Kerényi Könyvtár

Kerényi Könyvtár

 

A Kerényi-könyvtár és Kerényi Magda hagyatéka

A Kerényi-család 1999. novemberében a Pécsi Egyetemi Könyvtárnak és a Pécsi Tudományegyetem Klasszika-Filológia Tanszékének ajándékozta Kerényi Károly, a világhírű vallástörténész mintegy 8000 tételes könyvtárát és Kerényi Magda levelezését, amely Kerényi Károlyét folytatta a tudós 1973-ban bekövetkezett halála után.

A Klasszika-Filológia Tanszék mintegy 10 ezer kötetet számláló könyvgyűjteménye szinte kizárólag ajándékozók segítségével jött létre. A klasszikus tanulmányokhoz elengedhetetlenül szükséges könyvek az ajándékozók -szerződésben rögzített- kívánságának megfelelően nyertek a Klasszika-Filológia Tanszéken elhelyezést. A könyvtár gyűjtőkörét elsősorban is a latin és görög nyelven író auktorok művei, szótárak, kézikönyvek és főleg irodalom-, illetve vallástörténeti szakirodalom képezi. A könyvállomány felbecsülhetetlen értékű része Kerényi Károly világhírű vallástörténész ókortudományi könyvtára. Ennek tiszteletére a Klasszika-Filológia Tanszék könyvgyűjteménye a Kerényi-könyvtár nevet viseli. A gyűjtemény történetéről, adományozóiról bővebben lásd lejjebb.

A Kerényi Könyvtár - online katalógus

Kerényi Károly, a XX. századi antik vallástörténet egyik legnagyobb kutatója. A század magyar tudományának azon óriásai közé tartozik, akik szakterületük határain messze túlmenő hatást fejtettek ki - külföldön legalább annyira mint Magyarországon. Munkássága mások mellett Thomas Mann-nal, Hermann Hessével, Carl Junggal és Szondi Lipóttal kötötte össze, Magyarországon kialakult tanítványi köréből pedig a hazai ókortudomány következő nemzedékének meghatározó kutatói kerültek ki. Az 1997-ben, születésének centenáriumán rendezett számos külföldi és néhány hazai konferencia (az utóbbiak sorába tartozik az úttörő pécsi megemlékezés is) színvonala jól mutatja munkásságának máig aktuális voltát, életművének jelentőségét.

Kerényi Magda hagyatéka

A Pécsi Tudományegyetem Klasszika Filológia Tanszéke őrzi Kerényi Magda hagyatékát. Ennek egyik legértékesebb része Kerényi Magda levelezése, amely Kerényi Károlyét folytatta a tudós halálát (1973) követő mintegy harminc évben. Kerényi Magda Pécsen őrzött levelezése párja a marbachi Deutsches Literaturarchivban őrzött Kerényi Károly-levelezésnek. 
Kerényi Magda több mint 1000 levelezőpartnerrel folytatott kiterjedt levelezést. A Kerényi Magda hagyaték gondozója: Bélyácz Katalin. Levelezőpartnereinek első listája letölthető Csibi Norbert összeállításában.

A Kerényi Könyvtár történetéből

Az 1947-ben kényszerűségből Asconában (Svájc) megtelepedő tudós nem vállalt professzori állást valamelyik külföldi egyetemen, inkább választotta a (mai kifejezéssel) szellemi szabadfoglalkozású kutató bizonytalanabb, de mindenfajta hivatali kötelezettség terhétől mentes útját, hogy minden idejét kutatásainak szentelhesse. Munkájának fő színterévé, az életmű legfontosabb segédeszközévé így Kerényi Károly magánkönyvtára vált. A hatalmas, mintegy 8000 tételt tartalmazó könyvtár középpontjában természetesen az antik irodalom és az ókori vallástörténet áll, de fontos szépirodalmi, germanisztikai és általános vallástörténeti egységeket is tartalmaz. Auctor-anyaga gyakorlatilag teljes, az 1920-as és 1970-es évek közötti korszak antik vallástörténetének legfontosabb irányzatairól pedig legalábbis átfogó képet mutat be. Kerényi Károly asconai könyvtára a tudós halálát követő mintegy harminc év során tovább gyarapodott özvegye, Kerényi Magda gondozásában.

A Kerényi-könyvtár klasszika-filológiai-ókortudományi része a Klasszika-Filológia Tanszéken, általános része pedig a Pécsi Egyetemi Könyvtárban nyert elhelyezést.

A könyvegyüttes anyagi értéke már csupán azért is felbecsülhetetlen, mert a legértékesebb művek jelentős része ma már nemzetközi antikváriumi forgalomban is csak roppant áron lenne beszerezhető, a könyvtár egésze pedig semmiképpen sem. Az a becslés, ami a könyvállomány értékét 1999-ben 40 millió forintban állapította meg, a reális összegsávnak bizonnyal a legalsó tartományába tartozik.

A Kerényi-könyvtár, a kutatás e fontos eszköze egyben maga is érdemes tárgya a kutatómunkának. Összetétele, a könyvek és a különnyomatok dedikációinak elemzése értékes forrása a XX. századi ókortudomány történetének. A Kerényi-hagyaték Pécsi Tudományegyetemnek ajándékozott része (a Kerényi-könyvtár, illetve Kerényi Magda levelezése) párja a németországi Marbachba (Deutsches Literaturarchiv) került Kerényi Károly-hagyatéknak, amely a tudós levelezését tartalmazza.

Aligha lehet eltúlozni annak jelentőségét, hogy a Kerényi-könyvtár éppen egy nemrégiben (újjá)alapított Bölcsészkarra kerül. Közismert, hogy éppen a könyvtárak hiányának szokásos eszközökkel megoldhatatlan problémája jelenti a legnagyobb akadályt az új egyetemek számára.

A Kerényi-család nagyvonalúsága kivételes helyzetbe juttatta a Pécsi Tudományegyetemet. Az egyetemi képzés és a tudományos kutatás kiemelkedően fontos eszközével ajándékozta meg - nem csupán Pécset, de az egész magyar kultúrát.

A gyűjtemény donátorai

Az auktorgyűjtemény megalapozói:

 • Az École Normale Supérieure, Paris
 • A Guillaume Budé (Les Belles Lettres) Kiadó
 • A Soros Alapítvány
 • Az MTA Könyvtára

A kézikönyvtár megalapozói és az auktorgyűjtemény gyarapítói:

 • A Kerényi-család, Kerényi Károly asconai könyvtárának és Kerényi Magda levelezésének adományozásával
 • Cornelia Isler-Kerényi professzor és az Association Suisse pour l`Etude de l`Antiquité (Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft) közvetítésével a következő adományok gyarapították a gyűjteményt:Bernard Deforge professzor (Caen)
 • Paul Theodor Knecht-Gasser (Zürich) professzor klasszika-filológiai könyvtára;
 • André Labhardt professzor (Neuchâtel) klasszika-filológiai könyvtára;
 • Heinz Haffter professzor (Zürich) különnyomat-gyűjteménye;
 • a Hans Rohr antikvárium (Zürich) adománya;
 • Claude Calame professzor adománya (Lausanne - Párizs);
 • a Zürichi Egyetem Archeológiai Intézetének adománya;
 • a Schwabe & Co. Kiadó (Bázel) adománya
 • André Lax professzor (Lille)
 • Ritoók Zsigmond professzor (Budapest)
 • A Pauly-Wissowa Realenzyklopädie sorozat Ritoók Zsigmond professzor és a Soros Alapítvány ajándéka
 • A Der Neue Pauly sorozat Liselotte Knecht-Gasser ajándéka

Az értékes könyvgyűjtemény méltó elhelyezését a PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke és a PTE KTK Vállalati Gazdaságtan és Számvitel Tanszéke segítette.

Klasszika-filológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6    72/503 600/64060    klf@pte.hu