Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Zichy Gyula pályázati program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Zichy Gyula gróf, pécsi püspök, később kalocsai érsek 1871. november 7-én született Nagylángon. Rövid lelkészkedés, majd innsbrucki teológiai tanulmányok és az Accademia dei Nobili Ecclesiastici elvégzése után 1901-től XIII. Leó, majd X. Pius pápa szolgálattevő kamarása. 1902-től címzetes apát, 1905-től 1926-ig pécsi püspök. Hamarosan bekapcsolódott a város életébe, rendezte a püspöki palota környezetét, bérházakat építtetett, létrehozta és megépítette a Pius főgimnáziumot és kollégiumot, a Klimo Könyvtár használatba adásával pedig jelentős szerepet vállalt az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költöztetésében. Több elemi iskolát létesített, munkálkodásának eredménye a püspöknádasdi Julianeum fiúnevelő intézet, a pécsi Emericanum (középiskolai internátus), a „Dunántúl" katolikus nyomda és napilap, plébániák, zárdák létesítése.

1923-ban a kalocsai érsekség apostoli adminisztrátora, majd érseke lett. Az MTA igazgató tagja. 1929-ben nemzeti zarándoklatot vezetett a Szentföldre. Tagja volt a főrendiháznak, Kalocsán kibővítette a kórházat, itt  halt meg 1942-ben.

Jelmondata - „Szeressétek egymást" - első példaadója és gyakorlója ő maga volt. 1926-ban Pécsről távozásakor a hívek így búcsúztak tőle: „De azért mindenki érzi, hogy Pécs városa és a pécsi egyházmegye örökké adósa fog maradni. Ezt az adósságot a rá való soha meg nem szűnő emlékezéssel és fennkölt személye iránt érzett szeretetünk ápolásával fogjuk törlesztgetni."

 

 A Zichy Gyula Pályázati Program:

1. Zichy Gyula Ösztöndíj Program

A Zichy Gyula Ösztöndíj Program keretében a 2 illetve 3 féléves tanárképzésben részt vevő hallgatóink számára 33%-os kedvezményt biztosítunk az önköltség összegéből. A pályázható ösztöndíj a képzés teljes időtartamára (maximum 2 ill. 3 félévre a képzés típusától függően) biztosít képzési kedvezményt a 2 illetve 3 féléves tanárképzésre a 2013 után felvételt nyert hallgatók jelentős hányadának. A kedvezményt először érvényesíteni a kérelmezés félévében lehet, a kérelmeket minden év szeptember 30-ig illetve február 28-ig lehet benyújtani.

A pályázatokat Seres Máriához (seres.maria@pte.hu, 72/503-600/24091) kell benyújtani a megfelelő nyomtatványon, szeptember 30-ig illetve február 28-ig.

Pályázati űrlap

2. Zichy Gyula Hűségprogram

A Zichy Gyula Hűségprogram keretében a PTE BTK-n vagy annak jogelőd intézményeiben már diplomát szerzett alumnus, (aki tagja a Pécsi Diplomások Körének és rendelkezik alumni kártyával) és 2013 szeptemberétől nyer felvételt Karunkra, képzéseink költségtérítéséből 10% kedvezményben részesülhet. A kedvezményt nem lehet érvényesíteni a tanterven felüli képzési programok igénybe vétele esetén. A kedvezmény először az alumni kártya bemutatásának félévében érvényesíthető, a képzés ajánlott tanterv szerinti tartamára.

Az alumni kártyával rendelkezőnek egy írásos kérelmet (amely tartalmazza a neptun kódot, elérhetőséget, képzés megnevezését, és természetesen a kártya számát) kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra, mellékelve az oklevél másolatát, Seres Mária Neptun kari kulcsfelhasználó részére. A kérelem emailban nem elfogadható.

Minden félévben le kell adni a kérelmet, amely félévre szeretné a kedvezményt igénybe venni a hallgató.

Határidő szeptember 30. illetve február 28.

A határidőt kérjük betartani, a késve érkezett kérelmeket nem áll módunkban befogadni.

Pályázati űrlap Zichy Gyula Hűségprogramhoz

3. Zichy Gyula Kollégiumi Program

50 fő részére térítésmentes kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A térítésmentes kollégiumi elhelyezés félévente maximum 10 éjszakára szól és a levelező munkarendbe felvett, távolról érkező, költségtérítést fizető tanárszakra járó kollégáink vehetik  igénybe.

A kollégiumi hely iránti igényt minden tanév első félévében Lajtai Zitának (lajtai.zita@pte.hu) kell megküldeni e-mailben. Az elhelyezést a kérelmek érkezési sorrendjében tudjuk biztosítani.

(Az 1-2-3. pontban szereplő kedvezmények közül egy hallgató ugyanazon képzésében csak egyet vehet igénybe).

4. Zichy Gyula Tehetség Program

A programba jelentkező és kiválasztott hallgatók teljes tanulmányi idejük alatt szakmai mentorálást kapnak a kar oktatóitól és/vagy doktorandusz hallgatóitól. A mentorálás lehetőségét tanulmányi és szakmai teljesítmény alapján nyerhetik el hallgatóink. Pályázat alapján a jogszabályban előírt krediteket meghaladóan is ingyenesen folytathatnak a legjobbak tanulmányokat érdeklődésüknek megfelelően (tanterven felüli képzési program).

  • Mentorprogram:

A mentorprogramban az a két félévet már sikeresen teljesítő alap-, mester- vagy osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató vehet részt, akit pályázat alapján választ ki a Kerényi Szakkollégium és a KTDT által delegált ad hoc bizottság. Pályázni pályázati felhívásra, minden páratlan szemeszterben lehet a pályázati kiírás szerinti tartalommal. A pályázat elbírálásának szempontjai: tanulmányi eredmény és a választott kutatási téma kifejtése (max.3 oldal). A mentorprogramba sikeresen pályázó hallgató a Kerényi Szakkollégium PhD-hallgatói közül kikerülő mentor segítségével mélyülhet el kutatási területében és készülhet fel TDK-ra. A mentorprogramba  max két félévre lehet pályázni, azzal hogy a pályázat megismételhető. Az első félév után szakmai beszámolót kell készítenie a mentoráltnak, melyet a mentor ellenjegyez. A mentorprogramba felvétel nem jelent automatikus Kerényi szakkollégiumi tagságot.

  • Tanterven felüli képzési program

Az az alap-, mester- vagy osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató, aki egy félévet már sikeresen teljesített a Kerényi Szakkollégium és a KTDT tagjaiból delegált ad hoc pályázati bizottsághoz benyújtott pályázatával pályázhat tanterven felüli képzési program térítésmentes elvégzésére. A pályázathoz csatolni kell motivációs levelet, a hallgató szaktanszékének ajánlását és a tanterven felül képzési programot kínáló szervezeti egység befogadó nyilatkozatát. A pályázat elbírálásánál a bíráló bizottság a pályázó tanulmányi eredményét is figyelembe veszi. A pályázat egy teljes képzési program (50 kredit) térítésmentes elvégzésére ad lehetőséget, azzal, hogy a támogatást vissza kell vonni, ha a nyertes pályázó két félév alatt nem teljesíti a képzési program min. 30%-át, négy félév alatt pedig a képzési program min. 90%-át.

  • Egyéb tehetségtámogató szolgáltatások:

A mentorprogramban részt vevő mentorok és mentoráltak, valamint a tanterven felüli képzési programban részt vevők pályázhatnak konferenciarészvételre (regisztrációs díj, útiköltség, szállásköltség), könyvtárközi kölcsönzés díjának megtérítésére, terepkutatás finanszírozására. Pályázni folyamatosan lehet, azzal, hogy egy személy egy félévben egy pályázatot nyújthat be a fenti költségekre. A pályázatban meg kell jelölni a szakmai célt és az igényelt támogatást tételesen.

A mentorprogramban részt vevő és a tanterven felüli képzési programban részt vevő hallgatók pályázhatnak kollégiumi helyre a Márton Áron Szakkollégiumban. A kollégiumi hely megítélésénél előnyt élveznek a Zichy tehetségprogramban részt vevő hallgatók a többi pályázóval szemben.

PTE BTK