Tanári - könyvtárpedagógia-tanár mesterszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A képzés célja:

 

Könyvtárpedagógia-tanárok képzése, akik szaktudományos és informatikai ismereteik mellett olyan szakmódszertani képzésben részesülnek, ami alkalmassá teszi őket a nevelési-oktatási intézményekben végzendő speciális munkák hatékony ellátására, akik képesek az információs társadalom kihívásainak magas szinten megfelelni, és az egész életen át tartó tanulás elkötelezett híveiként a jövő generációját is e szellemben nevelni.A szakmai szakmódszertani tudás mélyítése a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban végzendő speciális pedagógiai munkában történhet meg.Hagyományos értelemben a cél olyan szakemberek képzése is, akik elméleti és gyakorlati felkészültségük birtokában képesek az iskolai könyvtár (médiatár) hatékony bevonására az iskolai nevelőmunkába mind az oktatás segítése, mind a tanulók rendszeres olvasóvá nevelése által. A képzés felkészít e tanári szakképzettségnek megfelelő szakképzési, felnőttképzési szakmai tantárgyak oktatására, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

A könyvtárpedagógiai-tanári általános szakterületi, sajátos ismeretek:

 

A könyvtár-pedagógia (mint elméleti tudományág és gyakorlati diszciplína) nemzetközi és hazai helyzete. A könyvtári környezetben történő tanítás-tanulás sajátosságai, a könyvtárpedagógus feladatai. A különböző típusú könyvtári foglalkozások elemzése, az ott folyó tanítási-tanulási folyamat, a könyvtári órák során alkalmazható eljárások.Az iskolai könyvtár szerepe a megújuló oktatásban, az információs társadalomban, a szabadidő hasznos eltöltésében. A modern iskolai könyvtár szervezete, helye az oktatási intézményben; kapcsolata a könyvtári rendszer más könyvtártípusaival, valamint a modern tömegkommunikációs és digitális gyűjteményekkel, kultúraközvetítéssel. A könyvtárakban őrzött kulturális javak, az iskolai oktatást és tanulást segítő információk gyűjtésének, a gyűjtött anyag tudományos feldolgozásának, rendszerezésének és szolgáltatásának módszerei. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok szervezésének módszerei.A gyakorlati foglalkozásokon: a hagyományos és az elektronikus könyvtári ismeretek szintetizálása, a specifikus, a szaktárgyi tanárok bevonásával megvalósuló, konkrét könyvtári körülményekhez igazodó tantárgyi programok tervezése, kivitelezése és értékelése.

Szakmódszertani ismeretek:

 

A szakmai szakmódszertani tudás elmélyítése a nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban végzendő speciális pedagógiai munkában történhet meg. Itt nyílik lehetőség annak megismerésére és begyakorlására, hogy megfelelő információs technológiák használatával hogyan lehet megszerezni és terjeszteni a szakirodalmi információkat; melyek a megfelelő gyakorlati és menedzsment technikák az iskolavezetéssel fenntartott kapcsolatokban; milyen konkrét módszertani felkészültséggel lehetséges színvonalas könyvtári órák tartása, a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezése, az elsajátítás segítése.A szakmai gyakorlat a 8.4. pont alapján történik, figyelembe véve a szakterület specifikumait.

Sajátos kompetenciák:

 

A könyvtárpedagógia-tanár képes

  • a tanári munka pedagógiai információforrásokkal történő támogatására,
  • a hozzáférhető és költséghatékony pedagógiai információs szolgáltatások fejlesztésére és szervezésére, a felhasználók képzésére,
  • a megfelelő információs technológia használatával megszerezni, szervezni és terjeszteni a szakirodalmi információt,
  • az információs szolgáltatások fontosságának az elismertetése érdekében megfelelő gyakorlati és menedzsment technikák alkalmazására az iskolavezetéssel fenntartott kapcsolatokban,
  • speciális információs termékek fejlesztésére az oktatási-nevelési intézményen belüli és kívüli használat céljára vagy egyedi igények szerint,
  • a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének megfelelő tananyagrendszerek tervezésére és tanítására, forrásalapú könyvtári tanórák tervezésére és megtartására, a könyvtári óra tartalmának leginkább megfelelő eszközök megválasztására, és alkalmazására, a könyvtári órán a tanulói önállóságot, aktivitást és a tanulók közötti interaktivitást inspiráló tanulási környezet biztosítására,
  • értékelni az információhasználat eredményeit mind a pedagógusok, mind a tanulók körében, és ennek eredményeként folyamatosan fejleszti az információs szolgáltatásokat,
  • ellátni a tanácsadó szerepét az oktatás-nevelési intézmény információs ügyeiben.


Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:

 

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg, a képzésbe történő belépés kritériumait. A képzésre tanítói, főiskolai tanári és egyetemi tanári oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.


A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy 

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.


A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.A könyvtárpedagógia-tanár MA-szakon felvételi beszélgetésre kerül sor, ennek tárgykörei (előképzettségtől függően): pedagógia, pszichológia (személyiséglélektan, szociálpszichológia), és szociológia.

Képzési jellemzők:

 

A képzés időtartama:

  • tanítói, főiskolai tanár oklevéllel rendelkezők számára 3 félév (90 kredit),
  • egyetemi tanár oklevéllel rendelkező számára 2 félév (60 kredit).

 

Főbb tárgyak:

 

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba; Olvasástudomány; Az információtörténelem, a művelődés- és könyvtártörténet új kutatási eredményei; Az információs műveltség tartalma; Információforrások és információk kritikai szemléletű értékelése; Tantárgypedagógia; Dokumentumleírás, formai feltárás; Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek; Könyvtártan; Könyvtári informatika; Tájékoztatás, információforrások; Információkeresési stratégiák.


Elhelyezkedési lehetőségek:

 

Közoktatási intézmények könyvtáraiban, könyvtárostanár munkakörben.

 

A szak képzési és kimeneti követelményei