Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakirányú továbbképzés megnevezése: - vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

 

A felvétel feltétele:

a) tanító, tanár, óvodapedagógus, szociálpedagógus szakképzettség,

b) 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség.

 

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a jelentkezési lap kitöltésével és az abban jelzett dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000. (Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!) 

Képzési idő: 4 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
Munkarend: Levelező képzés
A képzés helyszíne: PTE Bölcsészettudományi Kar 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.
Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

Költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév, részletfizetési lehetőséggel

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

 

A képzés 8 fő jelentkezése esetén indul.

 

 

A képzés felelős szakmai vezetője:

Dr. habil. Orsós Anna

beosztása: tanszékvezető egyetemi docens

tudományos fokozata: PhD (neveléstudományok)

címe: PTE BTK Neveléstudományi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

 

 

Képzési koordinátor: Darányiné Knipl Mária
Tel:06-72/503-600/24991, PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.

 e-mail:knipl.maria @ pte.hu

 

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:


A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan,

Jártasságot szereznek a konfliktuskezelés, stressz-kezelés területén;

Alkalmasak a vizsgák tervezési és szervezési feladatok ellátására.

A szak felépítése:

 

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, és államháztartási ismeretek (12 kredit):A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; európai uniós alapismeretek.

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (18 kredit): A közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések.

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága (4 kredit): A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák.

Integráció, szegregáció (4kredit)

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása (7kredit): A személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a drogmegelőzés kérdései.

Szigorlat (0kredit)

ÖSSZESEN: 55 kredit.

 

Választható ismeretkörök (55 kreditpont): kötelezően választandó ismeretek.-

Vizsgaelnöki feladatokra való felkészítés

Szakdolgozati tárgyak (10 kredit) 

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.