Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakirányú továbbképzéseink

Nyomtatóbarát változatPDF változat

1. Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

 • Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás
 • Célnyelvi szövegalkotás
 • Szövegelemzésre forrásnyelven
 • Filmfeliratok készítése
 • Fordítások összehasonlító elemzése
 • Kiadványszerkesztés
 • Terminológiai gyűjtemények készítése
 • Fordítástámogató eszközök használata

 

2. Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

 • Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás
 • Célnyelvi szövegalkotás
 • Szövegelemzésre forrásnyelven
 • Filmfeliratok készítése
 • Fordítások összehasonlító elemzése
 • Kiadványszerkesztés
 • Terminológiai gyűjtemények készítése
 • Fordítástámogató eszközök használata

 

3. Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megkezdésének feltétele legalább BA szintű vagy főiskolai szintű szakképzettség.

 

4. Klinikai szakpszichológus szakirányú szakképzés

A képzésben való részvétel feltételei:

- egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma

- Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik.

- szakmai önéletrajz

- az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba.
Írásbeli felvételit tesznek azok, akik a jelentkezés feltételéül szolgáló tesztdiagnosztikai jártasságot nem tudják igazolni.

- megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalatszerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.

 

5. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzések

Jelentkezési lap 

1.Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (55 kredit)

  • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban
   • Biológia
   • Földrajz
   • Kémia
   • Magyar
   • Matematika
   • Német nemzetiségi
   • Német nyelv és irodalom
   • Testnevelés
   • Történelem
  • Pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek, képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök
  • Mérési-értékelési feladatok
  • Gyakorlatvezető mentori ismeretek:
   • Gyakorlatvezető óvodapedagógus (Szekszárdi képzési hely)
   • Gyakorlatvezető tanító (Szekszárdi képzési hely. A modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
   • Könyvtár-pedagógia

 

2. Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

3. Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

4. Vizsgaelnöki szakirányú továbbképzési szak

5. Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

   

  6. Irlandisztika tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

  Az angol nyelvű szakirányú továbbképzés az Ír Köztársaság és Észak-Írország történelméről, kultúrájáról, irodalmáról nyújt ismereteket, valamint bevezetést ad az ír nyelvbe.

  Az ismeretek az államközi kapcsolatok számos területén, továbbá a társadalmi, kulturális és rendezvényszervezési területeken hasznosíthatók.

  A szakot elvégzők a külképviseleti munkában, könyvtárosként, vagy mediális kommunikációval, fordítással foglalkozó szakemberként egyaránt profitálhatnak a megszerzett tudásból, mert képesek lesznek az ír hagyományok megismerése mellett az újabb ír kulturális jelenségek értelmezésére és az ír-magyar kapcsolatok erősítése szempontjából történő integrálására.

   

  7. Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

  A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. Gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.

   

  8. Helyi szociális politika szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

  A képzést teljesítő szakemberek - alapvégzettségüktől is függően - a szociális szolgáltatások tervezése, fenntartása, és működtetése, továbbá a szociális szakigazgatás feladatainak ellátása, valamint a szociális munka keretében alkalmazhatják a szakon megszerzett speciális kompetenciájukat. A képzés során megszerezhető ismeretek és készségek a fentieknél szélesebb körben is alkalmazhatók, így különösen az önkormányzati tervezésben, a helyi fejlesztési programok kivitelezésében, a civil szervezetek helyi kötődésű tevékenységében.

   

  9. Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

  Célunk, hogy – támaszkodva  a jelentkezők meglévő szakképzettségére – olyan szakembereket képezzünk,  akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében. A szakképzettség azoknak a szakembereknek nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatóak. A képzést elvégző szakemberek alkalmasak az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

   

  10. Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

  Az iskolai szociális munka olyan professzionális, inter- és multidiszciplináris tevékenység, amely képes az egyének, családok, közösségek és intézmények problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai célkitűzések támogatására.

   

  11. Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven

  A városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészülnek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez az szükséges, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé a szubszidiaritás elvének megfelelően építkező elveket és gyakorlatokat is rendeljenek, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. Megszerzett kompetenciáik révén e szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyos elem e képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontban a szociálpolitikával, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsával.

   

  12. Tantervfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak

   

  13. A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai szakirányú továbbképzési szak

  A szakképzettség valamennyi digitalizálással foglalkozó közintézményben hasznosítható.

   

  14. Andragógus pedagógus szakirányú továbbképzési szak

  Várunk mindenkit, aki érdeklődik a felnőttképzés iránt, műveli vagy szeretne vele foglalkozni. Különösen a figyelmébe ajánljuk az iskolarendszerű felnőttképzésben dolgozók mellett azoknak is, akik felnőttképzési vállalkozásokban szakmai vezetők, vagy szeretnének szakmai vezetők lenni, de nincs meg a törvényben előírt végzettségük. Várjuk a munkahelyi képzésekben aktív, pedagógus diplomával rendelkező oktatókat is.

   

  15. Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai szakirányú továbbképzési szak

  A szakirányú továbbképzés keretében egy olyan összetett készségcsomag fejlesztése a cél, amely túlmutat a hagyományos könyvtárosi szaktájékozatói ismereteken, hiszen a források ismeretén túl megkívánja azok értékelésének, a minőségi információ kiválasztásának képességét is, valamint a megszerzett és értékelt információ kreatív és etikus felhasználását. A képzés tárgya ugyanakkor több mint a digitális írástudás, hiszen nem csupán a digitális információt tekinti információnak.

   

  16. Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak

  A képzés egyéni és csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl, melynek során a biblioterapeuta képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően önismeretet, szociális készségeket és egyéb kompetenciákat fejlesztő, preventív, rekreációs, rehabilitációs, reszocializációs célú pszichoterápia-jellegű munkát folytasson.

  Öt éves a biblioterapeuta képzés - interjú dr. Béres Judittal 

  Kedvcsináló

  Facebook icon

  17. Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak

  A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

   

  18. Munkavállalási tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  A végzettség várható hasznosítási területei:

  • munkaügyi szervezet(ek)
  • humán szolgáltató/tanácsadó cégek
  • oktatási/képzési intézmények
  • civil szervezetek/munkaerő-piaci szolgáltatók/ifjúsági irodák
  • önkormányzatok
  • nagyobb vállalatok humán erőforrás osztálya

   

  19. Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak

  A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

   

  20. Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  A végzettség várható hasznosítási területe:

  • a magán- vagy közszférában működő munkaadók emberi erőforrás szervezetei,
  • tevékenységükben differenciált állami és magán HR szolgáltatók és tanácsadók,
  • oktatási-képzési intézmények

   

  21. Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

   

  A Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.

   

   

   

  PTE BTK