Képzéseink

ANGLISZTIKA BA

 

Az Anglisztika B. A. program széleskörű készségfejlesztést és ismeretbővítést kínál az angol nyelv, nyelvhasználat és nyelvelsajátítás, az angol nyelvű kultúrák, irodalmak, médiumok és tömegkommunikáció területéről. Diákjaink érdeklődésüknek megfelelő tanulmányi sávokon vagy specializációkon mélyülhetnek el az angol nyelvészet és alkalmazott nyelvészet, valamint a szakfordítás, az angol irodalom és kultúra vagy az amerikanisztika szakmai kérdéseiben. Egyetemünk más B. A. képzésein részt vevő hallgatók minorként vehetik fel ezt az alapképzési szakot.

A program célja olyan gyakorlati és elméleti tudás átadása, amellyel végzett hallgatóink nyelvtudás, képzési szintjüknek megfelelő szakmai felkészültség, angol szövegértési és íráskészség, szóbeli előadókészség birtokában elhelyezkedhetnek a kulturális szféra, a turizmus, a közszféra, az újságírás területén, illetve olyan hazai és nemzetközi cégeknél, ahol a nyelvtudás, a széles látókör és a kreativitás fontos követelmény. 

Az alapképzés befejezése után diákjaink az Anglisztika Intézet programjai közül az Anglisztika vagy Amerikanisztika mesterképzésen, a fordítói szakirányú továbbképzési programunkon, illetve később doktori programjainkban folytathatják tanulmányaikat.

A program szakfelelőse: Dr. Vöő Gabriella

További információk

TANÁRKÉPZÉS

 

A program szakfelelőse: Dr. Lehmann Magdolna.

 

További információk

ANGLISZTIKA MA

 

Az anglisztika sajátos helyzeténél fogva a bölcsészettudományon belül az egyik leginkább szerteágazó terület. A mi képzésünk több lehetőséget is tartogat. Nálunk folytathatod a BA képzésben elkezdett tanulmányaidat: ha tudományos kutatómunkát szeretnél folytatni, több doktori képzéshez (például nyelvészet, angol irodalom és kultúra) felkészítést kapsz; ha munkát szeretnél vállalni diplomád megszerzése után, számos szakterületen (könyvkiadás, fordítás, nyelvoktatás, állás nemzetközi cégeknél, kommunikáció) el tudsz majd helyezkedni. Amire megtanítunk: kutatni, szövegeket és kulturális jelenségeket értelmezni, angol nyelven magas szakmai színvonalon előadni, kérdéseket megfogalmazni, készségeidet folyamatosan fejleszteni, és az itt szerzett ismereteidet máshol alkalmazni.

Az itt töltött két év alatt elmélyítheted korábban szerzett tudásodat például a tudományos írásművek készítéséről, a kutatásmódszertanról, a nyelvtörténetből, vagy a legújabb irodalom- és kultúraelméletekről. Attól függően, hogy milyen specializációt választasz, tanulhatsz diskurzusanalízist, a nyelvtanítás módszertanát, korpusznyelvészetet, tanulmányozhatod a nyomtatott és elektromos médiát, vagy az angol reneszánsz irodalmat, a regény történetét, gótikus és posztkoloniális irodalmat és kultúrát. Tanáraid segítenek abban, hogy amivel szívesen foglalkozol, abban a legjobb lehess, sok időt tölthess tanulással, készségeid fejlesztésével. És végül, de nem utolsósorban: ha ide jelentkezel, egy vidám, nemzetközi közösség tagjává válsz, mert diákjaink a világ minden tájáról—Jordániából, Oroszországból, Ecuadorból—érkeznek programunkba.

A program szakfelelőse: Dr. Hartvig Gabriella

További információk

AMERIKANISZTIKA MA

 

Amerikanisztika mesterszakos programunk a rendkívül összetett tudományterület átfogó bemutatását tűzi ki célul a hallgatók számára, akik több képzésből, így az anglisztika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a politológia, stb. alapképzéseiből érkezhetnek a megfelelő nyelvtudás birtokában. A hallgatók betekintést nyernek az amerikanisztika különböző részterületeibe, így elsajátítják annak humán- és társadalomtudományi  belátásait, megismerkednek az amerikai történelem, társadalom, kultúra és irodalom gazdag hagyományaival - ezek problémáival és belső ellentmondásaival éppúgy, mint értékeivel.

Az amerikanisztikát választók megtanulják mélységeiben értelmezni és értékelni az amerikai kultúra helyi és globális vonatkozásait, képessé válnak önálló kutatást végezni az amerikai változatos és gazdag területein, s az így megszerzett készségeiket a munkaerőpiac, elsősorban a kulturális és kreatív ipar, legkülönbözőbb területein kamatoztatni.

Az amerikanisztika mesterszakon jelenleg az észak amerikai irodalmak és irodalomtudomány szakirányt kínálja hallgatói számára, akik lelkes, nemzetközi társaságban folytathatják tanulmányaikat, s mélyíthetik el tudásukat az amerikai angol nyelvtörténet, az amerikai történelem, a politikai intézményrendszer és annak hagyományai, az amerikai társadalom, az amerikai kultúra és irodalom területein.

A program szakfelelőse: Dr. Sári B. László

További információk

PhD in British, Irish, and American Literatures in English

 

Az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke az Irodalomtudományi Doktori Iskola alprogramjaként működteti angol nyelvű doktori képzését. A programra azokat az angol nyelvű irodalmak iránt tudományos érdeklődést tanúsító, mesterszakot végzett vagy éppen befejező hallgatók jelentkezését várjuk, akik saját kutatásokat szeretnének végezni ezen a területen, és a doktori képzést angol nyelven szeretnék elvégezni, doktori disszertációjukat pedig kollégáink témavezetése mellett angolul írnák. A programmal kapcsolatos információk az alábbi link mellett a hivatalos felvételi tájékoztatóban is megjelennek.

Az alprogram vezetője: Dr. Sári B. László

További információk

ANGOL SZAKFORDÍTÓI SPECIALIZÁCIÓ

 

Az angol szakfordítói program a fordítás elméletébe és gyakorlatába vezeti be az alapszakos hallgatókat, akik az anglisztika szakos képzés során megszerzett ismereteiket a fordítóképzésben felvett órák során alkalmazhatják. A szakfordító program a fordítás nyelvészeti alapjaira építve gyakorlatorientált órákon ad alapfokú ismereteket. A két előadásból és nyolc kísérőszemináriumból álló ötvenkredites, négy féléves program a harmadik szemesztertől választható, a felvétel tanulmányi eredmény alapján történik. Az előadások bevezetést adnak a fordítás elméletébe, illetve a fordítás szempontjából releváns angol-magyar kontrasztív nyelvészetbe. Az alapszintű fordítástechnika szemináriumok és a szöveg- és stílustan órák elvégzése után a társadalomtudományi, jogi, üzleti fordítási gyakorlatra kerül sor, amelyet egy műfordítás szeminárium is kiegészít.

A specializáció szakfelelőse: Dr. Gyuris Norbert

SZAKFORDÍTÓI KÉPZÉS

 

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek.

A képzés vezetője: Dr. Csikai Zsuzsanna

További infromációk

 

 

PTE BTK Anglisztika Intézet