Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

PhD felvételi

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felvételi felhívás doktori képzésekre

a 2019/2020.  tanévre

 

A Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar adminisztratív keretein belül működő – doktori iskolái a következő programjaikra hirdetnek felvételt a 2019/2020. tanévben:

 

I. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

A doktori iskola felöleli a tágan értelmezett demográfia témaköreit (termékenység, nupcialitás, halandóság, öregedés, migráció, etnicitás, addiktológia, egészségmagatartás), valamint a népesedési folyamatok térbeli dimenzióit, illetve a településszociológia problémáit.

-          Addiktológia, Egészségmagatartás Program

-          Demográfia Program

-          Településszociológia Program

 

II. Interdiszciplináris Doktori Iskola

-          "Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Program

-          "A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800" - Középkortörténet Doktori Program

-          "A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban" Ókortörténeti Doktori Program"

-          Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program

-          Politikatudományi Doktori Program

 

III. Irodalomtudományi Doktori Iskola

-          Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón

 

 IV. „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola:

-          Nevelésszociológia Program: nevelés- és oktatásszociológia, a felsőoktatás szociológiája és menedzsmentje, romológia specializáció

-          Oktatástörténet Program: oktatáspolitika történet, az oktatás társadalomtörténeti összefüggései, művelődéstörténet

 

V. Pszichológia Doktori Iskola

-          Alkalmazott Pszichológia Program

-          Elméleti Pszichoanalízis Program

-          Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program

-          Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program

-          Személyiség- és Egészségpszichológia Program

-          Szociálpszichológia Program

 

 

A jelentkezés feltételei:

a) Kitöltött, aláírt jelentkezési lap 2 eredeti példánya, továbbá elektronikus formában a felvételi_jelentkezési_lap_2019.docx file kitöltve, aláírás nélkül, szöveg formátumban mentve.

Az űrlap letölthető ITT, vagy kérésre a BTK Kari Hivatal Doktori Iroda munkatársa e-mailben megküldi.

Kizárólag a megadott útmutató szerint hibátlanul kitöltött, hiánytalan, a hivatalos okmányokkal megegyező adatokat tartalmazó, mellékletekkel ellátott jelentkezéseket fogadunk el!

b) Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata 2 példányban:

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról/záróvizsgáról/az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt, a hiánypótlás mulasztása esetén a felvételi eljárásból kizárja magát.

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

c) Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy hatályos jogszabály által nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) másolata 2 példányban:

legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolja.) 

A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 80. §. (12) értelmében jelenleg a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát csatolni kötelező v. folyamatban lévő nyelvvizsga esetén legkésőbb a szóbeli meghallgatás időpontjáig pótolni kell, különben a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárjuk.

d) Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék.

e) A tervezett kutatási téma minimum 5 000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél;  legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél. (Különös gondossággal készítsék kutatási tervüket azok, akik komplex vizsga teljesítésével kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszra szeretnének bekerülni.)

f) Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (pl. szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

g) Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról (a kitöltött űrlapot – elérhető ITT – kitöltve, kinyomtatva, kizárólag aláírt példányban fogadjuk csak el).

h) A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum, melyet a pályázathoz csatolni kell.

 

A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „……  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése. (A felvételi eljárási díj be nem fizetése vagy hiányos közlemény miatti be nem azonosíthatósága esetén nem kerül sor a felvételi eljárás megindítására.)

munkaszámok:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola: 140067

Irodalomtudományi Doktori Iskola: 140095

Interdiszciplináris Doktori Iskola  

Újkortörténeti Program: 140084
Középkortörténet Program: 140075
Ókortörténeti Program: 140081
Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program: 140078
Politikatudományi Program: 140091

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola: 140118

Pszichológia Doktori Iskola: 140134

 

A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. Aki a felvételi rangsorban az igen alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az automatikusan önköltséges finanszírozási formára nyer felvételt.

Az ösztöndíjak és az önköltséges képzési díjak összegét a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatóban találják meg.

 

A pályázatokat a PTE BTK Kari Hivatal Doktori Irodába kell eljuttatni legkésőbb 2019. május 22-én délig,  a következő címen: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Hivatal, Doktori Iroda, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. „D” épület 104. A jelentkezési lap megküldése file formátumban a horvath.judit@pte.hu címre ugyanezzel a beérkezési határidővel történjen.

A doktori képzésre a felvételi eljárás az adott doktori iskola keretein belül zajlik, az írásos jelentkezési feltételek teljesítése után szóbeli felvételi vizsga június hónap folyamán várható (doktori iskolánként eltérő időpontokban). A jelentkezőket a szervezők értesítik a szóbeli meghallgatás pontos időpontjáról és helyéről.

 

Telefonszámok és e-mail címek:

-       Demográfia és Szociológia Doktori Iskola: 72/503600/28211, berger.viktor@pte.hu

-       Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program: Dr. Vargyas Gábor programvezető, Dr. Hesz Ágnes Márta tudományos titkár 72/503-600/23500, e-mail: hesz.agnes.marta@pte.hu

-       Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Program: 72/503-600/24124; e-mail: kakai.laszlo@pte.hu

-       Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Program: 72/503-600/23511; e-mail: horvath-zalavari.reka@pte.hu

-       Interdiszciplináris Doktori Iskola Középkortörténet Program: Dr. Font Márta programvezető, titkárság: 72/503-600/23520; e-mail: mischl.dorottya@pte.hu

-       Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkori és Modernkori Történeti Program: 72/ 503-642, 72/503-600/23519; e-mail: hegedus.katalin@pte.hu

-       Irodalomtudományi Doktori Iskola: 72/501-521 ; e-mail: kiss.bernadett@pte.hu

-       „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola: 72/503-600/24375 és 24273; e-mail: pte.otdi@gmail.com

-       Pszichológia Doktori Iskola: 72/503-600/24109; e-mail: velosy.anita@pte.hu

 

További általános információk kérhetők a Bölcsészettudományi Kar Doktori Irodájában: 72/503-600 24527-es mellék, vagy a horvath.judit@pte.hu címen.

 

Kérjük, feltétlenül olvassa el a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló tájékoztatót ITT!

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.