Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak

Képzés célja:

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikustananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Képzési jellemzők

Képzési idő: 4 félév
Óraszám: 350 tanóra
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: német/német nemzetiségi nyelven oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet)

A költségtérítés féléves összege: 170. 000.- Ft.

Jelentkezési feltételek: tanári szakképzettség; sikeres felvételi vizsga; a választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Nemzetiségi nyelv esetén: tanári szakképzettség és sikeres felvételi vizsga.

A képzés min. 10 fővel indul.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 20-ig

A jelentkezés módja

Jelentkezési lap kitöltésével, melyhez kérjük, csatolja a megfelelő diploma másolatát és a kért nyelvvizsgát igazoló dokumentumot.

A képzés főbb tanulmányi területei:

Alapozó ismeretek: 12 kredit
Alkalmazott nyelvészeti ismeretek, szaknyelv, szaktárgyi szaknyelv ismeretek

Szakmai ismeretek: 60 kredit
a) Tudományterületi és szakmódszertani ismeretek: szaktárgyi ismeretek, a szaktárgy oktatásának módszertana, idegen nyelv (szinten tartás)

b) Idegen/nemzetiségi nyelvi és idegen/nemzetiségi nyelv oktatási ismeretek: idegen/nemzetiségi nyelvi fejlesztés írásban és szóban, az idegen nyelv oktatásának módszertana, új eredmények a szaktárgy tudományterületén

Háttérismeretek és kiegészítő ismeretek: 28 kredit
Szakszöveg-olvasás, funkcionális idegen/nemzetiségi nyelv használat, kétnyelvűség,kurzustervezés, tananyagfejlesztés, korszerű oktatási módszerek

Komplex szaktárgyi / idegen nyelvi vizsga: 5 kredit

Tanítási gyakorlat: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák

A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető tudáselemek, ismeretek:

– idegen/nemzetiségi nyelvi ismeretek,
– szaktárgyi ismeretek,
– szaknyelvi ismeretek,
– szakmódszertani ismeretek.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

– szaktárgyak idegen/nemzetiségi nyelven történő oktatására,
– korszerű módszertani ismeretek alkalmazására,
– tananyagfejlesztésre,
– tantervfejlesztésre.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– tudatos idegen/nemzetiségi nyelvhasználat,
– jó ismeretátadó képességek,
– tanítási tapasztalat,
– kreativitás,
– problémamegoldó gondolkodás,
– folyamatos önképzésre való készség.

A KÉPZÉS IDŐTERVE

A képző intézmény elérhetősége:

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Germanisztika Intézet

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A szak felelőse: Dr. Gerner Zsuzsanna

E-mail: gerner.zsuzsanna@pte.hu