Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

A megszerezhető szakképzettség elnevezése: szakvizsgázott pedagógus, roma-társadalomismereti szakterületen

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH_FHF/480-1/2009

 

A felvétel feltétele:

a) tanító, tanár, óvodapedagógus, szociálpedagógus szakképzettség,

b) 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség.

 

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

 

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a honlapunkról nyíló jelentkezési lap  kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet benyújtani:

  • A szakra történő felvétel szempontjából szükséges felsőfokú végzettséget igazoló magyar és angol nyelvű diploma másolata (e-mailen megkérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától a megszerzett végzettség angol fordítása),
  • munkáltatói igazolás, amennyiben a választott képzésre jelentkezés feltétele előírt pedagógus pályán eltöltött gyakorlat
  • felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat,
  • Korábbi tanulmányok beszámításával 2 szemeszteres gyakorlatvezető mentori programra történő jelentkezés esetén 2011-től megszerzett pedagógus szakvizsga szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
  • a 2011. előtt megszerzett szakvizsga oklevél esetén annak  melléklete vagy leckekönyve másolata  is egy rövid kísérőlevéllel együtt, melyben kéri a korábbi teljesítéseinek a beszámítását.

 

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000. (Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!) 

 

Képzési idő: 4 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Munkarend: Levelező képzés

Költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév, részletfizetési lehetőséggel

A képzés helyszíne: PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.

Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

A képzés 6 fő jelentkezése esetén indul.

 

A képzés felelős szakmai vezetője:

Dr. habil. Orsós Anna

beosztása: tanszékvezető egyetemi docens

tudományos fokozata: PhD (neveléstudományok)

címe: PTE BTK Neveléstudományi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

E-mail:pedagogus.szakvizsga@pte.hu 

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók legyenek képesek a multikulturális társadalomban megjelenő stratégiák értő elemzésére, és alakuljon ki a hallgatók azon szemléletmódja, mely az interkulturalitás nézőpontjából is képes vizsgálni az iskolai nevelést. A résztvevők ismerkedjenek meg a cigány nemzetiségi oktatásra vonatkozó oktatáspolitikával, a magyarországi oktatási rendszerben a cigány népismeret helyével, tantárgyként, tanórán kívüli tevékenységként, hangsúlyozva a törvényi szabályozás ideológiai stratégiáit.

 

A szak felépítése:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek (7 kredit): A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; európai uniós alapismeretek.

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (7 kredit): A közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések.

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága (12 kredit): A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák.

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében (9 kredit): A pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; az oktatási folyamat tervezése.

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása (20 kredit): A személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a drogmegelőzés kérdései.

ÖSSZESEN: 55 kredit.

 

Választható ismeretkörök (55 kreditpont): kötelezően választandó ismeretek.

Társadalom és művészeti ismeretek (15 kredit): A tanulmányi terület kiegészíti a hallgatók alapképzésben kapott általános és módszertani ismereteit a társadalmi rétegződés kérdésköréről, az érték- és normarendszer történeti változásairól, a társas kapcsolatok rendszeréről, az emberi jogi és a kisebbségi jogi érdek érvényesítéséről. Az emberi sorsfordulókhoz kötődő cigány/roma népszokások, mesék, tárgyi néprajz megismerése. Cigány közösségek zenekultúrája, cigány írók, költők életműve, képzőművészek motívumvilága.

Pedagógia (10 kredit): A pedagógiai munka gyakorlatában alkalmazható ismereteket és módszereket nyújt az iskola és a roma emberek és közösségek kapcsolatáról, kommunikációjuk eredményes módszereiről, a tanulók iskolai sikerességének javítását célzó felzárkóztató és készségfejlesztő technikákról, tanterveinek kidolgozásáról, a szülőkkel való kapcsolattartás pedagógiai feladatairól.

A cigány népcsoportra vonatkozó ismeretek (20 kredit):

A kisebbségi helyzet kialakulásának tárgyalása mellett megismertet a kisebbségi lét jelen kérdéseivel, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetével, életkörülményeivel, életmódjával, szervezeteikkel, szervezettségükkel, szerepükkel a helyi társadalomban. A beás/romani nyelv helyzete, alapvető kommunikációs célok kifejezése szóban és írásban. Dalok, rövid mesék megismerése.

Gyakorlat (10 kredit): Gyakorlat

Szakdolgozat (10 kredit)

 Szigorlat

szigorlatra való felkészülés a képzés első két szemeszterének kötelezően teljesítendő tantárgyaihoz kapcsolódó tudásanyag integráló jellegű, alkotó feldolgozása.

A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat megvédése előzetesen feltett kérdések alapján,

-szóbeli vizsga. A szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott témaköreiből