Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Munkavállalási tanácsadó

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

 

A munkavállalási tanácsadó egyéni és csoportos tanácsadást és útmutatást nyújt az embereknek pályaválasztási, munkavállalási és karrierépítési nehézségeik, problémájuk megoldásában. Az ezen a területen dolgozó szakember támogatja a fiatalokat a pályaválasztásban, a munkavállalókat állásuk megtartásában, a munkanélkülieket az állás-keresésben, és segít bármely élethelyzetben vagy életkorban lévő személynek a pályatervezésben, a szakmai életút menedzselésében. A szakirányú továbbképzési szak célja, olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a munkaerőpiac helyzetének folyamatos követésére, a pályaorientáció, a pályakorrekció, a pályamódosítás vagy a munkavállalás általános kérdéskörében felmerülő személyes problémák kezelésére. A képzés során a résztvevőket felkészítjük arra, hogy személyes kapcsolatteremtés révén képesek legyenek segíteni, szakmai tanácsokkal támogatni a hozzájuk fordulók szakmai szocializációjának folyamatát.

 

 

 

E segítő tevékenység fő területei:

 • életvezetés
 • elhelyezkedés segítése/álláskeresés
 • fejlesztő programok
 • karrierépítés
 • külföldi munkavállalás
 • multikulturális tanácsadás     
 • munkavállalás
 • pályakorrekció
 • pályaválasztás / pályaorientáció
 • rehabilitáció   

A továbbképzési szak alapadatai:

 

a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: okleveles munkavállalási tanácsadó

- a szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

A felvétel feltételei:

 • jelentkezni bármely képzési terület alapszakán szerzett végzettséggel lehet, a képzési idő ebben az esetben 3 félév,
 • andragógia alapképzési szakon (BA) szerzett diplomával a képzési idő 2 félév,
 • a jelentkezéshez NEM SZÜKSÉGES EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI,
 • a jelentkezésnek nem feltétele, de előnyt jelent a TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című program keretében meghirdetettPályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzéselvégzése, ebben az esetben kreditbeszámításra is lehetőség van,
 • a tanácsadás területén szerzett gyakorlat előny, de nem feltétel.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

 

1.1. A munkavállalási tanácsadó végzettséget szerző hallgatók általában képeseklesznek: a pályatervezés, a munkavállalási tanácsadás, illetve az emberi erőforrás fejlesztés, a foglalkoztatás-politika területén szerzett tapasztalataik rendszerezett megértésére és elsajátítására;a tanácsadás elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazására;átlátni a tanácsadás elméleti és módszertani alapjait, a tanácsadás intézményes rendszerét, helyszíneit és fórumait; speciális ismereteik révén megfelelően tájékozódni a munka világában és felkészülni a munkaerőpiac helyzetéről is; hatékony tanácsadási beszélgetéseket folytatni a tanácsadásban résztvevőkkel; a tanácsadás módszertanának alkalmazásával, az önértékelési eljárások gyakorlati működtetésével hatékony tanácsadási beszélgetéseket folytatni; szakmai rálátásukkal segíteni a területet érintő jogszabályok, szabályzatok kialakítását; a munkapszichológia alapvető aspektusainak felismerésére és alkalmazására; a szervezet-, és vezetéspszichológiai ismereteinek adaptálásával szervezetfejlesztési-, válságkezelési-, konfliktuskezelési technikák alkalmazására; betartani és fejleszteni a szakmai etikai normákat; eligazodni az oktatási, felnőttképzési, szociális, munkaügyi és foglalkoztatási rendszerekben; eligazodni a hazai és az Európai Unió munkaerő-piacának alapvető struktúráiban és változási tendenciáiban.

 

1.2. A munkavállalási tanácsadó végzettséget szerzett hallgatók ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak arra, hogy: betöltsenek munkavállalási tanácsadó képzettséget igénylő munkaköröket; a tanácsadásra jelentkezők öndefiníciójának kialakításában segítséget nyújtsanak, a munkavállalási lehetőségekről tájékoztassanak; az individuális igényeket támogassák, egyéni és csoportos formában történő fejlesztő tevékenységeket vezessenek, és komplex munkaerő-piaci programokat szervezzenek; rendszerszerűen és kreatívan foglalkozzanak a pályaválasztás, pályatervezés és pályamódosítás új és összetett témaköreivel (pl. a tudás alapú társadalom és az élethosszig tartó tanulás kapcsolata, a munkaerőpiac és a képzés egymásra hatása), önálló véleményt, szükség esetén kritikát fogalmazzanak meg, döntéseket hozzanak, következtetéseiket és döntéseiket szakmai és nem szakmai közönségnek be tudják mutatni; irányítsanak csoportokat, fejlesszék a csoporttagokat; befolyásolják a szakmai területet érintő jogszabályokat, részt vegyenek a jogalkotásban; felhívják a figyelmet az önértékelés, önismeret, önfejlesztés fontosságára; feladatok megoldását kezdeményezzék, személyes felelősséget gyakoroljanak azok végrehajtásában; bonyolult, gyorsan változó gazdasági-társadalmi környezetben is tudjanak döntéseket hozni; saját tevékenységüket kritikusan értékeljék.

 

1.3. A munkavállalási tanácsadó végzettséget szerzett hallgatók a szűken vett szakmai tevékenységet illetően az alábbi feladatok szakmailag megalapozott, hatékonyellátására lesznek képesek: az ügyfél képzettségének, munkatapasztalatainak, munkával kapcsolatos terveinek, képességeinek és érdeklődésének meghatározása; a munkába állást akadályozó és támogató tényezők meghatározása; munkaerő-piaci igények elemzése; az ügyféllel közösen reális munkaerő-piaci célok kialakítása és álláskeresési stratégiák kidolgozása; tanácsadó beszélgetések vezetése; pályatervezési és munkaerő-piaci tanácsadás; csoportos képzési döntések meghozatala, a végrehajtás menedzselése; kapcsolatok kiépítése és fenntartása különböző intézményekkel pl. pszichológiai szakszolgálattal, pályaválasztási tanácsadási és képző intézetekkel, civil szervezetekkel, karitatív szolgálatokkal; egyéni és csoportos álláskeresési tréningek szervezése és vezetése; az ügyfelek tájékoztatása a képzési és átképzési programokról és a pénzügyi támogatásokról.

 

1.4. A munkavállalási tanácsadó végzettséget szerzett hallgatók a szakmai attitűdök és a magatartás terén rendelkeznek: a tanácsadási szakember feladatainak ellátáshoz szükséges tulajdonságokkal, így különösen az empátia, a kapcsolatkialakítás, a hatékony kommunikáció, beszélgetés-vezetés, az asszertivitás, tárgyalás képességével, objektivitással, toleranciával; a tanácsadási munkához nélkülözhetetlen együttműködési készséggel, problémaérzékenységgel és megoldás-orientáltsággal; a szolgáltatói szemléletből fakadóan nemcsak aktív, de proaktív magatartással; olyan fokú kezdeményezőkészséggel, amely alkalmassá teszi őket feladatok megoldására; feladatok végrehajtásához kapcsolódó szakmai és személyes felelősséggel; bonyolult, gyorsan változó gazdasági-társadalmi környezetben is képesek döntéseket hozni; képességeik, készségeik és szakmai ismereteik szinten tartásának és fejlesztésének igényével és azok kritikus értékelésével.

 

1.5. A munkavállalási tanácsadó végzettséget szerzett hallgatók a képzés során elméleti ismereteiket gyakorlati tapasztalatokkal egészíthetik ki, hiszen a képzést a gyakorlatorientált szemlélet jellemzi, amelynek elemei:

 • a tudásátadás interaktivitása – módszertani sokrétűség
 • fejlesztési lehetőségek (önismeret, személyiségfejlesztés)
 • intézményi gyakorlat mindkét szemeszterben, a köz- ill. a civil szférában is
 • szakmai konferenciák, rendezvények (pályaválasztási, munkaerő-piaci kiállítás, képzési börze) látogatása – szakemberek bevonása

 

A végzettség várható hasznosítási területei:

•      munkaügyi szervezet(ek)

•      humán szolgáltató/tanácsadó cégek

•      oktatási/képzési intézmények

•      civil szervezetek/munkaerő-piaci szolgáltatók/ifjúsági irodák

•      önkormányzatok

•      nagyobb vállalatok humán erőforrás osztálya

 

Jelentkezés, információ:

Jelentkezni bármely képzési terület alapszakán (BA, BSc) szerzett végzettséggel lehet (ld. fent a jelentkezés feltételeit). Mellékletként a következő dokumentumokat várjuk postai úton (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.):

 •  kitöltött jelentkezési lap,
 •   az oklevél, oklevelek másolata,
 •   külföldön szerzett felsőfokú végzettség esetén, annak elismerését igazoló okmány másolata (47/1995. számú Kormányrendelet alapján),
 • szakmai önéletrajz.

 

A konzultációk általában havi rendszerességgel, tömbösítve (csütörtök, péntek, szombat) zajlanak.

 

A jelentkezés határideje: 2019.  február 15. és szeptember 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév

 ________________________________________________________________

 Pályaorientáció – felsőfokon

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar jogutód intézménye) meghirdeti a Munkavállalási tanácsadó szakirányú továbbképzését, amely többek között a pályaorientációs élethelyzetek támogatására is alkalmassá teszi az itt végzett szakembereket.

 

A munkavállalási tanácsadó támogatja a fiatalokat a pályaválasztásban, a munkavállalókat állásuk megtartásában, a munkanélkülieket az álláskeresésben, és segít bármely élethelyzetben vagy életkorban lévő személynek a pályatervezésben, a szakmai életút menedzselésében.

 

Kiknek ajánljuk?

 • Mindenkinek, akit érdekel a pálya-, munka- és karrier-tanácsadás területe.
 • Különösen ajánljuk mindazoknak, akik elvégezték a TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című program keretében meghirdetettPályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzést és ez által érzékennyé váltak a kérdéskör iránt, ismereteiket ugyanakkor szívesen bővítenék, professzionális szintre emelnék. Esetükben kredit beszámítási lehetőséget is biztosítunk!

Andragógia (BA) alapszakot végzett hallgató(in)knak, hisz esetükben a képzési idő 2 félévre rövidül.

 

A képzés előnyei:

 • Az életpálya-tanácsadás koncepciójában nagy munkaerő-piaci igény mutatkozik e végzettség iránt.
 • A képzés bár bölcsészettudományi besorolású, nem szükséges a jelentkezéshez emelt szintű érettségi.
 • A képzés rövid ciklusú (3 féléves), ugyanakkor hasznos szakmai tudást biztosít.
 • Az oktatás gyakorlatorientált, interaktív módszereken alapuló, amely lehetőséget ad egyéni fejlesztésre/fejlődésre is.
 • A két félévben teljesítendő intézményi gyakorlat segíti az elméleti ismeretek beépülését a gyakorlatba, lehetőséget biztosít szakmai kapcsolatok kiépítésére, elmélyítésére.
 • A képzés a bemeneti szint függvényében BA vagy MA oklevéllel zárul, és új, speciális szakképzettségnek minősül, amely szervesen illeszkedhet a pedagógusi életpályamodellbe is.

 

 Mintatanterv

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Dr. Cseh Judit, adjunktus

E-mail:cseh.judit @ pte.hu

PTE BTK