Andragógia mesterszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

A képzés célja

Az andragógia mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan andragógusok képzését kívánjuk megvalósítani, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és képesek oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. A végzetteknek lehetősége nyílik tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Jelentkezési feltételek

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.Az andragógia MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):

  • főiskolai szintű személyügyi szervező szak,
  • egyetemi szintű humán szervező szak,
  • főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,
  • főiskolai szintű művelődésszervező szak,
  • egyetemi szintű művelődésszervező szak,
  • egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szak,
  • emberi erőforrások alapszak (BA) / főiskolai szintű humán erőforrás menedzser szak,
  • andragógia alapszak (BA).

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: 

Bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség. A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a jelentkezőnek a hiányzó ismereteket:

  • 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);illetve
  • 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területérőlkell pótolnia a felvételt követő két féléven belül a szak alap-tanulmányi programja mellett.

 

Ha a jelentkező korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített egyes tárgyai a fenti képzési terület tárgyaival összevethetők, lehetősége van kreditelismertetési eljárásban azokat befogadtatni. A korábbi tanulmányok befogadásával a 30 kredit értékben pótolandó ismeretek mennyisége részben, vagy (ált. tanárszakosok esetében) akár teljesen kiváltható.

 

A szak képzési és kimeneti követelményei