Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Reflekív addiktológiai szociális szakember

A képzés nyelve: magyar

A képzést létesítő és indító intézmény megnevezése és címe:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.

A képzés szakmai vezetője: Dr. Kelemen Gábor egyetemi tanár

A szak felvételének feltétele:

Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában, bölcsészet-, társadalom- vagy orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett diploma. 

Jelentkezési határidő: 2021. július 30.

Jelentkezni a honlapról nyíló jelentkezési lappal lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk. A képzés min. 7 fő jelentkezése esetén indul.

Képzési forma: Levelező munkarendű, költségtérítéses szakirányú továbbképzés.

A költségtérítés összege: 170.000,- / félév

Konzultációk: 4 alkalom / félév (csütörtök du.-péntek)

Kapcsolattartó: Fehér Lilla, feher.lilla@pte.hu

A képzési idő: 2 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Képzési cél:

Olyan szakemberek képzése, akik a rendelkeznek a felépülés reflektív folyamatának támogatásához szükséges kompetenciákkal, tudással, készségekkel, attitűddel és értékekkel, továbbá folyamatosan továbbfejlesztik szenvedélybeteg, és esetenként többszörösen hátrányos helyzetű klienseikkel végzett munkájuk hatékonyságát.

A képzés során elsajátított tudások, kompetenciák:

- Triage, a kliensek orientálása és állapotfelmérése;
- A felépülési folyamat tervezése, a reflektív konzultáció, a reflektív esetkezelés, és a krízisintervenció gyakorlati alkalmazása;
- Edukatív módszerek reflektív alkalmazása, szakmai jelentések és feljegyzések készítése;
- Felépülési konzultáció vezetése.  

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

- Tapasztalati tanulás és reflektivitás (a tudás vizsgálatának képessége, ill. annak támogatása a tapasztalat kontextusában)

- Kritikai gondolkodás (azoknak a szellemi képességeknek a hasznosítása, amelyek segítségével hatékonyan azonosíthatók, elemezhetők és értékelhetők az egyes érvek és állítások; az előítéletek és a torzítások felismerése és leküzdése; meggyőző érvek kialakítása és bemutatása, amelyek támogatják a következtetések levonását, ill. annak értelmes és intelligens megítélését, hogy mit érdemes elhinni és megtenni)

- Tudatosság (a releváns új információk elérésének és használatának ismerete; az információforrások kritikus értékelése; az új információk integrálása és átvitele különböző helyzetekbe; szisztematikus problémamegoldás és tájékozott döntéshozatal)

- Proaktivitás (a változások előrelátása és hozzájuk történő igazodás, mintázatok és trendek különböző nézőpontokból történő beazonosításának képessége, önmagunk fejlesztése és promóciója a lehetőségek kihasználása érdekében)

- Az egész életen át tartó tanulás szokásainak kialakítása, ideértve az egészségtanulást is (önmagunk megerősítése a passzív függőséggel szemben; a tanult leleményesség képessége; életigenlő attitűd önmagunkkal, a közösséggel és a kreativitással kapcsolatban).

A képzésen végzettek ismerik:

 • - drog ismeretek
 • - az új felépülési modell, a felépülés összetevői és fázisai
 • - a felépülési paradigma értékei (orientálás, bevonás, önrendelkezés, választás és növekedési potenciál)
 • - reflektív gondolkodás és gyakorlat
 • - prevenció, egészségpromóció és gyakorlat
 • - kölcsönös segítés és önsegítés
 • - a reflektív segítő tevékenység összetevői
 • - szakmai etika
 • - reflektív napló

A képzésen végzettek alkalmasak:

 • - Kliensek osztályozása (szűrés, reflektív figyelem, megerősítés)
 • - Eligazítás (az adott terápiás program jellemzőinek bemutatása a kliens számára)
 • - Felmérés (a felépülési terv kialakítása a kliens személyes erősségeinek, gyengeségeinek, problémáinak és szükségleteinek beazonosítása és értékelése alapján)
 • - A felépülés megtervezése (a megoldásra váró problémák beazonosítása és rangsorolása; megállapodás az azonnali és a hosszú távú célokról; döntések az alkalmazott terápiás módszerekről és a felhasznált forrásokról)
 • - Reflektív konzultáció (személyek, családok és csoportok támogatása olyan speciális készségekkel, amelyek a problémák felderítése és kiismerése által lehetővé teszik a célok elérését; magatartásformák és érzések vizsgálata; az alternatív megoldások végiggondolása; döntéshozatal)
 • - Reflektív esetkezelés a felépülés folyamatában (szolgáltatások, intézmények, források és emberek összehozása a kitűzött célok tervezett módon történő elérése érdekében)
 • - Reflektív krízisintervenció (a szenvedélybeteg szükségleteinek kezelése az akut érzelmi és/vagy fiziológiai stresszhelyzetekben)
 • - Reflektív kliensképzés (információszolgáltatás a szerhasználati problémákról, az elérhető szolgáltatásokról és forrásokról; a kapcsolódó sztereotípiák, vélekedések és kulturális ismeretek értelmezése)
 • - Delegálás (a kliens azon szükségleteinek beazonosítása, amelyeket felépülést támogató szakember vagy intézmény nem tud kezelni, támogatás az ellátórendszer és a közösség erőforrásainak elérésében)
 • - Feljegyzések és jelentések készítése (az állapotfelmérések és a felépülési terv eredményeinek rögzítése; beszámolók és előrehaladási jelentések írása; elbocsátások és más releváns adatok összesítése)
 • - Felépülési egyeztetések (más szakemberekkel történő konzultáció az átfogó jellegű és minőségi szenvedélybeteg-ellátás érdekében)
 • - Reflektív szakmai fejlődés (a szakmai fejlődésre törekvés igényének felismerése, az erősségek felismerése és maximalizálása, további fejlődés megvalósítása szupervízió és a képzés segítségével)

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

A reflektív felépülést középpontba állító kezelés alapelveinek kellő mélységű ismerete, amelynek pillérei az alábbiakat foglalják magukba:

 • - A felépülés reményének, a kapcsolódó készségeknek és a folyamat megtervezésének biztosítása a szenvedélybetegek számára.
 • - Olyan dinamikus felfogás kialakítása, amely nem fogadja el, hogy bizonyos kliensek megrekednek a felépülési folyamatban, vagy túlságosan bonyolult a helyzetük ahhoz, hogy továbblépjenek.
 • - Reflektív felépülési közösségek létrehozása, ahol a sorstársak aktív résztvevői a felépülési folyamatnak, egyúttal példaként szolgálva azoknak, akik a reflektív felépülés kezdeti fázisában vannak. A folyamat során csökken a „szakmai" összetevők szerepe.
 • - Annak biztosítása, hogy az összes kliens (függetlenül attól, hogy kezelés alatt áll vagy absztinens) egyértelműen célként határozza meg a helyi közösségben és családjaiban való részvételt, így küzdve a sztereotipizálás és a stigmatizálás ellen.
 • - Annak elismerése, hogy a felépülés komplex és sokoldalú folyamat, amely a felépülőtől és annak családjától is rugalmas és dinamikus partnerséget igényel.
 • - A felépülés számos útjának felvázolása annak érdekében, hogy a kliens meg tudja tervezni a saját utazását, egyúttal tisztában legyen azzal, hogy milyen típusú kezelésre van szüksége, és hogy az mit jelent.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. A reflektív felépülési szakemberek gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.

A KÉPZÉS TANTERVE