Szabad bölcsészet alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

etika, esztétika, filozófia, film, művészettudomány

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: alapszakos szabad bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,

levelező munkarendben havonta 1-2 alkalom, specializálódástól függ

 

 

Minor szakként felvehető: IGEN

A szakhoz felvehető képzési blokkok: 80 kredites szakmai modul („szakirány”; ez kötelezően választandó) és 50 kredites szakon belüli specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül (specializációtól/minortól függően):

 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • esztétika MA
 • filozófia MA

 

b) Mestertanulmányok előtt / alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • kommunikáció- és médiatudomány MA
 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • osztatlan tanárképzés, erkölcstan- és etikatanár szak egyéb szakkal társítva 
 • osztatlan tanárképzés, média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak egyéb szakkal társítva (kommunikáció minor és filmelmélet-filmtörténet specializáció/minor esetén)

 

b) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

 

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  MÁSHOL  HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.: számítógépes és kognitív idegtudomány, designelmélet, európai társadalmi terek, fejlesztés és identitás 

 

 

 Főbb témakörök:

Általános szakterületi ismeretek 110-120 kredit, amelyből

-    szabad bölcsészeti általános szakmai modul 40-50 kredit:

 • a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,
 • logika, érveléstechnika, akadémiai írás, számítógépes ismeretek,
 • átfogó eszmetörténet,
 • bölcsészettudományok módszerei (módszertan), valamint a választandó specializációnak megfelelően: nyelvleírás, a nyelvtan mint modell, a nyelvi kompetencia és performancia különbségei, a nyelv elsajátításának és a nyelv változásának elméleti alapjai; esztétika és története, műelemzés, akadémiai írás; etikatörténet, ember és társadalom (kultúrtörténet, pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek, társadalomtörténet); ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, fenomenológia, hermeneutika; bevezetés a filmtörténetbe, a filmelméletek alapjai; bevezetés az építészettörténetbe és a műemlékvédelembe, múzeumismeret, ikonográfia, a művészettörténet forrásai és irodalma, a művészet társadalmi aspektusa; vallástörténet, vallásfilozófia, vallásszociológia, vallási néprajz;

-    választható szakmai modulok 60-80 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • etika: etikatörténet, ágazati etikák, alkalmazott etikák, filozófiai antropológia, ökológia, politológia;
 • esztétika: klasszikus elméletek, modern elméletek, kortárs elméletek, ágazati esztétikák, kanonikus mű, műelemzés;
 • filozófia: a filozófiatörténet nagy korszakai és művei, tudományfilozófia, tudatfilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, analitikus filozófia, metafizika, vallásfilozófia;
 • filmelmélet és filmtörténet: filmtörténet, filmelméletek, filmelemzés, a filmi kompozíció, a filmi elbeszélés, társművészetek és a film, kommunikáció és médiaelmélet, írásgyakorlatok, gyakorlati ismeretek;
 • művészettörténet: az egyetemes és a magyar művészet nagy stíluskorszakai (antikvitás, középkori művészet, újkori művészet, legújabbkori művészet), módszertani és gyakorlati szaktárgyak, iparművészet-történet, emlékmeghatározás;

-    választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit.Szakirányok, specializációk:

SZAKMAI MODULOK (80 kredit):

 

Nappali munkarendben: etika, esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet

Levelező munkarendben: esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet

Az egyes modulok csak megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak.

 

Etika: erre a modulra / specializációra a gyakorlati filozófia iránt érdeklődőket várjuk, aki a társadalmi kérdések iránt fogékonyak, és akik a tanszéken folyó, az erkölcsi érzelmekről szóló kutatásba is bekapcsolódnának.

 

Esztétika: azokat várjuk, akiket  érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és a történelmi változások. Akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és akik elgondolkoznak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak. A törzsképzésben esztétikai elméletek ismerhetők meg, és a hallgatók elmélyednek a film-, képzőművészet-, irodalom-, és zeneesztétika alapkérdéseiben, és megtanulnak különféle szempontokból tekinteni az egyes művészeti ágakra.

 

Film: a legjobb választás, ha szereted a képeket, mozgóképet, korunk őrületét, a digitális vizualitást, ha Te is meg akarod tanulni, hogy a jövő a képi kommunikáció és ha érteni akarod a médiát. A szak nem azt a száraz filmnézegetős elfoglaltságot kínálja, mint amit a megnevezése sejtet, habár nem árt, ha kedveled a filmeket, és nem csak a 10 percesre kurtított akciódús klipeket, hanem ami megragad a fejben, önálló gondolatokra serkent, s tán kicsit meg is változtat. Nálunk megtanulhatod uralni, s kreatívan kezelni a mindent elsöprő digitális képi világot, s jó eséllyel juthatsz be a távközlés, a tömegkommunikációs média vagy éppen a képkészítés önfenntartó világába.

 

Filozófia: nagymértékben erősíti a logikai és érvelési képességet, fejleszti a fogalmazási, szövegalkotási és gondolatformálási készséget. Neked ajánljuk, ha szereted megkérdőjelezni a világról és önmagunkról szóló alapvető hiedelmeket, öröknek hitt igazságokat, és új válaszokat keresel. Nem baj, ha nyitott, kreatív és érdeklődő vagy. Ha érdekel, hogy miképp tehetők fel és válaszolhatók meg a valóság, az emberi megismerés és az emberi értékek természetével kapcsolatos legmélyebb és legátfogóbb kérdések, akkor válaszd a filozófia specializációt, ahol a nyugati gondolkodás történetének legkiválóbb filozófusait foglalkoztató problémákat megismerve sajátíthatod el a kritikai gondolkodás, a helyes érvelés és a gondolatok világos kifejezésének képességét.

 

Művészettörténet: Várjuk mindazokat, akik egy nagy hagyományú tudomány kereteiben szeretnének képzőművészettel, építészettel foglalkozni, akik megalapozott történeti és elméleti ismeretekre építve szeretnék a kortárs művészeti életet is megismerni. Akik szívesen megismernék a művészeti élet intézményeit, a kiállítások, múzeumok gyakorlatába is betekintenének, érdeklődnek festészet, a szobrászat és az építészet nagy korszakai és alkotói iránt, és kíváncsiak a jelentős művek történeti összefüggéseire, akik a nagy hagyományok mellett a jelenlegi új művészeti kifejezőeszközök és médiumok iránt is érdeklődnek, és akik szeretnének részt venni művészeti-kulturális kutatásokban, kiállításokban, projektekben. A hallgatók alapvető tudást szereznek a vizuális művészetek egyetemes és magyar történetéről, korszakairól, alkotóiról és legfontosabb műveiről, megismerik a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit, tájékozódnak a hazai és nemzetközi művészeti intézményrendszerekről. Felvételi irányszám: 5<25 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 300.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

346

278

260

316

340

340

349

354

348

ANK

240

240

260

286

318

306

383

n.i.

280

ALA

n.i.

n.i.

n.i.

320

360

358

340

358

356

ALK

240

n.i.

n.i.

388

400

428

300

300

280

 

 Elhelyezkedési területek

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK (specializációfüggő)

Tipikus munkahely: tudományos ill. akadémiai intézmények, sajtó, média területe, múzeumok, galériák, képzőművészeti kiadók, könyv és folyóirat szerkesztőségek, közművelődési és kulturális intézmények széles köre

Tipikus munkakör: tudományos munkatárs, kutató, kritikus, újságíró, sajtóreferens, szerkesztő, esztéta, kurátor, muzeológus, kulturális programszervező, közművelődési intézmények, kulturális alapítványok, szervezetek alkalmazottja tág munkaköri lehetőségekkel

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete

Tanszéki honlapok:    http://www.esztetika.btk.pte.hu

http://www.filozofia.btk.pte.hu

https://film.btk.pte.hu