16:50-17:20   

Vita

Vita

Vita

17:20-17:50

Zárszó, Vajda György Mihály-díj átadása (Vargha Damján-terem)

         

 

 

 

A rendezvény az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú, „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projektben, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.

 

 

 

 

Esemény dátuma: 
2017. november 16. 09:30 - 2017. november 17. 18:00
Esemény helyszíne: 
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar „A” épület (Ifjúság útja 6.) Vargha Damján Konferenciaterem; Kari Tanácsterem; A/434 terem („H előadó”)
Kategória: 
Konferencia

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.