Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Helyi szociális politika szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Helyi problémakezelő szociális szakember

A képzés nyelve: magyar vagy angol

A képzést létesítő és indító intézmény megnevezése és címe:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.

A képzés szakmai vezetője:
Dr. Szöllősi Gábor egyetemi tanár

A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészet, társadalomtudomány, gazdaságtudományok vagy jogi képzési területen szerzett diploma. Az angol nyelvű képzés választása esetén felsőfokú angol nyelvtudás szükséges.

 

Jelentkezési határidő: 2019. július 30.

Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal lehet (Application Form), mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot; angol nyelvű képzés választása esetén a felsőfokú (C1) angol nyelvtudást igazoló dokumentum másolatát is. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk. A képzés min. 5 fő jelentkezése esetén indul. 
Kapcsolattartó: Fehér Lilla, feher.lilla @ pte.hu

Képzési jellemzők: 
Levelező munkarendű, költségtérítéses szakirányú továbbképzés.  
A költségtérítés összege: magyar nyelvű képzés esetén 170.000,- / félév, angol nyelvű képzés esetén 300.000,- / félév.
Konzultációk: 4 alkalom / félév(csütörtök du.-péntek)

A képzési idő: 2 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Képzési cél:

A képzést teljesítő szakemberek - az alapvégzettségüktől is függően - a szociális szolgáltatások tervezése, fenntartása, és működtetése, továbbá a szociális szakigazgatás feladatainak ellátása, valamint a szociális munka keretében alkalmazhatják a szakon megszerzett speciális kompetenciájukat. A képzés keretében megszerezhető ismeretek és készségek a fentieknél szélesebb körben is alkalmazhatók, így különösen az önkormányzati tervezésben, a helyi fejlesztési programok kivitelezésében, a civil szervezetek helyi kötődésű tevékenységében.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

A képzésen végzettek ismerik:

 • A társadalom térbeli egyenlőtlenségek fogalmát és dimenzióit, társadalom térszerkezetének alapjait; a térhasználat és a migráció fogalmait és jelentőségét
 • A helyi közpolitika európai dimenzióit, különös tekintettel az önkormányzati, közigazgatási, közszolgáltatási és közfinanszírozási modellekre
 • A helyi közpolitika hazai dimenzióit, különös tekintettel a magyarországi önkormányzati, közigazgatási, közszolgáltatási és közfinanszírozási rendszer főbb korszakaira és jellemzőire;
 • A jóléti programokat és ellátásokat megalapozó forrásallokáció mechanizmusát
 • A legfontosabb európai jóléti modellek jellemzőit, különös tekintettel a helyi jóléti politikára
 • A szociális jövedelemtranszferek fajtáit és jellemzőit; továbbá a társadalombiztosítás, a központi kormányzat illetve a helyi önkormányzatok szerepét a transzferjövedelmek elosztásában
 • A szociális szolgáltatások rendszerét, funkcióit, működését, finanszírozását
 • Az államháztartásból, illetve EU forrásokból finanszírozott fejlesztési projektek jellemzőit, finanszírozását, dilemmáit
 • A helyi szociális rendeletalkotás és szociális igazgatás jellemzőit

A képzésen végzettek alkalmasak:

 • Reflexív praxis folytatására
 • A társadalom térbeli egyenlőtlenségeinek és folyamatainak azonosítására és elemzésére, és hasznosítására a gyakorlatban
 • Az önkormányzati hatáskörbe utalt társadalompolitika, szociálpolitika térbeli dimenziójának megértésére és hasznosítására a gyakorlatban
 • A városi, regionális, mikro térségi beruházások, fejlesztések, tovagyűrűző, térségi hatásának megértésére és hasznosítására a gyakorlatban
 • A különböző méretű és helyzetű települések társadalompolitikai, szociálpolitikai mozgásterének megértésére és hasznosítására a gyakorlatban
 • A kistelepülési, kistérségi leszakadás, gettósodás problémájának megértésére és hasznosítására a gyakorlatban
 • A lokális jóléti politika eszközrendszerének és lehetőségeinek megértésére és hasznosítására a gyakorlatban
 • A nem folyó finanszírozású projekttámogatások és fejlesztések térségi problémájának megértésére és hasznosítására a gyakorlatban

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

 • A reflexió és önreflexió készsége
 • Az empátia és a professzionális távolságtartás együttes készsége
 • Mások méltóságát, személyes autonómiáját, véleményét tiszteletben tartó, nyílt, kommunikatív személyiség
 • Racionális elemzőkészség
 • Önálló, kreatív munkavégzés képessége
 • Team munkában való részvétel képessége

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakon szerezhető képesítés kiegészíti a képzést teljesítő szakemberek meglévő alapvégzettségét.  Az alapvégzettséggel betölthető munkaköröket a hatályos jogszabályok határozzák meg.  A szakirányú továbbképzési szakot elvégző szakemberek - az alapvégzettségüktől is függően - a szociális szolgáltatások tervezése, fenntartása, és működtetése, továbbá a szociális szakigazgatás feladatainak ellátása, valamint a szociális munka keretében alkalmazhatják a szakon megszerzett speciális kompetenciájukat. A szakemberek akár a közigazgatás vagy az önkormányzati igazgatás, akár a közszektor által fenntartott szolgáltatások, akár a piaci vagy a civil szektor keretében végezhetik a a képesítés jellegének megfelelő tevékenységüket.

A képzés keretében megszerezhető ismeretek és készségek a fentieknél szélesebb körben is alkalmazhatók, így különösen az önkormányzati tervezésben, a helyi fejlesztési programok kivitelezésében, a civil szervezetek helyi kötődésű tevékenységében.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Alapozó képzés:

 • A társadalom térbeni egyenlőtlenségei; a településeken, mikro térségeken belüli és a települések, mikro térségek között; belüli térbeni szegregációs és migrációs folyamatok, valamint a térhasználat, és intézményhasználat fő kérdései. 3 kr.
 • Az önkormányzati, közszolgáltatási, közfinanszírozási és közigazgatási modellek fő kérdései az EU-ban, illetve Magyarországon 6 kr.
 • Reflektív gondolkodás és gyakorlat 6 kr

Törzsképzés:

 • A társadalombiztosítás, a központi költségvetés és az önkormányzatok által finanszírozott jövedelemtranszferek finanszírozása, forrásai és a források allokációja. Az önkormányzatok kompetenciájába tartozó jövedelemtranszferek szakpolitikai kérdései. 3 kr
 • A szociális szolgáltatások típusai és jellemzői. A helyi illetve területi szociális szolgáltatások szakpolitikai kérdései. 3 kr.
 • A helyi szociálpolitika, szociális igazgatás és szociális rendeletalkotás. 3 kr
 • Helyi fejlesztési programok, helyi és térségi együttműködések 3 kr.
 • Műhelymunka, kutatás és projektmunka, reflektív terepgyakorlat és feldolgozása, reflektív portfólió kidolgozása 23 kr.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

 
Tantárgy

Elmélet/

gyakorlat

1. félév 2. félév Kredit Teljesítés
Alapozó tárgyak          
Tér és társadalom ea. 10   3 K
Önkormányzati és közigazgatási rendszerek ea. 10   3 K
Közszolgáltatási és finanszírozási modellek ea. 10   3 K
Reflektív gondolkodás és gyakorlat szem. 10 10 6 GY
Jövedelemtranszferek ea.   10 3 K
Szolgáltatások ea.   10 3 K
Fejlesztési programok ea.   10 3 K
Helyi szociális politika, igazgatás és rendeletalkotás ea. 10   3 K
Műhelymunka szem. 10 10 6 GY
Kutatás és projektmunka szem. 10 10 7 GY
Reflektív terepgyakorlat és feldolgozása szem.   50 10 GY
Szakdolgozat          
Reflektív portfólió és dolgozat   5 5 10  
Összesen   75 115 60  

 

 

A KÉPZÉS IDŐTERVE MAGYAR / ANGOL