Biblioterápia szakirányú továbbképzés

A biblioterápia fogalma a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, elsősorban csoportterápiás struktúrájú alkalmazása, amely a pedagógiai, könyvtári és szociális ellátás területén ugyanúgy nemzetközileg elterjedt módszer, mint klinikai területen, betegek gyógyításának, rehabilitációjának a kiegészítőjeként.

Képzési programunk kiforrott, koherens tartalmat kínál. 2013 augusztusában újítottuk meg a Hász Erzsébet által kidolgozott, akkreditált biblioterápia szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009) tartalmát. Nálunk jelent meg az országban elsőként több nélkülözhetetlen tárgy pl. a 100 óra önismereti sajátélmény csoport; Csoportdinamika, csoportvezetés; Pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatok; Biblioterápia speciális célcsoportoknak; A biblioterápia klinikai alkalmazása; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportos szupervízió. Az országban egyedül nálunk van 100 óra önismereti sajátélmény a képzésbe beépítve, ami a terapeutaképzés legfontosabb eleme, s amelyet irodalomterápiás módszerrel és személyközpontú szemléletben kapnak a hallgatók.

A PTE budapesti és pécsi tagozata köztudottan magas szakmai színvonalat képvisel, amit az irodalomterápia területén országosan ismert és elismert, hiteles, tapasztalt gyakorló szakemberek oktatói és mentori munkája garantál. Hospitálásainknak a Magyar Irodalomterápiás Társaság irodalomterapeutáinak vezetésével működő csoportok adnak helyet. A tagok részt vesznek az oktatásban és a szakdolgozatok témavezetéseiben is.

Képzésünk elsődleges célcsoportja azon pedagógusok és könyvtárosok, könyvtárostanárok köre, akik már alap- és mesterképzésük vagy pedagógus továbbképzésük során is szerezhettek biblioterápiás alapismereteket. A további célcsoportok tekintetében kiemelendő, hogy a biblioterapeuta (irodalomterapeuta) képzettség kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt a pszichológiai, szociális, HR, orvosi és pasztorációs területeken dolgozó szakemberek, valamint e szakokon már legalább BA szintű oklevelet szerzett hallgatók számára is.

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése

biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009.; PTE-s szakindítás: 2014. februártól, keresztféléven)

 1. A szakképzettség megnevezése: biblioterapeuta (bibliotherapist)
 1. A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudományok
 1. A felvétel feltétele

Legalább egyetemi alapképzésben (BA) szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, andragógusképzés, művészeti képzés, művészet- és kultúraközvetítés, orvostudomány, egészségtudomány, hitéleti, jogi és igazgatási képzés.

 • motivációs levél, beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre
 • szakmai önéletrajz beadása
 •  jelentkezési lap kitöltése (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre
 • szóbeli felvételi beszélgetésen való részvétel, mely a jelentkező szakmai tapasztalataira, szakmai orientációira és motivációira fókuszál. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden résztvevőt írásban tájékoztatunk.
 1. Képzési idő: 4 félév
 1. A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 1. Egyéb képzési jellemzők

A képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombati napokon

A jelentkezés határideje: 2023. június 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A képzés költsége: 200.000 Ft/félév

A képzés helyszíne: Pécs vagy Budapest

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek:

  • a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése,
  • a biblioterápia egyéni és csoportos formájának megismerése,
  • irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése,
  • irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése,
  • biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák,
  • szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven,
  • ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe,
  • a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése,
  • rendszeres szupervízión való részvétel,
  • korszerű, fejlesztő hangsúlyú pedagógiai és mentálhigiénés ismeretek és ezek készségszintű alkalmazása,
  • szakmai felkészültség a kezdődő vagy kialakult patológiás folyamatok felismerésére,
  • a szakmai kompetenciahatárok ismerete

Személyes adottságok, készségek:

 • magas szintű kommunikációs készség,
  • nyelvi kreativitás,
  • magas szintű stressztűrő képesség,
  • fejlett empatikus készség,
  • jó szervezőkészség,
  • segítői attitűd megléte

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

 • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett:
  • pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén),
  • egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában,
  • gyermekgyógyászatban,
  • geriátriában,
  • hospice és palliatív medicinában,
  • onkológiai kiegészítő terápiában,
  • krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként,
  • szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén,
  • pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciens-edukáció   egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmód      váltás-tanácsadásában),
    
 • oktatásban:
  • normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében),
  • gyógypedagógiában,
  • tehetség-pedagógiában,
  • óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában,
  • összehasonlító irodalomtudományi munkában,
  • az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában,
  • hitoktatásban,
 • szociális területen:
  • mentálhigiénés tevékenységben,
  • szociális munkában,
 • pasztorációban:
  • gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban,
 • jogi és igazgatási területen:
  • büntetésvégrehajtási intézményekben a fogvatartottak szocio-kulturális animációs tevékenységeiben,
  • nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában,
  • börtönpszichológiában,
 • könyvtáros-informatikus szakterületen:
  • közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban,
  • gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában,
 • tudományos kutatásban a felsorolt területeken,
 • könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében,
 • humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére,
 • nonprofit szférában:
  • önsegítő betegcsoportok programjaiban,
  • gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában,
  • karitatív szervezetek programjainak működtetésében

9. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek

Más művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek: 4 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek: 44 kredit

Biblioterápia szakmai tárgyai: 21 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek speciális biblioterápiás szakterületen való alkalmazása: 27 kredit

Sajátélmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat: 14 kredit

10. A szakdolgozat és a szakdolgozati szeminárium kreditértéke - 10 kredit

11. Értékelési és ellenőrzési módszerek

Az elméleti tanegységek kollokviummal, ötfokozatú érdemjeggyel záródnak. A számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A szemináriumok valamint, a gyakorlatok ötfokozatú gyakorlati jeggyel záródnak. Az ellenőrzés lehet szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A formális módon nem értékelhető teljesítések (pl. önismereti sajátélmény csoport, csoportos szupervízió) esetében az aktív részvétel minősül gyakorlati teljesítésnek. E kurzusok esetében a teljesítés szempontjából még elfogadható hiányzások mértékét a tantárgyfelelős oktatók határozzák meg és közlik a hallgatókkal a félév kezdetekor. Ennek túllépése esetén a kurzus az adott tanulmányi félévben nem teljesíthető.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az óra- és vizsgatervben előírt 120 kredit megszerzése, valamint a tanegység-leírásokban részletezett tanulmányi és képzési követelmények teljesítése
 • záródolgozat benyújtása;

A szakképzettség megszerzésének feltétele: a záródolgozat sikeres megvédése a róla szóló 15 perces ppt-prezentáció keretében, amelyhez a jelölt kérdéseket kap a záróvizsgabizottság tagjaitól; a záróvizsga keretében a jelölt számot ad a képzés során megszerzett tudásáról.

A szakképzettség akkor szerezhető meg, ha a záródolgozat és a záróvizsga ötfokozatú összesített érdemjegye legalább elégséges (2).

12. Az előzetes ismeretek beszámítására vonatkozó szabályok

A korábbi iskolarendszerű vagy más módon végzett tanulmányok, tanfolyamok, a korábban megszerzett munkatapasztalat, tudás, illetve a teljesített tanulmányi egységek elfogadása, beszámítása a PTE érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzata figyelembevételével, egyéni elbírálás alapján történik.

A hallgatónak az elismertetési kérelmek beadásának adott félévben kiszabott határidejig hivatalos űrlapon kell kérelmét benyújtania, amelyhez csatolnia kell az elfogadás, beszámítás alapjául szolgáló igazoló dokumentumok másolatát. A kérvények értékelését a kérdéses tantárgy(ak) oktatója és a szakfelelős végzi, az ő javaslatuk alapján dönt a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság.

A képzésben alapvető fontosságú 100 órás önismereti sajátélmény modul kizárólag akkreditált vezető által vezetett, legalább 100 órás önismereti csoport elvégzésének hitelt érdemlő igazolásával váltható ki.

13. A PTE BTK képzésének felépítése, moduljai

A modulok tematikus blokkokat ölelnek föl, nem féléveket. Egyes tárgyak, amelyek több modulhoz is kapcsolódnak, több félévben is megjelenhetnek (lásd a későbbi bontást).

Önismereti sajátélmény modul

A hallgatók intenzív sajátélményű önismereti csoportokon vesznek részt, az első két félév során 50-50, összesen 100 órában. A program elvégzésével a hallgatók képessé válnak a pszichoterápiás folyamatban a saját lélektani működés és a fejlődési-változási folyamat megértésére, átélésére.

Alapozó modul

A hallgatók a modul elvégzésével olyan irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai és művészetterápiás alapismereteket szereznek, amelyek biztosítják a biblioterápiás gyakorlat végzéséhez szükséges alapvető elméleti felkészültséget, a helyzetek, problémák, hatások, reakciók helyes felismeréséhez, kezeléséhez, értékeléséhez szükséges háttértudást.

Módszerspecifikus modul

A modulban a hallgatók elméleti előadások és módszertani szemináriumok során megismerik a biblioterápiás foglalkozásaikon hasznosítható elméleteket és gyakorlati személyiség- és közösségfejlesztő technikákat. Előadásokat hallgatnak a különböző terepeken és célcsoportokkal végzett biblioterápiás munka sajátosságairól, lehetőségeiről, eredményeiről, s lehetőségük nyílik helyzetgyakorlatok, valamint hospitálás során saját benyomásokat is szerezni minderről.

Gyakorlati modul

A tanultak gyakorlására a hallgatók először védett közegben, egymásnak tartanak csoportfoglalkozásokat oktatói részvétel mellett. A foglalkozásokat esetmegbeszélés követi, amikor a csoporton történtek megbeszélésével, elemzésével a hallgatók közvetlen értékelő visszajelzéseket kapnak csoportvezetésük minőségéről és hatásairól, ami segíti őket egy hatékony csoportvezetési gyakorlat kialakításában.

Végül a hallgatók egy alapvégzettségüknek, kompetenciájuknak megfelelő, szabadon választott terepen és célcsoporttal, mentorálás és kötelező szupervízió mellett önálló csoportvezetési gyakorlatot végeznek.

A gyakorlat tapasztalatait, felmerülő nehézségeit és mindenkit érintő, széles körben tanulságul szolgáló kérdéseit a hallgatók és a vezető oktató csoportos szupervízión tárgyalja meg.

A gyakorlat tapasztalatairól, valamint a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásról tanúskodik a képzés zárásaként benyújtott záródolgozat.

14. Oktatók és tantárgyak

dr. Árkovits Amaryl Eszter (pszichiáter, pszichoterapeuta, családterapeuta, DREAM kiképző terapeuta): Pszichoterápiás helyzetgyakorlatok I – II. Pszichoanalízis – pszichoterápia – filmművészet

dr. habil. Béres Judit (habilitált egyetemi docens, biblioterápia szakfelelős, PTE BTK): A biblioterápia elméleti alapjai; Biblioterápiás helyzetgyakorlatok I – II.; Biblioterápia speciális célcsoportoknak I – II.; Biblioterápiás kutatások; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportdinamika, csoportvezetés; Csoportos szupervízió

dr. habil. V. Gilbert Edit (habilitált egyetemi docens, irodalomtörténész, PTE BTK): Alkalmazott irodalomelmélet I – II.; Befogadáselméletek, recepcióesztétika

Hunya Csilla (pszichológus, pszichodráma vezető, alkotó-fejlesztő meseterapeuta, mentálhigiénés szakember): Egészségpszichológia; Bevezetés a meseterápiába

dr. Kleisz Teréz (szociológus): Olvasásszociológia, olvasáspedagógia, olvasáspszichológia

dr. G. Tóth Anita (pszichiáter, biblioterapeuta): Bevezetés a klinikai pszichológiába; A biblioterápia klinikai alkalmazása

dr. habil. Z. Varga Zoltán (habilitált egyetemi docens, irodalomtörténész, PTE BTK): Kreatív írás, önéletírás- és versírásterápia; A mai olvasmányműveltség tendenciái és vitái (kortárs irodalom)

+

a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagjai, gyakorló biblioterapeuták: Hospitálás I – IV.

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Dr. Gilbert Edit egyetemi docens, szakfelelős | e-mail: btk-biblioterapia@pte.hu
Facebook