BA képzések

Antik (görög-római) régészet (BA)

A Pécsi Tudományegyetem Régészet és Klasszika-filológia tanszékeinek együttműködése eredményeképpen 2014 őszétől új szakágként indul az antik görög-római régészet (klasszika archaeológia) oktatása. Az antik régészet szakág az antik régészet oktatásának hazai és nemzetközi hagyományait követve, a 21. századi kutatás legújabb eredményeinek, módszertani vizsgálatainak eredményeit felhasználva mutatja be az égei bronzkor, az égei és itáliai kora vaskor, a görögök, etruszkok és a korai Róma régészetét, valamint a római császárkor vallási és művészeti életét egészen a késő római időszakig.

A szakág oktatásához kapcsolódó, jelenleg tervezés alatt álló nemzetközi tudományos projekt(ek) fő profilja a hellenisztikus kori és a római császárkori népeik, kultúrák etnikai, kulturális és vallási identitástudatának, a romanizáció és a deromanizáció folyamatainak sokoldalú vizsgálata, amely a görögökhöz, etruszkokhoz, rómaiakhoz köthető írott források folyamatos olvasása mellett a klasszikus ókor átfogó, más tudományterületeken is kamatoztatható megismerését nyújtja a szakág hallgatói számára. A szakág oktatása során nagy gondot fordítunk az antik világ és a Barbaricum vaskori kultúrái között megfogható, korábban központ-periféria kapcsolataként értelmezett kulturális kölcsönhatásokra, valamint a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében őrzött emlékanyag átfogó megismertetésére.

A szakág főbb kurzusainak témái: Az égei bronzkor, valamint az Égeikum és Itália kora vaskorának régészete, Az archaikus és klasszikus kor régészete, Életmód és romanizáció a hellenisztikus é római korban, Császárkori vallás és művészet. 

 

Római provinciális régészet (BA)

A tanszék legnagyobb múltra visszatekintő szakága a római provinciák régészete, amely 2010 óta MA szakirányként is választható.  A római történelem és régészet alapjainak megismertetése mellett az oktatás fókuszában mindenekelőtt a Római Birodalom provinciái, mint multikulturális térségek, köztük Pannonia régészeti emlékeinek, anyagi kultúrájának megismertetése áll a korai és a kései császárkor időszakában.  Az elméleti ismeretek mellett a római lelőhelyek, régészeti jelenségek és leletanyag meghatározásának, értelmezésének gyakorlati módszertani elsajátítását részben a Pécsi Légirégészeti Téka kiterjedt lelőhely felderítési, valamint ásatási, anyagfeldolgozási tevékenységeiben, részben a lussoniumi (Paks-Dunakömlőd) katonai tábor, polgári település és temetők feltárásain való részvétel alapozza meg.

Paks-Dunakömlőd/Lussonium

A római régészet szakág évek óta tartó, többféle pályázatból finanszírozott, a korábbi eredményeknek köszönhetően mára nemzetközi jelentőségűvé vált kutatási projekt-sorozata (amely a tervek szerint jövőre is folytatódik) a római dunai határ (limes) térségének, településszerkezetének, katonai létesítményeinek, anyagi-szellemi kultúrájának és történeti-kulturális kapcsolatainak részletes vizsgálatát tűzte ki céljául, szoros együttműködésben a Duna-menti országok limes-kutatóival.     

A BA szakág főbb kurzusainak témái: Pannonia település-és gazdaságtörténete, a Római Birodalom provinciáinak régészeti emlékei, Életmód, romanizáció a hellenisztikus és római korban, Császárkori vallás és művészet.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu