Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Városfejlesztési  társadalmi tanácsadó

A képzés nyelve: magyar

A képzést létesítő és indító intézmény megnevezése és címe:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.

A képzés szakmai vezetője: Dr. Szöllősi Gábor egyetemi tanár

A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészet- vagy társadalomtudomány, jogi, gazdaságtudományok, természettudomány vagy műszaki képzési területen szerzett diploma. Az angol nyelvű képzés választása esetén felsőfokú angol nyelvtudás szükséges.

Jelentkezési határidő: 2021. július 30.

Jelentkezni a honlapról nyíló jelentkezési lappal lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk. A képzés min. 7 fő jelentkezése esetén indul.

Képzési jellemzők 

Levelező munkarendű, költségtérítéses szakirányú továbbképzés

A költségtérítés összege: 170.000,- / félév

Konzultációk: 4 alkalom / félév (csütörtök du.-péntek)

Kapcsolattartó: Borda Viktória, borda.viktoria@gmail.com

A képzési idő: 2 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

Képzési cél:

A feladat az, hogy a városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészüljenek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez szükséges az, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé tudjanak helyezni egy olyant, amely a szubszidiaritás elvének megfelelően építkezik, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. A belátáson túl olyan kompetenciákra van szükség, amellyel a szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet mindvégig hangsúlyos volt a képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontba helyezve a szociálpolitikát, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsát. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

 • A helyi/területi gazdasági fejlődést érintő környezeti és a szociális hatások és komplexitásuk megértése
 • A városi szövet átalakításában megnyilvánuló városfejlesztés megértése
 • A városfejlesztési kihívásokkal kapcsolatos politikai válaszok kritikai elemzése
 • A társadalmi viták különböző résztvevői érdekeinek megértése
 • A képviseleti és a participatív demokrácia lehetőségeinek és korlátainak megértése
 • A jó kormányzás helyi kihívásainak és lehetőségeinek megértése
 • A globális átalakulások új kihívásainak beazonosítása
 • Az európai és hazai városokra jellemző komplex térbeli (fizikai, társadalmi, gazdasági) fejlődési folyamatok jellemző társadalmi-gazdasági mozgatórugóinak megértése
 • A városi, illetve térségi szintű integrált területi szemléletű stratégiai tervezés lényegének és összefüggéseinek megértése
 • Az operatív városfejlesztés logikáinak és eszköztárának megértése
 • A komplex beavatkozások (építési és szociális) eszközeinek, összefüggéseinek és projekt-előkészítési logikájának megértése

A képzésen végzettek ismerik:

 • a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető szabályszerűségeit,
 • a képviseleti demokrácia és a participatív demokrácia szerepét, lehetőségeit és korlátait a jó kormányzás városi és településközösségi, illetve területi szintű kialakításában az elmélet és az európai gyakorlat tükrében
 • azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyek gátolják fontos szükségletek kielégítését, az erőforrások méltányos és funkcionális elosztását városi, településközösségi, illetve területi szinten
 • az emberi és állampolgári jogok, valamint a társadalmi igazságosság érvényesülésének hatékony formáit városi és területi szinten ,
 • a szociális biztonság és a szociális védelem intézmény-, és ellátórendszereinek egymáshoz való viszonyát, arányait városi és területi szinten ,
 • a térség, a régió, a város társadalmi problémáit, jellegzetességeit, jellemző európai és hazai fejlődési paradigmáit,
 • a témában releváns hazai, EU és egyéb nemzetközi fejlesztéspolitikai dokumentumokat,
 • az urbanisztika másfél évszázados történetét és fő elméleti munkáit,
 • az európai és hazai városokra jellemző komplex térbeli (fizikai, társadalmi, gazdasági) fejlődési folyamatok jellemző társadalmi-gazdasági mozgatórugóira vonatkozó elméleteket
 • a  városi, illetve térségi szintű integrált területi szemléletű stratégiai tervezés lényegét és összefüggéseit
 • az operatív városfejlesztés logikáit, szervezeti, jogi és finanszírozási eszköztárát
 • a  komplex (építési és szociális) beavatkozások összehangolható eszközeit, összefüggéseit és projekt-előkészítési logikáját
 • a szociális szempontból fenntartható városfejlesztés európai elméletét és eddigi eredményeit
 • a  szociális városrehabilitáció európai elméletét, gyakorlatát és eszköztárát
 • a globális társadalmi folyamatokat és problémákat,
 • a társadalomelméleti, szociológiai és kutatás-módszertanokat,
 • az alkalmazói szintű ismereteket a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
 • a természeti és az épített környezet védelmére vonatkozó, a szakmában releváns jogi szabályozás és a szakmai etika alapvető ismereteit.

A képzésen végzettek alkalmasak:

 • komplex, interdiszciplináris munkacsoportokba illeszkedve integrált városfejlesztési stratégiák, komplex városfejlesztési akciótervek készítése során a fenntartható városfejlesztés szociális dimenziójának kialakítására
 • a városok fejlődésével kapcsolatos problémák társadalmi-gazdasági hátterének megértésére és tudományos feltárására
 • a városok és térségek társadalmi folyamatainak interdiszciplináris elemzésére,
 • a városfejlesztési tevékenység társadalmi-gazdasági hatékonyságának, társadalmi elfogadottságának mérésére és azoknak a tényezőknek az elemzésére, amelyek a fejlesztéspolitikára hatást gyakorolhatnak,
 • társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok azonosítására és elemzésére,
 • beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések szociális dimenziójának tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,
 • a participatív demokrácia eszközeinek strukturált és építő jellegű alkalmazására
 • szociális városrehabilitációs akciók, projektek szociális dimenziójának tervezésére, megvalósításának megszervezésére, irányítására
 • komplex városfejlesztési akciók szociális dimenziójának tervezésére, megvalósításának szakmai támogatására
 • közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére,
 • társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre,
 • kutatási tervek kialakítására és menedzselésére.
 • szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére,
 • elméleti és gyakorlati kutatómunkára, valamint innovatív fejlesztési feladatok elvégzésére,
 • új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • integrált ismeretek széles körű alkalmazására a társadalomtudományok területén;
 • a szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

 • szociális helyzetek iránti érzékenység,
 • értékek, érdekek azonosításának, továbbá a saját érdekek és értékek professzionális kezelésének képessége,
 • önálló, kreatív munkavégzés képessége,
 • szervezetekben, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre való képesség,
 • empátia,
 • alkalmasság team munkára
 • a társadalmi folyamatok térbeli vetületének érzékelési képessége
 • a társadalmi-gazdasági folyamatok fizikai és pénzügyi vetületei érzékelésének képessége
 • racionális elemzés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képessége,
 • képesség a sikeres kommunikációra különböző személyekkel, csoportokkal, illetve a nyilvánossággal különböző módokon és helyzetekben,
 • prezentációk, dokumentumok, tervek kidolgozásának képessége.
 • lényeglátás és kreativitás,
 • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
 • kritikai attitűd, problémacentrikus látásmód,
 • eredményorientált problémamegoldó gondolkodás.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • irányító hatóságok,
 • közreműködő szervezetek,
 • monitoring intézmények,
 • kereskedelmi és iparkamarák,
 • fejlesztési ügynökségek,
 • önkormányzatok,
 • városfejlesztő társaságok
 • kistérségi területfejlesztési társulások,
 • pályázatíró irodák.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Alapozó képzés:

15 kredit értékben városszociológia, projektmenedzsment, közpolitika elméleti valamint kutatás-módszertani alapok.

Törzsképzés:

35 kredit értékben a város, mint sajátságos szerveződés gazdasági, társadalmi és politikai mechanizmusainak ismeretelméleti bemutatása, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai célrendszerek globális és lokális aspektusaira (fenntartható városfejlődés, integrált városfejlesztés, városi társadalmi problémák, szakpolitikai válaszok). A  stratégia alkotáshoz, a nemzeti rendszerek komparatív elemzéséhez valamint a helyi társadalmi-gazdasági adottságok megismeréséhez és elemzéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése projekt - és műhelymunka keretében. A participatív demokrácia kihívásainak, lehetőségeinek és korlátainak megismertetése. Az operatív városfejlesztés eszköztárának és a komplex projektelőkészítés logikájának bemutatása. A szociális városrehabilitációs projektek megvalósítását lehetővé tevő jogi, finanszírozási és szervezeti eszköztár megismertetése. A szociális városrehabilitációs projektek komplex projekt-előkészítési folyamatának megismertetése. Az urbanisztika másfél évszázados történetének átfogó jellegű bemutatása. A törzsképzés részét képezi a 100 órás terepgyakorlat.

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tantárgy

Elmélet/

gyakorlat

1. félév 2. félév Kredit Teljesítés
Alapozó tárgyak          
Városszociológiai alapok ea. 10   3 K
Bevezetés a helyi politikába és feladatellátásba ea. 20   6 K
Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere ea. 10   2 K
Projekt ciklus menedzsment ea. 10   2 K
Módszertani alapok ea. 10   2 K
Törzstárgyak          
Urbanisztikai és társadalmi folyamatok ea. 10 10 6 K
Fejlesztési programok ea. 10 10 6 K
Lakáspolitika ea. 10 10 6 K
Stratégiai tervezés - Integrált városfejlesztési stratégia ea.   10 3 K
Kutatás - Stratégiai tervezés és elemzés szem.   10 3 GY
Reflexív gyakorlat szem.   10 2 GY
Műhelymunka szem.   10 2 GY
Terepgyakorlat szem.   100 4 GY
Terepfeldolgozó szeminárium szem.   15 3 GY
Szakdolgozat          
Szakdolgozat       10  
Összesen   90 185 60  

 

A KÉPZÉS TANTERVE