Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció - felvételi információk

A Társadalom- és szervezetpszichológiai specializáció célja olyan korszerű elméleti tudással, széleskörű módszertani jártassággal és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek a gazdasági életben és a társadalmi szervezetekben alkalmazni, illetve képesek a pszichológiai jelenségeket társadalmilag releváns kutatási kérdésekké alakítani és vizsgálni. Olyan szakembereket képezünk, akik piaci kereslete minden olyan területre kiterjed, amelyben a gazdasági és civil szféra fontosnak tartja működésének humán oldalát, többek között a társas-társadalmi kutatócsoportokban, a szervezeti közegekben, a reklámszakmában, a multinacionális cégeknél és a civil szervezetekben.

A társas, társadalmi és szervezeti folyamatokra vonatkozó alapvető elméleteket újító szemléleti megközelítésben ismerhetik meg a hallgatók (szociális reprezentáció, narratív pszichológia), amely segítségével képessé válnak a felmerülő társas jelenségek, problémák és konfliktusok értelmezésére és hatékony kezelésére (pl.: kisebbségek, vállalatok társadalmi felelősségvállalása). A szemléletformálást a hazánkban ismert és alkalmazott módszertani eszközök megismerésén túl egyedi módszertani eszköztárral (pl. Atlas-T, SPAD-T, Alceste, NooJ, EVOC) is segítjük.

A Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció két blokkja, a szociálpszichológiai és a szervezeti ismeretek egymásra épülnek. A szociálpszichológia olyan elméleti és módszertani repertoárt nyújt, amely megalapozza a szervezeti ismereteket és azok gyakorlati alkalmazhatóságát. Illetve a szociálpszichológiai blokk egy olyan interdiszciplináris megközelítést alkalmaz, amelyben a klinikai, fejlődés és kognitív pszichológiai területekkel való kölcsönösségen túl, a hallgatók gazdasági, antropológiai, nyelvészeti, kommunikációs, történelmi és művészeti ismereteket is elsajátítanak, azok társadalmi vonatkoztatásait és gyakorlati relevanciájukat is megismerik. A képzés során hallgatóink többek között megismerkednek a csoportdinamika, a csoportközi és személyközi viszonyok, a narratív pszichológia és a szociális reprezentáció elméletével, foglalkoznak az identitás személyes és társas aspektusaival, betekintést nyernek a kisebbségek  pszichológiájába. Elsajátítják a különböző szervezetelméleti modelleket, megtanulják alkalmazni a szervezet diagnosztikai és fejlesztési, alkalmasság vizsgálati és kiválasztási technikákat. Ismereteket szereznek a pálya- és munkatanácsadásról, és betekintést nyernek a művészetpszichológia társas aspektusaiba.

Nagy hangsúlyt fektetve a gyakorlatra, hallgatóink megszerzett tudásukat szervezeti, vállalati környezetben kamatoztatják, amihez pécsi és budapesti gyakorlóhelyek biztosításával is hozzájárulunk. A Társadalom- és szervezetpszichológia szakirány elvégzése továbbá jogosít nemcsak a  szervezetfejlesztési, de a klinikai szakképzésében való továbbtanulásra is.

 

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó tudnivalók

A szóbeli felvételi vizsga alapját egy előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló dolgozat bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója.

A dolgozatnak tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát.

A dolgozat benyújtásának határideje:

2023. -

A dolgozat elektronikus formában kérjük elküldeni a pszichologia.ma@pte.hu e-mail címre a fenti határidőig, a „Felvételi – Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció” tárgymegjelöléssel.

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu