"Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Program

Alapadatok

 

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
Tudományterület: Bölcsészettudományok

Tudományág: Történettudomány

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

A képzésért felelős oktató: Dr. habil. Bánkuti Gábor egyetemi docens, mb. programvezető Szakmai célok

Az „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program a történettudományban készít fel fiatal kutatókat, nevel magasan képzett gyakorlati szakembereket. Oktatási és kutatási programját a történeti és társadalmi szemlélet, a régiók és helyi társadalmak tematika köti elsősorban össze, történeti és jelenkori metszetekben, hazai és európai léptékben. Számos további résztémában kínál hallgatóinak mind kurzusokban, mind a témavezető mellett rendelkezésre álló állandó konzulens segítségével akár interdiszciplináris megközelítési lehetőséget.

 

Szakmai leírás

 

1994-től kezdődően a doktori képzés egy alaposan átgondolt, szisztematikus, kétheti rendszerességgel tartott, azaz iskolarendszerű és egyben kreditrendszerű oktatási struktúrában valósul meg. A doktori program kurzusai keretében részben a graduális képzésből hiányzó ismeretek, részben az alapképzésben szerzett tudásanyagot elmélyítő elméleti és gyakorlati ismertetek magas színvonalú oktatása folyik. A képzést a tartalmi sokszínűség és a kutatásmódszertani megalapozottság jellemzi. A képzés egyenletesen magas szakmai színvonalának biztosításához hozzájárult, hogy egyes speciális témákra országos (esetenként nemzetközi) szaktekintélynek örvendő, köztük külföldi előadókat hívtunk meg. Az „Európa és a magyarság a 18-20. században” doktori program mind az oktatói személyi, mind a technikai háttér tekintetében az Újkortörténeti és a Modernkori Történeti Tanszékre épül. A magyarországi felsőoktatásban egyedülálló módon a magyar és egyetemes történelem oktatása és kutatása szervezetileg nem válik szét külön-külön tanszékekre, hanem korszakonként egy-egy tanszék programjában valósul meg. Ez az integráló szemlélet a doktori programban is érvényesül. A program működése során szorosan együttműködünk a BTK más tanszékeivel, és az egyetem más karaival. A doktori képzés ismertségét bizonyítja, hogy mind képzésre, mind fokozatszerzésre nemcsak az ország egész területéről, hanem a határon túlról is jelentkeznek.

 

Kutatási témák és témafelelősök

 

 • Dr. Bánkuti Gábor PhD, egyetemi docens: Egyháztörténet a 20. században
 • Dr. habil. Bebesi György, PhD, egyetemi docens: Az orosz politikai konzervativizmus. Az orosz szovjet történelem sajátosságai.
 • Dr. habil. Fischer Ferenc, DSc, a doktori iskola vezetője, egyetemi tanár: A bipoláris világ hatalmi rendszere. Ibero-Amerika 19-20. századi története, különös tekintettel az európai - latin amerikai katonai kapcsolatokra. A tengeri hatalom kérdései. Geopolitika.
 • Dr. habil. Gőzsy Zoltán, PhD, egyetemi docens. Magyar történelem 18-19. században, különös tekintettel a közigazgatás-, a művelődés- és az egyháztörténetre; magyar és egyetemes historiográfia, újkori várostörténet, lokális történelem.
 • Dr. habil. Gyarmati György, DSc, ny. egyetemi tanár. A magyar történelem kérdései a XX. század második felében, különös tekintettel a Rákosi- és Kádár-korszak politika- és társadalomtörténetére.
 • Dr. habil. Hahner Péter, PhD, ny. egyetemi docens. Újkori egyetemes történet. Franciaország a 17-18. században. Az USA története.
 • Dr. habil. Hornyák Árpád, PhD egyetemi docens. A Balkán történeti fejlődésének sajátosságai a 19-20. században, Magyarország és a Balkán országainak kapcsolatai.
 • Dr. habil. Kaposi Zoltán, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár. A 18-20. század magyar és egyetemes gazdaságtörténet.
 • Dr. habil. Majdán János,CSc, ny. egyetemi docens. Magyarország története a 19. században. A reformkori Magyarország. A 19. századi modernizáció kérdései. Gazdaság- és technikatörténet a 19. században.
 • Prof. Dr. Ormos Mária, az MTA rendes tagja, programvezető, Professor Emerita. Magyar és egyetemes történet a 19-20. században, különös tekintettel a diktatúrákra és a politikai eszmetörténetre.
 • Dr. Pilkhoffer Mónika, PhD, egyetemi adjunktus. Művészet- és művelődéstörténet (19. és 20. század). A 19. és 20. századi művészet- és művelődés témakörén belül a klasszicizmustól a szocreálig az egyes stílusok jellemzőinek, alkotóinak és emlékeinek a kutatása. Urbanizáció, városrendezési kérdések, modernizáció, lakáskultúra, térhasználat. Az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrtörténete.
 • Dr. Rab Virág, PhD, egyetemi adjunktus. Magyarország és Európa gazdasági, pénzügyi helyzete és gazdaságpolitikája a 19. század utolsó harmadától a második világháború végéig, különös tekintettel a nemzetközi együttműködési politika szerepére.
 • Dr. habil. Tóth Ágnes, DSc, egyetemi docens. Társadalomtörténet. Kisebbségtörténet. A német kisebbség története a 20. században.
 • Dr. habil. Vitári Zsolt, PhD, egyetemi docens. A német államok és Németország a 19. és a 20. században: a nemzetiszocializmus és előzményeinek története; a német államfejlődés sajátosságai; a német államok és Németország kapcsolatai Délkelet-Európával, Magyarországgal; ifjúság, ifjúsági mozgalmak; a magyarországi németség a 20. században.
 • Dr. habil. Vonyó József, PhD c. egyetemi tanár. A XX. századi magyar történelem kérdései, különös tekintettel a két világháború közötti politikatörténetre. A jobb- és baloldali radikalizmus – pártok, mozgalmak, rendszerek – Magyarországon. Magyarországi várostörténet a 19-20. században.

 

Szakmai tárgyak

 

Az oktatott tárgyakat a program képzési terve tartalmazza. Az első négy félév anyaga rotációban követi egymást, ami biztosítja, hogy a szervezett képzés anyagát minden doktorandusz hallgató elsajátíthassa. Előadások/témák: Politikai eszmeáramlatok története a 18-20. században (2 szemeszter) Konzervativizmus (egyetemes, magyar). Neokonzervativizmus. Radikális konzervativizmus Magyarországon. Antiszemitizmus. Nemzeti szocializmus fasizmus. Keresztényszocialista és kereszténydemokrata gondolati rendszerek. Liberalizmus (egyetemes és magyar). Neoliberalizmus. Marx és a marxizmus. Anarchizmus. Szocializmus. Leninizmus Sztálinizmus. Szociáldemokrácia. Narodnyikizmus és szlavofilek. 20. századi agrárideológiák. Radikális konzervativizmus az Ibér félszigeten a 20. században. Ideológiák a 20. századi képzőművészetben. Magyarország és szomszédai. Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia, délszláv államok, Ukrajna, Románia, (2 előadás) Lengyelország, Olaszország, az Osztrák Magyar Monarchia nemzetiségei, nemzetiségi politikája. A történettudomány forrásai és módszerei. A Történeti Hivatal. A levéltárakról, a levéltári kutatásról: Magyar Országos Levéltár története, felépítése és helye a kutatásban. Egyházi Levéltárak. Megyei levéltárak. A könyvtárakról általában: katalógus, könyvek, folyóiratok, röplapok. A Szegedi Egyetemi Könyvtár. A Pécsi Egyetemi Könyvtár és a Klimó Gyűjtemény. Múzeumok. Oral history. A helytörténeti kutatás sajátosságai. Kutatás külföldi levéltárakban, könyvtárakban. Filmhíradók és dokumentumfilmek. A számítógép szerepe a feldolgozásban. Művészet és történelem. Műfaji sajátosságok (recenzió, tanulmány, stb.), forráskritika, szerzői etika.

Interdiszciplináris Doktori Iskola

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    06 (72) 503-642