Igazságügyi Régészet Szakirányú Továbbképzés

Az Igazságügyi Régészet Szakirányú Továbbképzési Szak részletező leírása 

 

Igazságügyi Régészet Szakirányú Továbbképzési Szak a Pécsi Tudományegyetemen 


A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Régészet Tanszéke és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszéke sikeres együttműködésének köszönhetően 2021. szeptember elsején elindult a két féléves, levelező munkarendű Igazságügyi Régészet Szakirányú Továbbképzési Szak, amely képzés Magyarországon kizárólag a Pécsi Tudományegyetemen sajátítható el és Közép-Európában is egyedülálló. Nemzetközi szinten sem teljesen tisztázott és vitás, hogy a magyarul igazságügyi régészet elnevezést kapott tudományos diszciplínába, amely a nemzetközi szakirodalomban a Forensic Archaeologynak felel meg, pontosan mi tartozik és mi nem; különböző iskolák alakultak ki attól függően, hogy milyen gyakorlati felhasználásra képzik ki a hallgatókat: a régészeti terepkutatásba a kriminalisztikában használt anyagvizsgálati módszereket és elméleti megközelítéseket kívánják-e bevezetni, egyes nemzetközi kulturális és humanitárius szervezetekbe képeznek-e szakembereket, elsősorban rövidebb időtartamú képzések elsajátításával, vagy a nemzeti kulturális örökségvédelmet és rendészeti hatékonyságot, valamint a nemzetközi rendészeti együttműködést kívánják-e fejleszteni a témakör mélyebb megértésével. Minden megközelítés helyes és hasznos, bár a fejlesztési cél más. A pécsi képzés a formálódó új tudományágnak a University of Glasgow és a University of Cambridge által értelmezett tudományos megközelítését vette alapul, amelynek elméleti tudásanyagát a hazai környezetre szabva széleskörűen kiegészítette. Így a témakör rendészeti, közigazgatási, kriminológiai, kriminalisztikai, biztonságpolitikai, muzeológiai és kulturális örökségvédelmi aspektusait járja körül. 

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek segítségével a régészet, mint tudományág és mint kulturális ágazat, továbbá a hazai és nemzetközi régészet helyzetét sokkal komplexebben ismeri meg a hallgató, mint ahogy az a régészet BA vagy MA képzésen, illetve a sajtót figyelve elsajátítható, különös tekintettel a régészeti korú ingó kulturális örökség helyzetét illetően. Sajátos módszertana és megközelítése iránt hazánkban több régészeti örökségvédelemben érintett intézmény (Magyar Nemzeti Múzeum, Építési és Közlekedési Minisztérium), valamint hazai és külföldi kutatók, illetve a rendvédelmi szervek is érdeklődést mutatnak. 

A szak felelőse Dr. Hudák Krisztina Eszter történész és régész, aki az elmúlt években több publikációt jelentetett meg rendészettudományi folyóiratokban (a régészeti, illetve történeti jellegű publikációi mellett), ahol a régészeti ágazatot rendészeti szemszögből vizsgálta. 2020-ban elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program doktorjelölti ösztöndíját, A nemzetközi illegális műkincs-kereskedelem anyagáramlási modelljének elkészítése a régészeti korú tárgyak vonatkozásában című kutatással. Középkori egyetemes (egyház)történelemből szerzett első PhD fokozata után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájában 2023-ban sikeresen megvédte a régészeti korú tárgyak illegális kereskedelmével részletesen foglalkozó doktori értekezését (Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének megakadályozása, 2023), amely további ösztönzést adhat a későbbi tudományos kutatásoknak, valamint a témakörhöz kapcsolódó közigazgatási-szakrendészeti kompetenciák fejlesztéseinek. Mivel a Pécsi Tudományegyetem Igazságügyi Régészet Szakirányú Továbbképzési Szakja az egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi, valamint a Jogi Karának közös együttműködésében valósul meg, a képzésben szerencsés módon mindazokat a témakörhöz kapcsolódó bölcsészeti és a jogi ismereteket oktatjuk, amelyeket jelenleg a hazai felsőoktatás keretében kurzusként fel lehet venni és el lehet végezni. Valamennyi témakört olyan szakemberek tanítják, akik az oktatott témához kapcsolódóan lektorált hazai és/vagy külföldi folyóiratban tudományos igényű publikációval, illetve szakirányú diplomával, és/vagy szakirányú tudományos fokozattal rendelkeznek, illetve vannak állandó és alkalmi vendégelőadóink is a képzésen.  

A képzésen oktatott tantárgyak az alábbiak: 

1.(őszi) félév:

Régészeti anyagismeret 1-3. 

Illegális műkincskereskedelem 1. 

Kriminálarchaeológia 1. 

Régészeti örökségvédelem 1.  

Közigazgatási eljárásjog 

Büntető eljárásjog 

Muzeológia  

2.(tavaszi) félév: 

Régészeti anyagismeret 4-5. 

Illegális műkincskereskedelem 2. 

Kriminálarchaeológia 2. 

Régészeti örökségvédelem 2. 

Igazságügyi szakértés 

Szabadon választható tárgy 
 

A hallgatóknak összesen öt nap terepbejárási nap is kötelező a két félév alatt. Emellett szakvezetéssel tartott tematikus kirándulásokon is részt vehetnek.  

A képzésen végzett hallgatók igazságügyi régészeti konzulens képesítést kapnak. Néhány korábban végzett hallgató részvételével jelenleg több kisebb, de nemzetközi mércével mérve is innovatív tudományos program formálódik más szakmai intézményekkel és szervezetekkel együttműködésben, amely a Régészetmódszertani Kutatócsoport tevékenységéhez kapcsolódik a Régészet Tanszékhez és a Történettudományi Intézethez kötődően. 

Az Igazságügyi Régészet szakirányú továbbképzés felsőfokú egyetemi képzettség, mint bemeneti követelmény teljesítése után kezdhető meg. Ennek értelmében jelenleg államtudományi vagy jogi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, illetve történelem, vagy régészet alapképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél szükséges. A felsorolt alapképzési szakokon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettségeken kívül elfogadható még Művészettörténet mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.  

A végzős hallgatók számára a két féléves képzés végén beadott szakdolgozat az első tudományos igényű szárnypróbálgatás ebben a témakörben, amelyet remélhetőleg több is követ majd minden végzett hallgató esetében, hiszen ez a terület még szinte teljesen feltáratlan tudományosan. A képzésen elsajátított ismeretek általában nagyon jól illeszthetőek a hallgató alapvégzettségéhez. Ennek révén új innovációk honosíthatók meg a kulturális javak illegális kereskedelmének visszaszorítása céljából, nemcsak a rendészeti tevékenységeket ellátó szervezetek munkáját segítve, hanem végső soron a kulturális örökségétől meg nem fosztható magyar társadalom érdekeit is szem előtt tartva.

 

Az Igazságügyi Régészet Szakirányú Továbbképzési szakon eddig megvédett szakdolgozati témák


Tájékoztatásul az alábbi felsorolásban szerepelnek a képzés során már választott témák. A választott témák sajátosságainak megfelelően megbízott külső témavezető is részt vehet a szakdolgozó vezetésében.

A már megvédett szakdolgozatok a szakdolgozó és a témavezető(k) együttes írásbeli engedélyével kutathatók, idézhetők. A szakdolgozatokkal kapcsolatban a képzés szakfelelősét, Dr. Hudák Krisztinát kell keresni (hudak.krisztina@pte.hu).

 

 1. Régészeti korú tárgyak igazságügyi szakértése az ékszerek esetében
 2. A kutyák alkalmazásának lehetőségei az illegálisan mozgó régészeti korú tárgyak azonosításában
 3. A régészet segédtudományainak jogi szabályozása igazságügyi régészeti szempontból
 4. Lovakhoz köthető régészeti korú tárgyak és megjelenésük a műkincspiacon
 5. Az illegális műkincskereskedelem elleni küzdelem hazánkban bűnügyi aspektusú bemutatása
 6. A magyarországi fémkeresőzés legális formája – Egy adott régióban bemutatott leletanyagon keresztül
 7. A régészeti korú kulturális javak megjelenése az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikában (ENyÜBS)
 8. A (közösségi) fémkeresőzés alkalmazásának jogi és szakmai problémái Sopron környékén nemzetközi összehasonlításban
 9. Pulszky Károly élete és olaszországi műtárgy vásárlásai, az Igazságügyi Régészet interdiszciplináris aspektusaiban
 10. Középkori érmék igazságügyi numizmatikai szakértői vizsgálata
 11. A rendőrségi bűnmegelőzés és a kulturális örökségvédelem kapcsolódási pontjai és az együttműködés lehetőségei
 12. Magyarország neolitikus emlékanyagának veszélyeztetettsége
 13. A szervezett bűnözés mint az illegális műkincskereskedelem mozgatórugója

 

Az Igazságügyi Régészet Szakirányú Továbbképzési szakon jelenleg kidolgozásra kerülő, a Neptun rendszerbe leadott címmel rendelkező, de még nem megvédett szakdolgozati témák


A műkincsforgalom legális keretei Magyarországon

 

Régészet Tanszék