Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Reflekív addiktológiai szociális szakember

A képzés nyelve: magyar vagy angol

A képzést létesítő és indító intézmény megnevezése és címe:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.

A képzés szakmai vezetője:

Dr. Kelemen Gábor egyetemi tanár

A szak felvételének feltétele:

Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában, bölcsészet-, társadalom- vagy orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett diploma. Az angol nyelvű képzés választása esetén felsőfokú angol nyelvtudás szükséges.

Jelentkezési határidő: 2019. július 30.

Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal lehet (Application Form), mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot; angol nyelvű képzés választása esetén a felsőfokú (C1) angol nyelvtudást igazoló dokumentum másolatát is. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk. A képzés min. 5 fő jelentkezése esetén indul.

Képzési forma: 
Levelező munkarendű, költségtérítéses szakirányú továbbképzés.  
A költségtérítés összege: magyar nyelvű képzés esetén 170.000,- / félév, angol nyelvű képzés esetén 300.000,- / félév.
Konzultációk: 4 alkalom / félév(csütörtök du.-péntek)
Kapcsolattartó: Fehér Lilla, feher.lilla @ pte.hu

A képzési idő: 2 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Képzési cél:

Olyan szakemberek képzése, akik a rendelkeznek a felépülés reflektív folyamatának támogatásához szükséges kompetenciákkal, tudással, készségekkel, attitűddel és értékekkel, továbbá folyamatosan továbbfejlesztik szenvedélybeteg, és esetenként többszörösen hátrányos helyzetű klienseikkel végzett munkájuk hatékonyságát.

A képzés során elsajátított tudások, kompetenciák:

- Triage, a kliensek orientálása és állapotfelmérése;
- A felépülési folyamat tervezése, a reflektív konzultáció, a reflektív esetkezelés, és a krízisintervenció gyakorlati alkalmazása;
- Edukatív módszerek reflektív alkalmazása, szakmai jelentések és feljegyzések készítése;
- Felépülési konzultáció vezetése.  

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

- Tapasztalati tanulás és reflektivitás (a tudás vizsgálatának képessége, ill. annak támogatása a tapasztalat kontextusában)

- Kritikai gondolkodás (azoknak a szellemi képességeknek a hasznosítása, amelyek segítségével hatékonyan azonosíthatók, elemezhetők és értékelhetők az egyes érvek és állítások; az előítéletek és a torzítások felismerése és leküzdése; meggyőző érvek kialakítása és bemutatása, amelyek támogatják a következtetések levonását, ill. annak értelmes és intelligens megítélését, hogy mit érdemes elhinni és megtenni)

- Tudatosság (a releváns új információk elérésének és használatának ismerete; az információforrások kritikus értékelése; az új információk integrálása és átvitele különböző helyzetekbe; szisztematikus problémamegoldás és tájékozott döntéshozatal)

- Proaktivitás (a változások előrelátása és hozzájuk történő igazodás, mintázatok és trendek különböző nézőpontokból történő beazonosításának képessége, önmagunk fejlesztése és promóciója a lehetőségek kihasználása érdekében)

- Az egész életen át tartó tanulás szokásainak kialakítása, ideértve az egészségtanulást is (önmagunk megerősítése a passzív függőséggel szemben; a tanult leleményesség képessége; életigenlő attitűd önmagunkkal, a közösséggel és a kreativitással kapcsolatban).

A képzésen végzettek ismerik:

 • - drog ismeretek
 • - az új felépülési modell, a felépülés összetevői és fázisai
 • - a felépülési paradigma értékei (orientálás, bevonás, önrendelkezés, választás és növekedési potenciál)
 • - reflektív gondolkodás és gyakorlat
 • - prevenció, egészségpromóció és gyakorlat
 • - kölcsönös segítés és önsegítés
 • - a reflektív segítő tevékenység összetevői
 • - szakmai etika
 • - reflektív napló

A képzésen végzettek alkalmasak:

 • - Kliensek osztályozása (szűrés, reflektív figyelem, megerősítés)
 • - Eligazítás (az adott terápiás program jellemzőinek bemutatása a kliens számára)
 • - Felmérés (a felépülési terv kialakítása a kliens személyes erősségeinek, gyengeségeinek, problémáinak és szükségleteinek beazonosítása és értékelése alapján)
 • - A felépülés megtervezése (a megoldásra váró problémák beazonosítása és rangsorolása; megállapodás az azonnali és a hosszú távú célokról; döntések az alkalmazott terápiás módszerekről és a felhasznált forrásokról)
 • - Reflektív konzultáció (személyek, családok és csoportok támogatása olyan speciális készségekkel, amelyek a problémák felderítése és kiismerése által lehetővé teszik a célok elérését; magatartásformák és érzések vizsgálata; az alternatív megoldások végiggondolása; döntéshozatal)
 • - Reflektív esetkezelés a felépülés folyamatában (szolgáltatások, intézmények, források és emberek összehozása a kitűzött célok tervezett módon történő elérése érdekében)
 • - Reflektív krízisintervenció (a szenvedélybeteg szükségleteinek kezelése az akut érzelmi és/vagy fiziológiai stresszhelyzetekben)
 • - Reflektív kliensképzés (információszolgáltatás a szerhasználati problémákról, az elérhető szolgáltatásokról és forrásokról; a kapcsolódó sztereotípiák, vélekedések és kulturális ismeretek értelmezése)
 • - Delegálás (a kliens azon szükségleteinek beazonosítása, amelyeket felépülést támogató szakember vagy intézmény nem tud kezelni, támogatás az ellátórendszer és a közösség erőforrásainak elérésében)
 • - Feljegyzések és jelentések készítése (az állapotfelmérések és a felépülési terv eredményeinek rögzítése; beszámolók és előrehaladási jelentések írása; elbocsátások és más releváns adatok összesítése)
 • - Felépülési egyeztetések (más szakemberekkel történő konzultáció az átfogó jellegű és minőségi szenvedélybeteg-ellátás érdekében)
 • - Reflektív szakmai fejlődés (a szakmai fejlődésre törekvés igényének felismerése, az erősségek felismerése és maximalizálása, további fejlődés megvalósítása szupervízió és a képzés segítségével)

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

A reflektív felépülést középpontba állító kezelés alapelveinek kellő mélységű ismerete, amelynek pillérei az alábbiakat foglalják magukba:

 • - A felépülés reményének, a kapcsolódó készségeknek és a folyamat megtervezésének biztosítása a szenvedélybetegek számára.
 • - Olyan dinamikus felfogás kialakítása, amely nem fogadja el, hogy bizonyos kliensek megrekednek a felépülési folyamatban, vagy túlságosan bonyolult a helyzetük ahhoz, hogy továbblépjenek.
 • - Reflektív felépülési közösségek létrehozása, ahol a sorstársak aktív résztvevői a felépülési folyamatnak, egyúttal példaként szolgálva azoknak, akik a reflektív felépülés kezdeti fázisában vannak. A folyamat során csökken a „szakmai" összetevők szerepe.
 • - Annak biztosítása, hogy az összes kliens (függetlenül attól, hogy kezelés alatt áll vagy absztinens) egyértelműen célként határozza meg a helyi közösségben és családjaiban való részvételt, így küzdve a sztereotipizálás és a stigmatizálás ellen.
 • - Annak elismerése, hogy a felépülés komplex és sokoldalú folyamat, amely a felépülőtől és annak családjától is rugalmas és dinamikus partnerséget igényel.
 • - A felépülés számos útjának felvázolása annak érdekében, hogy a kliens meg tudja tervezni a saját utazását, egyúttal tisztában legyen azzal, hogy milyen típusú kezelésre van szüksége, és hogy az mit jelent.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. A reflektív felépülési szakemberek gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.

 

A KÉPZÉS IDŐTERVE MAGYAR / ANGOL 

 

Training and certificate requirements of the Postgraduate Certificate Program (Specialization) in Reflective Recovery from Addictions

 

I. Name of the Studies Program: Reflective Recovery from Addictions

II. The name of the establishing institute: Faculty of Humanities, University of Pecs

III. Training and certificate requirements of the postgraduate specialization program

1. Name of the postgraduate specialization program:

Reflective Recovery from Addictions

2. Name of qualification as in the certificate

Specialization in Reflective Recovery from Addictions

3. Discipline of the Postgraduate Certificate Program: Social Sciences

4. Entry requirements:

Bachelor or equivalent; or any higher degree in Humanities, Social Science, or Medical/Health Science

5. Duration of study:

Number of semesters: 2

6. Credit requirements: 60 credits

7. Competencies, generic and specific knowledge, abilities and skills with regard to institutional settings and activities:

Competencies to be achieved:

- Experiential learning and reflection (ability to examine knowledge in the context of experience).

- Critical thinking (utilization of intellectual skills that effectively identify, analyze, and evaluate arguments and truth claims; discover and overcome personal prejudices and biases; formulate and present convincing reasons to support conclusions and make reasonable and intelligent decisions about what to believe and how to act)

- Mindfulness (learning to access and use new, relevant information; criticizing and evaluating information sources; integrating and transferring new information across situations; systematic problem solving; and making informed decisions)

Proactivity (anticipating and adjusting oneself to change; ability to look for patterns and trends from diverse perspectives; using self-development and self-promotion to capitalize on opportunities)

- Developing the habits of lifelong learning, including health-learning (empowering ourselves to overcome passive dependence; the capacity for learned resourcefulness; affirmation of life in relationship with ourselves, with nature, the community; and creativity).

Certified consultants' generic and specific knowledge:

- Alcohol and drug information

- Information on the new recovery model, elements and phases of recovery

- Understanding the values of the recovery paradigm (person orientation, person

involvement, self-determination, choice and growth potential)

- Information on reflective thinking and practice

- Prevention, health promotion, health learning

- Mutual help and self-help

- Elements of reflective care work

- Professional ethics

- Reflective diary

Certified consultants are able to:

- Decide on triage (screening, reflective listening, affirming the client)

- Orientate (describe the general nature of the given recovery program to the client)

- Assess (identify and evaluate an individual's strengths, weaknesses, problems and needs for the development of the recovery plan)

- Recovery planning (identify and rank problems needing resolution; establish immediate and long-term goals agreed upon by the parties; decide on recovery methods and resources to be used)

- Reflective counseling (utilization of special skills to assist individuals, families or groups in achieving objectives through the exploration of a problem and its ramifications; examination of attitudes and feelings; consideration of alternative solutions; and decision making)

- Reflective recovery care management (bring services, agencies, resources, or people together within a planned framework of action toward the achievement of established goals)

- Reflective crisis intervention (respond to an alcohol or other drug user's needs during acute emotional or physical distress)

- Reflective client education (provision of information to individuals and groups concerning alcohol and other drug abuse and the available services and resources in terms of stereotypes, assumptions and cultural knowledge)

- Referral (identification of the client's needs that cannot be met by the recovery specialist or agency, assisting the client to use the available support systems and community resources)

- Report and record keeping (charting the results of the assessment and recovery plan; writing reports, progress notes, discharge summaries and other client-related data)

- Recovery consultation (relating with other recovery specialists in client recovery services to assure comprehensive quality care for the client)

- Reflective professional growth (identify one's own needs for professional development, understanding and maximizing one's strengths, and pursuing further growth through supervision and training)

Aptitude and abilities required to practice the profession (standards of practice):

- In-depth knowledge of the principles of reflective recovery oriented system of care whose central pillars incorporate:

- Providing all drug and alcohol users with hope of recovery and the skills as well as support to help them plan for this journey.

- Creating a sense of dynamism that does not accept that clients get stuck' or that some clients are too chaotic to move forward.

- Generating reflective communities of recovery where peers are active participants in recovery journeys and can act as icons of recovery for those starting recovery.

- Helping the clients plan their recovery journeys where the role of the professional diminishes over time.

- Ensuring that all clients in recovery - maintained or abstinent - have clear goals of participation in their local communities and families and through doing so challenge stereotypes and stigma.

- Acknowledging that recovery is seen as a complex and multi-faceted process requiring partnerships that are flexible and fluid and that include not only those in recovery but also their families.

- Providing a variety of routes to recovery to enable clients to own their journeys and have real choices about whether treatment is needed; and if so, what that treatment means.

The certification may be utilized in the following work environments and activities:

Reflective recovery specialists work in diverse community settings designed to provide a variety of counseling, rehabilitation, and support services. Their duties vary greatly, depending on the setting in which they work and the population they serve. Although the specific setting may have an implied scope of practice, reflective recovery specialists are frequently challenged with children, adolescents, adults, or families that have multiple issues, such as mental health disorders and addiction, disability and employment needs, school problems or career counseling needs, and trauma. Reflective recovery specialists must recognize these issues in order to provide their clients with appropriate counseling and support.

8. Core areas of the training and the respective credits:

Introductory courses as essentials of the program (fundamentals):

Introduction into the concept of reflection: 3 credits

Basics of reflective addictionology: 6 credits

Basics of reflective consultation: 3 credits

Total: 12 credits

Advanced courses:

Methods of intervention in reflective addictionology 6 credits

The process of ongoing recovery: 12 credits

Family and community aspects of reflective recovery: 6 credits

Ethical and value-based integration: 6 credits

Advanced consultation: 8 credits

Total: 38 credits

9. Credits of the thesis work: 10

Curriculum

 more

Course

Theo./

Pract.

1.

sem.

2.

sem.

Credit Fulf.
Introductiory courses          
Reflective Thinking and Practice 10 hrs T 1/1   3 C
New Recovery Model 10 hrs T 1/1   3 C
Health Promotion and Health Learning 10 hrs T 1/1   3 C
Consultation on Keeping Reflective Diary I. 10 hrs P 1/1   3 P
Advanced courses          
Planning and Implementing 10 hrs T 1/2   3 C
Preparation for Reflective Group Work 10 hrs T 1/2   3 C
The Detoxification and the Early Recovery Process 10 hrs T 1/2   3 C
Consultation on Keeping Reflective Diary II. 10 hrs P 1/2   3 P
Ongoing Recovery I. Empathy and Mentalization 10 hrs T   2/1 3 C
Ongoing Recovery II. Empowerment and Recovery Capital 10 hrs T   2/1 3 C
Family and Network Intervention of Addiction 10 hrs T   2/1 3 C
Consultation on Keeping Reflective Diary III. 10 hrs P   2/1 3 P
Mutual Help and Self-help Programmes 10 hrs T   2/2 3 C
Ongoing Recovery III. Dialogue and Parrhesia 10 hrs T   2/2 3 C
Professional Ethics 10 hrs T   2/2 3 C
Elements of Reflective Care Working 10 hrs T   2/2 3 C
Consultation on Keeping Reflective Diary IV. 10 hrs P   2/2 2 P
Diploma work          
Diploma work (reflective thesis) 10 hrs P     10 DW

PTE BTK