KTDK 2024 - Felhívás

KTDK 2024 - Felhívás

 

Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók!

Hagyományainknak megfelelően a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében is megrendezzük a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyen a hallgatók a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre szerezhetnek jogosultságot. A konferencia tervezett időpontja 2024. április 26., péntek. Minthogy az OTDK-ra történő nevezés előfeltétele, hogy az indulni kívánó hallgatók a megfelelő formai kritériumoknak megfelelő KTDK dolgozataikat az OTDT online rendszerébe feltöltsék, fontos, hogy az alábbi kéréseket, instrukciókat, határidőket maximálisan vegye mindenki figyelembe.

 

Határidők, időpontok:

 • 2024. február 4. (vasárnap) 24:00-ig:

o a nevezés leadása elektronikus (PDF) formátumban;
o a dolgozatok megküldése elektronikus (PDF) formátumban;

 • 2024. február–április: opponensek felkérése; dolgozatok bíráltatása; az opponensi vélemények beérkezése, megküldése a hallgatóknak; a szekciók beosztása; a zsűrik összeállítása; a konferencia előkészítése;
 • 2024. április 26.

o 9.00–16.00 Kari Tudományos Diákköri Konferencia (a jelentkezők számának függvényében változhat);
o 17:00 Ünnepélyes eredményhirdetés;

 • 2024. május: az első alkalommal résztvevők regisztrációja az OTDT online rendszerben (egyénileg);
 • 2024. május-június: A pályamunkák feltöltése az OTDT rendszerbe (egyénileg).

 

A nevezés feltételei:

 1. A kitöltött, aláírt jelentkezési lap (letölthető a KTDT honlapjáról) elektronikus változatának eljuttatása a KTDT-hez, illetőleg a szak, intézet TDK-felelőséhez. A nevezési lapot WORD formátumban, majd aláírás után digitalizálva (PDF-formátumban) is küldjék a KTDT email címére!
 2. Intézményi igazolás leadása az aktív hallgatói jogviszonyról digitalizálva (PDF formátumban).
 3. A dolgozat rövid (max. 1000n terjedelmű) tartalmi összefoglalója elektronikus változatának (WORD formátumban) eljuttatása a KTDT-hez, valamint az intézet, szak TDK-felelősének drótposta címére.
 4. A jeligével ellátott pályaművet PDF-formátumban a KTDT drótposta címére (ktdt.btk.pte@gmail.com) kérjük eljuttatni. Kérjük a pályamunkán ne tüntessék fel a szerző és a témavezető nevét!
 5. A konzulenssel tett közös nyilatkozat (az űrlap letölthető a honlapról) eljuttatása a KTDT-hez (aláírás után digitalizálva, PDF formátumban).

 

A résztvevők köre:

 • A konferenciára a PTE BTK-val aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nevezhetnek.
 • Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés előtt még nem szereztek MA vagy osztatlan tanári abszolutóriumot, és nem záróvizsgáztak. Ebből következik, hogy a 2024 januárjában MA-n vagy osztatlan tanári szakon végzett hallgatók sajnálatos módon nem mérettethetik meg magukat a versenyen.
 • A levelezős hallgatók részvételével kapcsolatban a következő kritériumot kell szem előtt tartanunk: másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat – melyeket e szak keretében készítettek.

 

A pályamű:

 • A leendő diplomamunkával megegyezhet a TDK dolgozat. Minthogy a KTDK kiírása értelmében a diplomadolgozatok leadási határidejét megelőzi a KTDK-ra történő jelentkezés dátuma, így értelemszerűen a tavaszi szemeszterben záróvizsgázni kívánó hallgatók részt vehetnek készülő szakdolgozatukkal a konferencián. (Majd az OTDK-ra történő nevezéshez közös nyilatkozatot kell tenni a konzulenssel, hogy még az abszolutórium kiállítása előtt mutatták be a pályaművet.)
 • Az OTDK-ra benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, melyet a hallgató az intézményi konferencián bemutatott. A KTDK-án bemutatott dolgozatok címei a konferenciát követően az OTDK adatbázisában rögzítésre kerülnek.
 • A formai és terjedelmi kritériumokat illetően az OTDT előírásai az irányadóak. Annál is inkább érdemes tanulmányozni mivel a korábbi tapasztalatok szerint az egyes szekciók elvárásai nem egységesek. (Segítségként az alábbiakban a legfontosabb paramétereket összefoglaltuk az előző OTDK alapján.) Bővebben l. a 36. OTDK szekciófelhívásainak formai követelményekről szóló mellékletét: https://otdk.hu/hallgatoknak/szekcio-felhivasok.

 

1. Humán Tudományi Szekció

Terjedelem: minimum 40.000, maximum 80.000 leütés (karakter szóközzel), amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz.

 

2. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció /

Terjedelem: A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 20 oldal, maximum 40 oldal (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv, 2,5-ös margó). A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. A dolgozat oldalainak számozását a címoldaltól kell kezdeni, amely csak a dolgozat címét tartalmazhatja.

 

3. Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

Betűtípus: Times New Roman (szakmaspecifikusan más betűtípus is lehetséges: pl. matematikai képletek esetén). Betűméret: 12pt / Sortáv: 1,5 / Margó: 2,5

A pályamunkának minimum oldalszáma nincs. A javasolt minimum 30 oldal, de amennyiben a kutatási téma és a tudományág indokolja, lehet 30 oldalnál rövidebb a pályamunka. A pályamunka maximum oldalszáma: 60. A pályamunka teljes terjedelme irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, fényképekkel, hivatkozásokkal, függelékkel legfeljebb 100 oldal lehet. Címek, alcímek: Az alcímek, fejezetcímek jelzése decimális számokkal történjen a következő módon: 1. Elsőrendű; 1.2 Másodrendű; 1.2.3 Harmadrendű.

 

4. Társadalomtudományi Szekció

Terjedelem: a dolgozat minimálisan el kell érnie az egy szerző ív (40.000 n) terjedelmet (az ún. főszövegre vonatkozóan, tehát táblázatok és mellékletek nélkül), maximális terjedelme ugyanakkor ne haladja meg a két szerző ívet (80.000 n).

A dolgozat a formai követelmények tekintetében (pl. tartalomjegyzék, hivatkozási mód, adatközlés, irodalomjegyzék stb.) feleljen meg a tudományos közleményekkel szemben támasztott követelményeknek.

Bármely felmerülő további kérdés, probléma esetén kérjük, forduljanak bizalommal a KTDT tagjaihoz (személyesen, telefonon, drótpostán)!

Pécs, 2023. szeptember 12.

 

A KTDT nevében üdvözlettel:

Dr. Pohárnok Melinda
KTDT elnök sk.

 

Kari Tudományos Diákköri Tanács

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36-72/ 503-600    ktdt.btk.pte@gmail.com