Kulturális mediáció mesterszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

A képzés célja

A kulturális mediáció mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

A megszerezhető végzettségvégzettségi szint:

 • mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA),
 • szakképzettség: okleveles kulturális mediátor,
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cultural Mediator.

 

Jelentkezési feltételek

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.A kulturális mediáció MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

 A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):

 • andragógia alapképzési (BA) szak,
 • főiskolai szintű népművelő,
 • főiskolai szintű művelődésszervező
 • főiskolai szintű népművelő-könyvtáros,
 • egyetemi szintű népművelő közművelődési és népművelési előadó,
 • egyetemi szintű művelődési (és felnőttképzési) menedzser,
 • egyetemi szintű művelődésszervező.

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: 

 • bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség, ha a jelentkező az alábbi feltételeknek megfelel.

 

A felvételizőnek a felsőoktatásban teljesített, legalább 30 kredittel kell rendelkeznie az alábbi ismeretekkörökből:

 • bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;
 • kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;gazdasági és jogi ismeretek.

 

MEGJEGYZÉS: A kreditek megállapítása a felsőoktatási törvényben meghatározott módon folyik, melyet a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben. Hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben. Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban.

 

A szak képzési és kimeneti követelményei