Pályázatok

 

TJSZ Pályázati Rendszer


A TJSZ Pályázati Rendszer 2022-ben indult, célja a TJSZ hallgatói tagok tudományos és közösségi tevékenységének támogatása. A hallgatói vállalásokat tesznek az ösztöndíjak keretében, amelynek részét képezik a Szakmai Műhelyek, valamint az Együttműködő Szakmai Műhelyek. A hallgatók a Pályázati Rendszeren belül a következő kategóriában pályázhatnak: Tudományos Ösztöndíj I., II., és III. kategória; Közösségi Ösztöndíj, Konferenciatámogatás. 

 

 

További pályázatok


 

Új Nemzeti Kiválóság Program 


Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíjjal arányos kutatási-működési támogatást kapnak.

 

Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ)


Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás. A pályázatot az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határidőig szükséges benyújtani. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el.

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj


A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók támogatása. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra a PTE BTK azon államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

Tanítsunk Magyarországért (TM)! Mentorprogram


A Tanítsunk Magyarországért! (TM) mentorprogram, kortárs mentorálási tevékenységeken alapuló pályaorientációs és az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló program. Az egyetemista mentorok számos közös program során mutatják meg az általános iskolás tanulóknak a településen túli világ lehetőségeit – középiskolákat, vállalkozásokat látogatnak és további szociális készségeiket fejlesztő foglalkozásokat szerveznek – annak érdekében, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak, azaz segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot, legyen céljuk a szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

 

Szinapszis Hallgatómentor Program


A Mentorprogram célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket egyetemünkre vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A programba hallgatómentornak jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden aktív, alap-, osztatlan vagy mesterszakos, nappali tagozatos, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatója és a Szakkollégium tagja marad. 

 

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj


A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki tanulmányait nem szüneteltette két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik legalább két lezárt félévvel és az ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát fenntartja.

 

László János Kutatói Ösztöndíj (PhD)


A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj. Az Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 

Tanárjelöltek Szakkollégiuma