Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont

A kutatóközpont neve magyarul és angolul 

Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont

Research Center for Social Inclusion and Social Economy

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége  http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/tarsadalmi_felzarkozas_es_szocialis_gazdasag_kutatokozpont
A kutatóközpont célja, leírása 

A kutatóközpont a PTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiájában foglalt kiemelt kutatási irányok közül a komplex vidékfejlesztés, a foglalkoztatási kérdések, a társadalmi integrációs és dezintegrációs folyamatok, valamint az életminőség vizsgálata és a magyarságkép formálásának kérdéseihez tud leginkább kapcsolódni.

A kutató központ célja

  • az említett vizsgálódási területeken történő szakmai és tudományos tevékenységek tervezése és kivitelezése társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések keretében;
  • a gazdaság és a társadalom igényeinek megfelelő új vizsgálati területek feltérképezése;
  • a k+f+i tevékenységek kínálatának szélesítéséhez, valamint a nemzetközi kapcsolatok építéséhez való hozzájárulás;
  • közép-kelet-európai és európai uniós összehasonlító vizsgálatokkal, új metodológiák átadásával, tananyagfejlesztéssel, szakmai konferenciák szervezésével és lebonyolításával, valamint publikációkkal való hozzájárulás az egyetemen, a karon, illetve az intézetben folyó szakmai és tudományos tevékenységekhez;
  • tanszékek, intézetek, karok és szervezeti egységeik, kutató központok, valamint külső szakmai közreműködők közti együttműködési hálózat kialakulásához való hozzájárulás;
  • az egyetemi hallgatók számára gyakorlati, kutatási tapasztalatok biztosítása.

A kutató központ feladata, hogy

  • az egyes társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési tevékenységek tervezéséhez és kivitelezéséhez megfelelő felkészültségű és számú humán erőforrást biztosítson elsősorban a PTE BTK és további karok humán potenciáljának hatékony alkalmazásával;
  • széles, differenciált szektorokat képviselő szereplők között alakítson ki szakmai és tudományos alapokon álló együttműködést;
  • felvállalja a tevékenységei során képződő tapasztalati-, illetve tudástőke egyetemi oktatás során való rendelkezésre bocsátását, elősegítve az oktatás gyakorlati és minőségi elvárásoknak megfelelő fejlesztését;
  • a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt gyakorlati tapasztalatok megszerzésének lehetőségét biztosítsa program és projekt keretek között;

a hazai és európai uniós támogatási programok figyelemmel kísérése alapján folyamatosan törekszik pályázati úton megszerezhető források egyetemi, kari, intézeti keretek közé történő bevonására, pályázati projektek megvalósítására, új kutatások érvényre juttatására, öregbítve ezzel a kar, az intézet és az egyetem jó hírnevét.

 

A kutatóközpont vezetője 

 Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. egyetemi docens

 

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala  

 http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/dr_habil_juhasz_gabor_phd_egyetemi_docens

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

Borda Viktória, egyetemi tanársegéd

 

Boros Julianna, egyetemi tanársegéd

 

Dr. Brettner Zsuzsanna, PhD, egyetemi adjunktus

 

Dr. habil. Juhász Gábor, PhD, egyetemi docens

 

Dr. Madácsy József, PhD, egyetemi adjunktus

 

Dr. Molnár Dániel, PhD, egyetemi adjunktus

 

Dr. Mucsi Georgina, PhD, egyetemi adjunktus

 

Vojtek Éva, egyetemi tanársegéd

 

Dr. habil. Molnár Margit, CSc, nyugalmazott egyetemi docens

 

 

http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/oktatok

 

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

 

  • Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L. – Dávid B. – Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése I. – VI. (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013

Dr. Juhász G.: Fogyatékkal élők felzárkóztatása, valamint a fogyatékkal élő személyt gondozók társadalmi és munkaerőpiaci integrációja. In: Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L. – Dávid B. – Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi 

  • felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése IV. Indikátorrendszer (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013. p. 81-223.
  • Dr. Juhász G.: A felzárkóztatás politika, mint integrált, komplex szakpolitika kialakításának szempontjai. In: Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L. – Dávid B. – Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése IV. Indikátorrendszer (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013. p. 224-235.
  • Dr. Antalóczy Péter - Dr. Bertalan Péter - Dr. Birher Nándor - Boros István - Boros István, ifj. - Dr. Czakó Kálmán - Dr. Erdei Gábor - Dr. Homicskó Árpád - Dr. Juhász Gábor - Kovács Mónika - Kovátsné Vörös Ágnes - Mandák Csaba - Dr. Veress Gábor: Tanulmányok az ESZA-típusú programok hatékonyságáról, a roma lakosság vonatkozásában. Advocata Kft., 2014. 478 p.
  • Dr. Juhász G.: Roma információs csatornák feltérképezése kérdőíves felmérése, elemzés. Kérdőíves kutatás a romák felé irányuló programok hatékonyságának vizsgálatában. In: Dr. Antalóczy Péter - Dr. Bertalan Péter - Dr. Birher Nándor - Boros István - Boros István, ifj. - Dr. Czakó Kálmán - Dr. Erdei Gábor - Dr. Homicskó Árpád - Dr. Juhász Gábor - Kovács Mónika - Kovátsné Vörös Ágnes - Mandák Csaba - Dr. Veress Gábor: Tanulmányok az ESZA-típusú programok hatékonyságáról, a roma lakosság vonatkozásában. Advocata Kft., 2014. p. 122-175.
  • Dr. Juhász G.: The Role and Importance of Social Economy in the Development of Local Community and Economy and Regional Convergence. In: Humán Innovációs Szemle. 2013. 1-2. szám. 38-45. p.
  • Dr. Juhász Gábor: Pécsi ifjúság - helyzetkép a Pécsett élő fiatalokról. In: Humán Innovációs Szemle. VII. évfolyam 2017/1-2. 4-14. p.
  • Molnár Dániel – Juhász Gábor: Szükségletfelmérés a geresdlaki időskorúak körében. In: Humán Innovációs Szemle. VI. évfolyam 2016/1-2. 62-80. p.
  • Molnár Dániel – Dózsa Zsófia – Juhász Gábor: A Gilvánfán lakók körében végzett, szükséglet –és helyzetfeltárásra irányuló kérdőíves vizsgálat eredményei. In: Humán Innovációs Szemle. VI. évfolyam 2016/1-2. 29-46. p.

Dózsa Zsófia – Juhász Gábor: Gondolatok és javaslatok a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció humán fejlesztéseket érintő kérdéseihez. In: Humán Innovációs Szemle. V. évfolyam 2014/1-2. 92-123. p.

A kutatóközpont külső kapcsolatai

 

  • Simonyi Business and Economic Development Center, The Simonyi Summer Entrepreneurship Consulting Program
  • Baranya Megyei Önkormányzat
  • Pécs MJV Önkormányzata
  • Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége
  • Human Exchange Alapítvány
  • Geresdlak Önkormányzata
  • Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
  • European Neighbours
  • Gilvánfa Önkormányzata
  • Ős-Dráva Program

Baranya Megyei Vállalkozói Központ

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

 A kutatóközpont által képviselt fejlesztési projektekben való hallgatói részvétel (önkéntes, gyakornok) folyamatos biztosítása, ehhez kapcsolódóan szakdolgozati felkészítés, TDK dolgozatokhoz kapcsolódó konzultáció, hallgatói konferencia szereplések támogatása.

Cím: 
7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület, 3. emelet
Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor
72/503 600/23531

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.