Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Komplex szociális szolgáltatások szakembere

A képzés nyelve: magyar

Az képzést létesítő és indító intézmény megnevezése és címe:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.

A képzés szakmai vezetője:
Dr. Szöllősi Gábor egyetemi tanár

A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, jogi, orvos- és egészségtudomány vagy  pedagógusképzés képzési területen szerzett diploma. Az angol nyelvű képzés választása esetén felsőfokú angol nyelvtudás szükséges.

Jelentkezési határidő: 2021. július 30.

Jelentkezni a honlapunkról nyíló jelentkezési lappal lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk. A képzés min. 7 fő jelentkezése esetén indul.

Képzési jellemzők: 

Levelező munkarendű, költségtérítéses szakirányú továbbképzés

A költségtérítés összege: 170.000,- / félév

Konzultációk: 4 alkalom / félév (csütörtök du.-péntek)

Kapcsolattartó: Vojtek Éva, vojtek.eva@gmail.com

A képzési idő: 2 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja, hogy - támaszkodva  a szakemberek meglévő szakképzettségére - olyan speciális szakembereket képezzen,  akik megfelelő kompetenciával rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében.

A szakképzettség azon szakemberek számára nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatók; mégpedig bármelyik szektorhoz (állami, piaci, illetve civil) tartozó szolgáltató rendszerek és intézmények keretében. A szakembereket speciális kompetenciájuk alkalmassá teszi az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzésen végzettek ismerik:

 • - Az emberi szükségleteket meghatározó tényezők komplex rendszerét és a szükségletek kielégítésének különféle módjait; a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igényeket meghatározó tényezőket, beleértve az életminőség, az akadályozottság, a társadalmi tagság szempontjait
 • - A család, az állam, a piac, és más szereplők helyét a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igények kielégítésében, beleértve az informális támogatás működését, a kereslet és kínálat viszonyát, valamint a közösségi feladatellátást meghatározó tényezőket;
 • - A szolgáltatások tervezésének, fejlesztésének, működtetésének elveit és módszereit; valamint szakpolitikai, szervezeti, finanszírozási, szabályozási szempontjait, tekintettel a szolgáltatások közös, illetve specifikus jellemzőire (általános érdekű szolgáltatások közös jellemzői, illetve az általános érdekű szociális szolgáltatások, illetve más szolgáltatások sajátos jellemzői);
 • - A komplex szolgáltatások létrehozását és működését meghatározó feltételeket, a területi és ágazati munkamegosztás jellemzőit, az interprofesszionális kooperáció szervezésének módjait
 • - Az általános érdekű szolgáltatások, azon belül különösen az általános érdekű szociális szolgáltatások Európai Uniós és nemzetközi kontextusát

A képzésen végzettek alkalmasak:

 • - A szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások biztosításában érintett szereplők azonosítására, együttműködésük szervezésére;
 • - A szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások területi (helyi, regionális, nemzeti, közösségi) dimenzióinak elemzésére; a szolgáltató rendszerek komparatív elemzésére;
 • - A szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások iránti szükségletek azonosítására, a hozzáférést akadályozó tényezők elemzésére;
 • - A szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások létrejöttére és működésére irányuló szakpolitikák elemzésére, a szolgáltató rendszer tervezésére, az ezekkel kapcsolatos szakpolitikai döntés előkészítésére;
 • - A szolgáltató rendszer evaluációjára, minőségének biztosítására, fejlesztésére, hatástanulmányok elkészítésére, illetve ezen alapuló fejlesztési koncepciók kidolgozására;
 • - A szociális, illetve a komplex szolgáltatások terén a szolgáltató rendszer, illetve a szolgáltató intézmény folyamatos működésének biztosítására;
 • - A Közösség szolgáltatásokra vonatkozó szabályainak és deklarált elveinek alkalmazására, ezeknek a hazai szolgáltatások körében, illetve az országhatáron átnyúló szolgáltatások keretében történő alkalmazására;
 • - A nemzetközi ellátórendszerek elemzésére, az úgynevezett módszertani „jó gyakorlatok" felismerésére és azok adaptálási lehetőségeinek kidolgozására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

 • - a szolgáltatást igénybe vevők személyes autonómiájának tisztelete, problémáik és szociális helyzetük iránti érzékenység;
 • - önálló, kreatív munkavégzés képessége, ugyanakkor team munkára való képesség;
 • - képesség mások szakmai munkájának irányítására;
 • - szervezetekben, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre való képesség;
 • - racionális elemző készség;
 • - tervezés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képessége;

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakképzettség azon szakemberek számára nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatók; mégpedig bármelyik szektorhoz (állami, piaci, illetve civil) tartozó szolgáltató rendszerek és intézmények keretében. A szakembereket speciális kompetenciájuk alkalmassá teszi az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Alapozó képzés:

A közfeladatok szervezésének modelljei, azok megvalósulási módjai.  A szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti szükségletet megalapozó (biológiai, pszichológiai, szociológiai, jogi stb.) tényezők - 6 kredit

Reflektív gondolkodás és gyakorlat - 6 kredit

Törzsképzés:

A szociális, valamint az ahhoz kapcsolódó más szolgáltatások szakpolitikai kérdései (tervezés; szakpolitikai döntéshozatal; szakpolitikai programok; társadalmi szükségletek és/vagy illetve piaci kereslet felmérése) - 3 kredit

A szociális, valamint az ahhoz kapcsolódó más szolgáltatások rendszere (hazai és külföldi rendszerek, jogi, közigazgatási, szervezeti és más szempontok; a szolgáltató rendszer feladatai) - 3 kredit

A szolgáltatások fejlesztése. Az általános érdekű szociális szolgáltatások ágazati, területi, nemzeti, illetve európai környezete (ágazati munkamegosztás és kooperáció, területi munkamegosztás modelljei, nemzeti rendszerek összehasonlítása, európai politikák és előírások) - 6 kredit

A szociális szolgáltatások, valamint a komplex szolgáltatások szervezése és működtetése (szolgáltatási és szervezeti modellek, igénybevevők és szakemberek szerepe a szolgáltatásokban, a szolgáltatások standardizálása és minőségbiztosítása, szolgáltató rendszerek és szervezetek irányítása és vezetése, teljesítmény és hatás mérése, kooperáció és koordináció, egyéni szintű szolgáltatásmenedzsment) - 3 kredit

A gyakorlatokra vonatkozó követelmény (a felsorolt ismeretkörök anyagából):

Műhelymunka, kutatás, projektmunka - 13 kredit

Terepgyakorlat - 10 kredit

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tantárgy

Elmélet/

gyakorlat

1. félév 2. félév Kredit Teljesítés
Alapozó tárgyak          
A szolgáltatások társadalmi kérdései ea. 10   3 K
A szociális ill. a komplex szolgáltató rendszer szervezete és feladatai ea. 10   3 K
Reflektív gondolkodás és gyakorlat szem. 10 10 6 GY
Törzstárgyak          
A szociális ill. a kapcsolódó szolgáltatások szakpolitikai kérdései ea. 10   3 K
A szociális ill. a komplex szolgáltatások rendszere, az ellátórendszerek elemzése ea.   10 3 K
Fejlesztési programok ea. 10 10 6 K
A szociális ill. a komplex szolgáltatások szervezése és működtetése ea. 10   3 K
Műhelymunka szem. 10 10 6 GY
Kutatás és projektmunka szem. 10 10 7 GY
Reflektív terepgyakorlat és feldolgozása szem.   50 10 GY
Szakdolgozat          
Reflektív portfólió és dolgozat   5 5 10  
Összesen   75 115 60  

 

A KÉPZÉS TANTERVE