MA képzések

Római provinciák régészete (MA)

A tanszék legnagyobb múltra visszatekinthető szakága a római provinciák régészete, amely 2010 óta MA szakirányként is választható.  A római történelem és régészet alapjainak megismertetése mellett az oktatás fókuszában mindenekelőtt a Római Birodalom provinciái, mint multikulturális térségek, köztük Pannonia régészeti emlékeinek, anyagi kultúrájának megismertetése áll a korai és a kései császárkor időszakában.  Az elméleti ismeretek mellett a római lelőhelyek, régészeti jelenségek és leletanyag meghatározásának, értelmezésének gyakorlati módszertani elsajátítását részben a Pécsi Légirégészeti Téka kiterjedt lelőhely felderítési, valamint ásatási, anyagfeldolgozási tevékenységeiben, részben a lussoniumi (Paks-Dunakömlőd) katonai tábor, polgári település és temetők feltárásain való részvétel alapozza meg.

A római régészet szakág évek óta tartó, többféle pályázatból finanszírozott, a korábbi eredményeknek köszönhetően mára nemzetközi jelentőségűvé vált kutatási projekt-sorozata (amely a tervek szerint jövőre is folytatódik) a római dunai határ (limes) térségének, településszerkezetének, katonai létesítményeinek, anyagi-szellemi kultúrájának és történeti-kulturális kapcsolatainak részletes vizsgálatát tűzte ki céljául, szoros együttműködésben a Duna-menti országok limes-kutatóival.

Az MA-szakirány főbb kurzusainak témái: Pannonia település- és társadalomtörténete a korai, középső és késő császárkorban, Római gazdaság- és pénztörténet, Pannonia és a környező barbár népek kapcsolatrendszere, Antik ikonográfia és vallástörténet. 2014 őszétől a PTE BTK és PTE FKK között kötött együttműködés eredményeképpen a régészet MA szakra és a Felnőttképzési Kar Kulturális Örökség Tanulmányos MSc szakára járó régészhallgatók, építészmérnök, kulturális menedzser és más, kulturális örökség iránt érdeklődő hallgatók számára indulnak régészeti örökségvédelmi kurzusok, ahol a szükséges elméleti ismeretek mellett örökségvédelmi, műemlékvédelmi, turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik. A régészeti leletanyag közvetlen megismerésére a Magyar Nemzeti Múzeumban és más vidéki múzeumokban is elvégezhető múzeumi gyakorlatok keretein belül is lehetőség van.

 

Kora keresztény régészet (MA)

2010-ben indult – Magyarországon elsőként – a kora keresztény régészet MA szakirány, amely a római provinciák régészete szakiránnyal együtt választható. Egy BA képzés során elvégezhető bevezetés kurzus után a kora keresztény régészet szakirányon az írott források (Biblia, ókeresztény szerzők művei, mártírakták, szentéletrajzok) folyamatos olvasása mellett részletesen foglalkozunk a késő antik időszak (3-7. század) keresztény régészetével Britanniától és Írországtól Szíriáig, különös hangsúlyt fektetve Itália és Pannonia ókeresztény emlékeire. A szakirány specifikus jellegéből adódóan a kora keresztény régészet oktatásához átfogó vallás-és egyháztörténeti alapismeretek, háttérismeretek átadására is sor kerül, a képzés egyik fő súlypontja mégis a pogánynak mondott antik kultúra és a kereszténység sokoldalú kapcsolatrendszerének bemutatása, számos értelmezési probléma megvitatása a késő antik időszakban. Ezek az ismeretek képessé teszik a szakirány hallgatóit arra, hogy a késő antik világ középkori világgá való átalakulásának gazdasági, társadalmi, és mindenekelőtt szellemi folyamatait komplex módon, a nemzetközi kutatás legújabb eredményeit figyelembe véve lássák át. A szakirányon folyó oktató és kutatómunka másik súlypontja egy nemzetközi kutatási projekt a Bécsi Egyetem kora keresztény régészeti tanszékével, amely a Magyarország területén előkerült ókeresztény emlékek szisztematikus monografikus kiértékelésére vállalkozott. A nemzetközi kutatási projektben a szakirány főszakos hallgatói is részt vesznek.

Az MA szakirány főbb kurzusainak témái: A monoteizmus kialakulása (a zsidó vallás és korai kereszténység), a Biblia mint történeti-régészeti forrás, Ókeresztény egyháztörténet, Italia, Pannonia és az Oikumené ókeresztény emlékei, Pannonia település-és társadalomtörténete a késő császárkorban, Antik ikonográfia és vallástörténet, amelyeket speciális kutatószemináriumok egészítenek ki.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu