Amerikanisztika mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120, képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A szakra elsősorban az amerikai kultúra és irodalom legkülönbözőbb aspektusai iránt érdeklődő hallgatókat várunk, akik elhivatottságot éreznek magukban az adott területen elmélyíteni ismereteiket és kutatásokat folytatni.


 

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik magas szinten, tudományos igénnyel ismerik az amerikai angol nyelvet és az Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását. Ismereteik révén alkalmasak az önálló kutatásra, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére. Szaktudásukat a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az üzleti életben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: magyar nyelvű képzés NK LK: 375.000 Ft /félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles amerikanisztika szakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben félévenként hatszor két nap (hétfő-kedd)

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 féléves angol nyelv és kultúra tanára mesterképzés


TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  A  PTE-BTK  DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program


EGYÉB KÉPZÉS

Angol-magyar bölcsészettudományi szakirányú továbbképzési szakFőbb témakörök:

Az észak-amerikai irodalom, kultúra, történelem és kutatásmódszertani alapismeretek legalább 10-25 kredit;

Amerikanisztikai szakmai ismeretek (az amerikanisztika mint tudományág, nemzetközi irányzatai és módszerei; az amerikanisztika társadalomtudományi komponensei; észak-amerikai irodalomtörténet és irodalomelmélet; észak-amerikai kultúrtörténet és kultúraelmélet; észak-amerikai politika- és társadalomtörténet; észak-amerikai politikai rendszerek; nyelvtudomány) 15-30 kredit;

Választás szerinti szakmai modul 45-60 kredit.

 • etnikai és multikulturális ismeretek, észak-amerikai irodalom és irodalomtudomány
 • észak-amerikai kultúra és média, észak-amerikai történelem és politika
 • kanadisztika
 • Észak-Amerika és Latin-Amerika történelmi és kulturális kapcsolatai
 • amerikai angol nyelv és nyelvészet, összehasonlító tanulmányok, specializációkhoz tartozó ismeretek


Szakirányok, specializációk:
 • észak-amerikai irodalom és irodalomtudomány


Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

Egyéb - elsősorban  magyar, germanisztika, romanisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, történelem, szabad bölcsészet alapképzési szakos - diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.
 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az anglisztika és az amerikanisztika ismeretköreiből, amelyekből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismerete együttesen legalább 30 kredit értékű. Szükséges még egy felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A felvételhez elegendő az 50-ből 38 kreditnyi ismeret. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A hiányzó kreditek pótlásának díja 9 000 Ft/kredit. Az 50 kredit tartalma itt található.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A beszélgetés a megadott témakörök (az amerikai irodalom és kultúra részterületeinek BA-s tananyaga) alapján zajlik. A vizsgáztatás nyelve az angol.


Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Telefon: +36 72 501 500 / 64225
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Anglisztika Intézet