Közösségi művelődés tanár mesterszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának évfolyamain közösségi művelődés elméleti és a gyakorlati tantárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a köznevelés rendszerének intézményeiben a tanórán kívüli tevékenység szervezésére, a közösségi művelődés pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, a közművelődésben, a helyi társadalomfejlesztésben kultúraközvetítői, közösségfejlesztői munka végzésére, valamint a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására képes tanárok képzése. A képzés 10 féléves, osztatlan képzés.

 

A képzett szakember képes a személyiségfejlesztés folyamatában a társadalmi viszonyok tudatos elsajátítására. Ismeri a kultúraelmélet és kulturális antropológia fogalomrendszerét, a különféle kulturális entitások meghatározását. Tisztában van a kultúra és érték kapcsolatával. Képes a kulturális másságok értő kezelésére, a kulturális funkciók működésének megismerésével, a globalizációból következő multikulturalizmus és nemzeti kultúra helyes arányainak kialakítására.

 

 

 

Szervezi a tanulói közösségeket, non-formális és informális tanulási alkalmakat. Megteremti a tanulók érdeklődésének, értékrendjének és érdekviszonyainak megismerésével az együttműködések változatos formáit. Megismeri és gyakorolja a civil társadalmi formációk lehetséges működését. Toleranciára képes, elfogadja a másságot, szervezi a kirekesztés minden formája ellen ható programokat, eseményeket. Szakértően alkalmazza az integrációs technikákat. Azonosítani tudja a helyi közös ügyeket, képes a részvétel megszervezésére, a helyi cselekvésre.

 

Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, azok strukturálására, logikai felépítésére. Részt tud venni a helyi tanterv készítésében, képes önállóan az éves tematikus (tanmeneti) tervezésre, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök használatára. Képes a közösségfejlesztésben a tanulók aktív részvételen és tapasztalati úton történő tanulásának megtervezésére, megszervezésére. Aktívan részt vesz a tanulási és közösségi cselekvési folyamatokban.

 

Felkészült a kulturális megismerés tanítására, a magyar és az egyetemes kultúra iránti érdeklődés felkeltésére, kielégítésére, a tanulók ismeretszerző és -alkalmazó képességének kiművelésére.