Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Település és Társadalom Kutatóközpont

 

A kutatóközpont neve magyarul és angolul   

Település és Társadalom Kutatóközpont

Local Society Research Centre

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége  http://szociologia.btk.pte.hu/ttkk
A kutatóközpont célja, leírása indoklása  

A Kutatóközpont önálló kutatásai mellett összekapcsolja a dél-dunántúli régió településein végzett egyetemi kutatásokat, elérhetővé teszi a különféle szereplők számára a tudományos kutatások egyetemen belül keletkezett eredményeit, azok gyakorlati életbeli alkalmazási lehetőségeivel együtt. A Kutatóközpont hozzájárul a települések társadalmaival foglalkozó szakemberek képzéséhez is azzal, hogy szemináriumai és előadásai keretében közel hozza az európai települési folyamatokat és kutatásokat a PTE hallgatóihoz, peregrinusaihoz.

 

A Kutatóközpont létrehozását számos tényező egymást erősítő hatása indokolja: a régió köz- és üzleti szférájának szakértői igénye, az ennek megfelelni képes meglévő kapacitások, valamint az egyetem helyzete, amely kikényszeríti a külső forrásokra történő támaszkodást az alapfeladatok terén, különösen ami az oktatás gyakorlati elemeit (internship, terepgyakorlat) és a települési kutatómunka erőforrás igényét (kapcsolat, pénz, infrastruktúra) illeti. A települési kutatások szociológiai szegmensében végzett egyetemi kutatómunka műhelyeként a PTE egyik meglévő sajátosságának kiemelését, a kutatók közötti kapcsolatok erősítését teszi lehetővé a kutatóközpont.

 

A kutatóközpont tevékenységei

 

Mind alap-, mind alkalmazott kutatások számára nyújt inspiráló, támogató hátteret a Kutatóközpont. Alapkutatások terén támogatást ad az OTKA, ERC projektjavaslatok kidolgozásához és megvalósításához, közreműködik a helyi társadalmi folyamatok nyomon követéséhez elengedhetetlen helyi adatbankok kialakításában, fenntartásában (pl. Pécsett a SEEMIG projekthez kapcsolódóan), valamint a szegregátumokkal kapcsolatos adatbank kialakításában és fenntartásában (Pécsett a CASE, és UNDP projektekhez kapcsolódóan). A kutatóközpont közreműködik a helyi adatbank pécsi modelljének elterjesztésében a régió települései körében. A települési alapkutatások műhelyeként a régió vidéki és városi helyi társadalmainak komplex vizsgálatát tűzzük ki célul.

Az alkalmazott kutatások terén részt kívánunk venni a tényeken alapuló (evidence based), területi alapú (area based) és részvételi módszereket (participation) használó vidék- és városfejlesztési stratégiai tervezési folyamatok és projektek vizsgálatában az európai térség fejlesztéspolitikájának 2014-2020 időszakában. Ennek keretében térségünk két nagyprojektjéhez kapcsoló vizsgálatokat tervezünk, illetve folytatjuk az ezen a téren megkezdett kutatómunkát: a városfejlesztés európai viszonylatban is 

A kutatóközpont vezetője  Füzér Katalin, PhD, habil., egyetemi docens
A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja  

http://szociologia.btk.pte.hu/ember/fuzer-katalin

MTMT azonosító: 10015957

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=10520

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai   

Professzor Kovács Teréz, DSc, egyetemi tanár

http://szociologia.btk.pte.hu/ember/kovacs-terez

MTMT azonosító: 10007890

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=4540

 

Ragadics Tamás, PhD, egyetemi adjunktus

szociologia.btk.pte.hu/ember/ragadics-tamas

MTMT azonosító: 10016978

 

Tomay Kyra, PhD, egyetemi tanársegéd

szociologia.btk.pte.hu/ember/tomay-kyra

MTMT azonosító: 10058481

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók  

Ragadics Tamás

Helyi társadalom, lokális közösségek az ormánsági kistelepüléseken

Pécsi Tudományegyetem 
Doktori Iskola: PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola. Témavezető: Kovács Teréz (Vidékfejlesztés)
Benyújtás éve: 2015. Védés éve: 2016.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2016.

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi  

2018

Füzér Katalin, Bozóki András (szerk.)

Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások

Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2018. 290 p.

Füzér Katalin

Értelmiségiek és vállalkozók a szocializmusban és a posztszocialista kapitalizmusban: a társadalmi tőke szerepe Szelényi Iván trilógiájában

In: Füzér Katalin, Bozóki András (szerk.)

Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. 290 p. 
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2018. pp. 257-268.

Kovács Teréz

A megszakított polgárosodás újraindítása: ahogy azt Szelényi Iván látta az 1980-as évek második felében

In: Füzér Katalin, Bozóki András (szerk.)

Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások. 290 p. 
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2018. pp. 55-71.

 

2017

Bucher Eszter

Nonprofit szervezetek a Dél-Dunántúli régióban, az ezredforduló éveiben: A nonprofit szervezetek a Dél-Dunántúli régióban, különös tekintettel a terület- és településfejlesztésre

Saarbrücken: GlobeEdit, 2017. 220 p.

Füzér Katalin

The projectified city of postmillennial Pécs: urban strategies, development projects, and partnerships on Europe's periphery

In: Marta Smagacz-Poziemska, Krzysztof Frysztacki, Andrzej Bukowski (szerk.) Re-Imagining the City. City and Urban Today From the Sociological Perspective. Krakkó: Jagiellonian University Press, 2017. pp. 167-189.

Füzér Katalin

A projektesített város. Részvételi városfejlesztés az ezredfordulós Pécsett. Pécs: Publikon Kiadó, 2017. 120 p.

 

2016

Kovács T, Bodnár Zs

Erdőbénye: A hagyományos és a posztmodern falu között félúton

A FALU 31:(3) pp. 31-48. (2016)

Ragadics Tamás

Egyházak a végeken. Szociális szerepvállalás és közösségépítés az Ormánságban

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 7:(4) pp. 59-66. (2016)

 

2015

Füzér Katalin

Probing Participatory Urban Development:: ECoC and Urban Strategies in Post-millennial Pécs

In: Lundgren B, Matiu O (szerk.)

Culture and Growth: Magical Companions or Mutually Exclusive Counterparts?: Lucian Blaga University of Sibiu Press, 2015. pp. 69-81.

 

2014

Füzér Katalin

SEEMIG nemzeti és helyi adatstratégiák: migrációval kapcsolatos adatrendszerek és adatfelhasználás

Pécs: KSH Népességtudományi Kutatóintézet; Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2014. 55 p.

 

2013

Füzér Katalin

Urban development beyond the European Capital of Culture programme: The local project class and local partnerships: allies, rivals or foes?

In: Komlósi I László, Pozsgai Gyöngyi (szerk.)

Ageing Society, Ageing Culture?: Sibiu: University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC), 2013. pp. 249-257.

Füzér Katalin

The project class: making and breaking social capital in urban and rural development = A projektosztály: a társadalmi tőke felhasználása és elhasználása a város- és vidékfejlesztésben

SZOCIÁLIS SZEMLE 6:(1-2) pp. 28-34.

Ragadics Tamás

Hagyományos közösségek az ormánsági kistelepüléseken

ACTA SOCIOLOGICA: PÉCSI SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 2013: pp. 63-76. (2013)

Ragadics Tamás

Hagyományos ormánsági közösségek - a helyi társadalmak integrációs lehetőségeinek tükrében

SZOCIÁLIS SZEMLE VI.:(1-2) pp. 77-81. (2013)

Ragadics Tamás

Vallásosság a hátrányos helyzetű vidéki térségek helyi társadalmaiban

CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 37:(4) pp. 21-27. (2013)

 

A kutatóközpont külső kapcsolatai 

Tudományos műhelyek:

 • MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság, Szociológiai Munkabizottsága, dr. Schadt Mária, c. egyetemi tanár, elnök: települési társadalmi egyenlőtlenségek, demográfia, társadalmi nemek
 • PTE BTK Szociális Innovációs-, Értékelő- és Kutatóközpont (SZINEK), dr. habil. B. Erdős Márta, egyetemi docens, vezető: települési projektek, szolgáltatások
 • PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont, dr. habil. Juhász Gábor, egyetemi docens, vezető: helyi szociális gazdaságok
 • PTE Városműhely: városfejlesztési stratégiák, projektek
 • 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, dr. Schadt Mária, c. egyetemi tanár, elnök: demográfia, migráció, gender
 • MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály, dr. Mezei Cecília, osztályvezető, dr. Varjú Viktor, tudományos munkatárs: regionális és települési stratégiatervezés, részvételi tervezés, részvételi projektek vizsgálat
 • MTA KRTK RKI Közép- és Észak-Magyarországi Tudományos Osztály, dr. Kovács Katalin, osztályvezető: települési kutatások
 • FACT Alkalmazott Társadalomkutatási Intézet, dr. Tistyán László, igazgató: empirikus települési vizsgálatok
 • KSH Népességtudományi Kutatóintézet, dr. Bálint Lajos, dr. Melegh Attila, tudományos főmunkatársak: migráció, települési népesedési folyamatok
 • dr. habil. Andrzej Bukowski, Krakkói Jagelló Egyetem, Szociológia Intézet: szegregátumok, szociális városrehabilitáció, társadalmi kirekesztődés
 • dr. habil. Thomas Mirbach, Helmut-Schmidt Universität Hamburg, Lawaetz Stiftung, Hamburg: szegregátumok, szociális városrehabilitáció, társadalmi kirekesztődés
 • Prof. Annette Spellerberg, TU Kaiserslautern, Városszociológia Tanszék: városszociológia
 • dr. Kiss Tamás, Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár: települési népesedési folyamatok
 • School on Local Government, Trento, Prof. Bruno Dallago, igazgató, dr. Gert Guri, kutató: települési társadalami folyamatok, települési stratégiaalkotás
 • dr. Joseph Lewandowski, University of Central Missouri, dékán: városi társadalmi tőke, városi civil társadalom

 

Gyakorlati élet szakemberei, intézményei:

 

 • KSH Pécsi Igazgatóság, Tájékoztatási Osztály, Horváthné Takács Ibolya, Nyakacska Mária: helyi adatbank
 • Baranya Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Pécsi Kirendeltség, Pörös Béla: helyi adatbank
 • PTE Oktatási Igazgatóság, Vinter Miklós, ETR adatbázis referens: helyi adatbank
 • PMJVÖ Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra, Kovács Katalin osztályvezető: esélyegyenlőtlenségben érintett csoportok, szegregátumok, szociális városrehabilitáció, városfejlesztés, helyi adatbank
 • Pécsi Városfejlesztési NZrt.: dr. Merza Péter igazgató, Egry Dóra fejlesztési igazgató: városfejlesztés gyakorlati kérdései, projektek
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Csonkáné Utasi Katalin, szakmai vezető, Jónás Gergely, regionális titkár: szociális városrehabilitáció, szomszédsági közösségfejlesztés
 • Baranya Megyei Önkormányzat, dr. Göndöc András főjegyző, Aladics-Nagy Annamária, tervezési kordinátor: regionális stratégiatervezés, régiós települési fejlesztési projektek, helyi adatbank
 • Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Kovács Zoltán, fejlesztési igazgató, Bojcsev András, tervező: regionális stratégiatervezés, a vidékfejlesztés és városfejlesztés gyakorlati kérdései, helyi adatbank
 • Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont NKft., Gyurokné dr. Bódi Csilla, szakmai igazgató: szociális tervezés, szolgáltatástervezés, települési és térségi projektek
 • Pannon Európai Területi Társulás, Girán János, elnök: regionális stratégiatervezés, régiós települési fejlesztési projektek
 • Rév 8. Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt., dr. Alföldy György, igazgató, Horváth Dániel, Magdolna Negyed Program projektvezető: szegregátumok, szociális városrehabailitáció, társadalmi kirekesztődés
 • Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat, Vida Laura Ildikó, Baranya megyei referens
 • Infostat, Pozsony, dr. Papp Tibor, igazgató: helyi adatbank design, fejlesztés, települési népességelőreszámítás
 • Gelsenkirchen városi önkormányzat, Irmgard Schiller, referens: szegregátumok, szociális városrehabilitáció, társadalmi kirekesztődés, szomszédsági közösségek, városrészi önkormányzat
 • UNDP Area Based Programs, Pozsony, Márczis Márta, szakmai vezető: szegregátumok, szociális városrehabilitáció, társadalmi kirekesztődés, szomszédsági közösségfejlesztés
A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége

2017

Drávafoki falukutatás - hallgatói előadások, munkák:

 

Korhetz Krisztián és Lőrincz Csaba kisfilmje

Falu megítéléséről és fiatalok jövőképéről Szabó Lilla és Ignácz Ildikó

Demográfiáról és családokról Kalló Kitti

Bizalomról Hegedűs Márk és Völgyi Bence

Őslakosokról és tárgyi kultúráról Vámos Viki

Oktatásról és vallásról Horváth Éva Annamária és Bársony Sarolta

Civil szervezetekről Herczog Barbara

Gazdaságról Májer Szilvia

Fenntarthatóságról Fatér Máté

 

2014

Cserdi csoda: jó gyakorlatok Cserdi helyi társadalmában. Hallgatói előadások

Mátics Alexa, Molnár Lilla, Szekeres Dóra, Szociológia/Társadalmi Tanulmányok BA hallgatók

 

 

 

Vezető: 
Kinevezés: 
egyetemi docens
habilitált doktor

inézetvezető, tanszékvezető

72/503 600/24503, 24345

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.