Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Klasszika Filológia Kutatócsoport

A kutatóközpont neve magyarul és angolul 

Klasszika-Filológia Kutatócsoport

Research Center/Group for Classical Studies

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége  
A kutatóközpont célja

A kutatócsoport összefogja és szervezi a PTE BTK-n folyó klasszika-filológiai, valamint az ógörög és latin nyelvvel, európai latinitással kapcsolatos kutatásokat, vállalkozik ilyen témájú, különböző tanszéki programokba foglalt oktatási feladatok ellátására is.  A kutatócsoport mint szervezeti keret a megfelelő infrastruktúra kialakításával, a kutatások koordinálásával, szervezésével, pályázati lehetőségek felkutatásával, projektek kidolgozásával és lebonyolításával támogatja az eredményes kutatási tevékenységet.

A kutatócsoport keresi az együttműködési lehetőségeket más intézményekkel és egyetemekkel, és lehetővé teszi, hogy ezek kutatói külső munkatársként csatlakozzanak (közös pályázatok, kiadványok, konferenciák).

Különösen fontos feladata Kerényi Károly örökségének ápolása, amibe beletartozik Kerényi szakkönyvtárának egyben tartása, gondozása és kutatása, a családi levelezés őrzése és kutatása. A modern kutatásokkal szembeni alapvető elvárásoknak megfelelően a kutatócsoport az interdiszciplinaritás  elvét követkve nyitva áll többek között a patrisztika, a régészet, a művészettörténet, a filozófia, az esztétika, művelői számára is.

A kutatócsoport törekszik arra is, hogy kapcsolatot tartson a magyar ókortudomány más műhelyeivel és a PTE régióbeli partneregyetemeivel is.

A kutatócsoport tevékenységében kiemelt jelentőséget kap a ’Hyperión-projekt’, amely a magyar ókortudomány egyik legfontosabb közös, a különböző műhelyeket egyesítő vállalkozásává fejlődhet. A projektet fő szervezőként a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye irányítja. Célja egyfelől egy digitális ókortudományi lexikon létrehozása, ami az antik kultúrákat gondozó magyar múzeumok műtárgyain alapul, és az ezekhez hozzáfűzött, elvben végtelen számú és irányú, egységes tudományos szempontok szerint megszerkesztett szócikkek révén átfogó képet ad a klasszikus ókor kultúráiról, másrészt egy antik művészeti–ókortudományi portál létrehozása, ami egységes keretbe foglalva teszi hozzáférhetővé a témához kapcsolódó adatbázisokat. Az internetes lexikon szócikkeinek létrehozása hatalmas pedagógiai lehetőségeket is hordoz, hiszen ebbe, ahogy azt az elmúlt évek tapasztalata bizonyította,  különböző szinteken vonhatók be egyetemi hallgatók sokféle szemináriumi, speciális kollégiumi, illetve kutatóműhely és közös publikációk formájában. 

A kutatóközpont vezetője  Kárpáti András, habil. egy. docens, CSc
A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja  

http://klf.btk.pte.hu/hu/tartalom/karpati_andras

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003910

 

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai

Munkatársak

Bélyácz Katalin, egy. adjunktus

Hajdu Péter, habil. egy. tanár,

Kárpáti András, habil. egy. docens

Kulin Veronika, egy. tanársegéd

Lindner Gyula, egy. tanársegéd

Nagy Árpád Miklós, habil. egy. docens

Vilmos László, habil. egy. docens

Külső munkatársak

Agócs Péter, PhD (University of London)

Bolonyai Gábor, habil. egy. docens (ELTE)

Endreffy Katalin, PhD (Szépművészeti Múzeum)

Ferenczi Attila, habil. egy. docens (ELTE)

Karsai György habil. egy. tanár (SZFE)

Mayer Péter, habil. egy. docens (SZTE)

Ritoók Zsigmond, MTA tagja, professor emeritus (ELTE)

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  

Domokos Gyöngyi (PTE)

Bányai Tibor (PTE)

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi   

Hyperión-projekt keretében számos szócikk, műtárgyleírás, dia-szakozás (szerzők a kutatócsoport tagjai, valamint vezetésükkel a PTE BTK Klasszika-filológia mesterképzés hallgatói).

A Lindosi Anagraphé. Ókor 2017/, 83–88; 2017/2, 83–91; 2017/3, 94–101; 2017/4, 85–92. (Szerzők: Nagy Árpád Miklós, Bélyácz Katalin, Kató Péter, valamint a PTE BTK Klasszika-filológia MA képzés hallgatói: Balogh Evelin, Csibi-Fekete Ágnes, Cziegler Sándor, Hermann Diána, Takács Barbara, Tury István, Varga Fanni.

Hajdu Péter (szerk.) Horatius arcai. reciti: Budapest 201

Karsai György – Kárpáti András – Vámos Kornélia (szerk.) Az antik dráma útjai. Tanulmányok a görög-római színjátszásról és hatásáról. reciti: Budapest 2018.

Kárpáti András: Múzsák ellenfényben. A régi görög újzene. Vázakép, popkultúra, politika. Gondolat: Budapest 2014.

Nagy Árpád Miklós (szerk.) Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterráneumban I-II.  Gondolat: Budapest 2013.

OTKA/NKFI-projektek (az elmúlt 5 évben) a kutatócsoport tagjainak részvételével: 125518, 119979, 83115, 77426, 111086

A kutatóközpont külső kapcsolatai   

Budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemény

ELTE Ókortudományi Intézet

SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék

University College London, Department of Greek and Latin

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

TDK-dolgozat, konferenciarészvétel, publikáció, külföldi tanulmányút az utóbbi 5 évben: Balogh Evelin, Csáfordi Annamária, Csibi-Fekete Ágnes, Cziegler Sándor, Hermann Diána, Horváth Klaudia, Kovács Dóra, Siket Martina, Soós Kinga, Szalai Ágnes,
Takács Barbara, Tury István, Varga Fanni, Zaja Krisztina

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor

tanszékvezető

72/503 600/24562

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.