Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Reneszánsz Központ

A kutatóközpont neve magyarul és angolul  Reneszánsz Kutatóközpont (Center for Renaissance Studies)
A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége   
A kutatóközpont célja

 

A Központ létrehozásának célja a reneszánszkutatások interdiszciplináris jellegének erősítése, az egyetemi műhelymunka és a hazai és az európai reneszánszkutató műhelyekkel tartott kapcsolat lehetőségeinek kibővítése. A Központ lehetőséget kínál arra is, hogy a város, illetve régió közszférában, illetve üzleti szférában a reneszánszhoz kapcsolódó tevékenységét kölcsönös haszonnal segítse. Elősegíti a kutatási eredmények elterjesztését a városban és a régióban.  Szakmai segítséget ad a téma iránt érdeklődő hallgatók munkájához. Ha jól látja el feladatát, meghatározó szereplővé válhat a hazai és a nemzetközi reneszánszkutatásban.

 

A Központ feladatai:

 

  • hazai és nemzetközi pályázatok benyújtása, lebonyolítása
  • reneszánszkutatás és szakértői munkák végzése önállóan, konzorciumban, más projektek résztvevőiként
  • hazai és nemzetközi konferenciák rendezése, tanulmánykötetetek
  • együttműködés hazai és nemzetközi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, társaságokkal, kapcsolatépítés, kapcsolatok fejlesztése
  • önállóan vagy más képzésekhez társulva képzés rövid kurzusok, nyári egyetemeken
  • ismeretterjesztő tevékenység a széles publikum számára
  • hallgatói, oktatói, kutatói (csere)programok kidolgozása és menedzselése.

 

A kutatás sajátos irányai:

 

  • Janus Pannonius és a Jagelló-kori humanisták költészete
  • Pécs mint reneszánsz központ interdiszciplináris vizsgálata
  • Az egyházi kultúra a humanizmusban
  • Az ókori grammatika és retorika újjáélesztése és megváltozása a reneszánsz kultúrában
  • XV-XVII. századi magyar egyház-, művelődés-, társadalom és politikatörténet
  • Reneszánsz udvari kultúra.
A kutatóközpont vezetője 

 Dr. habil. Jankovits László egyetemi docens

 

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala  

https://vm.mtmt.hu/search/docres.php?lang=0&filter=4&SCTrue=1&SCFalse=1&SCNull=1&AuthorID=10002030&tmtbe=4&oszt=0&pub=1

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

Dr. habil. Jankovits László egyetemi docens, központvezető (MNYI)

Dr. habil. Fedeles Tamás egyetemi docens, szemináriumvezető (TTI), dr. Pap Balázs egyetemi adjunktus (MNYI), titkárok

Dr. Bartók István DSc. egyetemi docens (KIT)

Dr. Sashalmi Endre DSc. egyetemi tanár, intézetigazgató (TTI)

Dr. Bagi Dániel DSc. egyetemi tanár (TTI)

Dr. habil. Gőzsy Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető (TTI)

Dr. Pohánka Éva osztályvezető (PTEK)

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  Pálfy Eszter
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

 

 

Jankovits László, Nobilis ingenio: Janus Pannonius költészete, Bp., PEN, 2013.

Fedeles Tamás, A király és a lázadó herceg: Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494-1495), Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2012.

Pap Balázs, Históriák és énekek, Pécs, Pro Pannonia, 2014.

Bartók István, „Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek”: Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz, Irodalomtörténeti Közlemények, 121(2017), 23-60.

Sashalmi Endre, Aenas Sylvius Piccolomini and the Hungarian Succession: A Humanist as a Spokesman for Ladislaus (V) Postnatus = Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis, 5 (2011), 163-174.

A kutatóközpont külső kapcsolatai

 

MTA TTI, PPHF

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

Pálfy Eszter, XXXI. OTDK, 2. helyezés

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor

tanszékvezető

72/503 600/24531

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.