Kulturális örökség tanulmányok mesterszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

A képzés célja

 

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.

 

A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására, másrészt tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

A mesterszakra jelentkezők az alábbi szakirányokon szerezhetnek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket: írott örökség, épített örökség, valamint kulturális diplomácia és örökség menedzsment.

 

A megszerzett végzettségi szint

  • mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
  • szakképzettség: okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

 

Jelentkezési feltételek

A mesterképzésre csak főiskolai/ BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok:

  • a társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai;
  • szabad bölcsész és történelem alapképzési szakok;
  • magyar alapképzési szak hungarológiai és összehasonlító irodalomtudományi szakirányai.

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok:

  • építészmérnöki és építőművészet alapképzési szakok;
  • építészmérnöki, ingatlanfejlesztő építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki, urbanista építészmérnöki és építőművész mesterképzési szakok;
  • jogi és igazgatási, valamint gazdaságtudományi képzési terület mesterszakjai;
  • építész, építőművész osztatlan, egységes mesterképzési szakok.

 

MEGJEGYZÉS: A kreditek megállapítása a felsőoktatási törvényben meghatározott módon folyik, melyet a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Specializációk:

 

Épített örökség specializáció

Épített örökségünk nem pusztán múltunk tárgyiasult emlékeinek együttese, nem csak esztétikai élményt nyújtó látványosság, turisztikai célpont, s nem is csak használati, műszaki érték. A műemlékek nemzeti identitás tudatunk hordozói, megismerésük, gondozásuk, megőrzésük mindannyiunk feladata. Az épített örökség szakirány az integrált örökségvédelemmel hivatalból, vagy hivatásból, kedvtelésből, vagy tudásvágy okán foglalkozóknak nyújt szakértelmet.

 

Írott kulturális örökség specializáció

Szereted a régi könyveket/szövegeket? Érdekel a történelem? Fontosak neked a kulturális értékek? Gyere hozzánk! Az írott kulturális örökség specializáción olyan szakembereket képzünk, akik értik az írott kulturális és tudományos örökség értékét, fizikai és másolati megőrzésének, áthagyományozásának, nyilvánossá tételének szükségességét; ismerik Európa írott és nyelvi örökségéhez kötődő intézményi hálózatait, ezek működésének mechanizmusait, rendelkeznek azokkal az alapkészségekkel, amelyekkel kezelni tudják a megőrzött örökséget.

 

Kulturális diplomácia és örökségmenedzsment specializáció

A kulturális diplomácia átfogó kulturális, kultúrpolitikai ismereteket, körültekintő tervezést és kiváló kapcsolatépítési képességeket feltételező stratégiai terület. Korunk kulturális értékváltásai és az Európai Unió ilyen irányú tevékenysége, programjai igénylik, hogy minél több magasan képzett szakember jelenjen meg a kulturális diplomácia és örökségmenedzsment területén hazánkban is. Ehhez kínál megfelelő alapokat ez a specializáció, amely révén a hallgatók megfelelő tudást, gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hazai és külföldi kulturális projektek menedzseléséhez. Megismerik a kultúrpolitika, kulturális diplomácia alapjait, a kulturális örökségvédelem politikai és jogi környezetét. Képessé válnak arra, hogy nemzetközi és hazai intézményi együttműködéseket alakítsanak ki és koordináljanak a kulturális örökségvédelem jegyében. Ezeket a készségeket többek között olyan kurzusok keretében sajátíthatják el, mint például Marketing, örökség marketing; Nemzetközi kulturális projektek, pályázati ismeretek; Kulturális örökség és az örökségturizmus a későmodern társadalomban; Kultúrpolitika, kulturális diplomácia.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Magyar és nemzetközi örökségvédelmi, közművelődési (állami, piaci és nonprofit) intézményekben, szervezetekben; önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben; építészeti örökségvédelemmel foglalkozó intézményeknél, cégeknél; nemzeti, regionális és globális szintű örökségvédelmi programokban.

 

A szak képzési és kimeneti követelményei