Szakosodás | Tavaszi szemeszter


BA MODULVÁLASZTÁS

Kedves Hallgató!

Mint ismeretes Ön előtt, ebben a szemeszterben egy 50 kredites képzési program (minor/specializáció) választására kötelezettek a BA képzésben részt vevő hallgatók.

A modulválasztási folyamat (korábbi nevén ’szakosodás’) minden olyan BA szakkal rendelkező, NAPPALI vagy LEVELEZŐ képzésben részt vevő hallgatót érint, aki bejelentkezett a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterére és még nem választott a fő képzéséhez specializációt vagy minor modult.
 

MODULVÁLASZTÁSI IDŐSZAK: 2024. április 15-26.

A modulválasztási eljárás a tárgyfelvételhez hasonlóan a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül zajlik. A felület elérhető a kar honlapjáról https://neptun-web4.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx, a bejelentkezést követően az Ügyintézés → MODULVÁLASZTÁS menüpont alatt. 

A választható képzési kínálatot a honlapra feltöltött táblában találja, külön munkalapon a specializációk – minorok – sávok. A képzési programok tantervei a kódok alapján megtekinthetőek az alábbi linken: https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/tantervkereso

kepzesitablaszakosodas
*Megjegyzés:
1. Anglisztika BA: szakon belüli belső sáv választása esetén egy 50 kredites blokkot (specializációt vagy minort) is kell választani. Az a hallgató, aki nem minort, hanem belső (Anglisztika BA-n belüli) specializációt választ, csak az Angol nyelvészet VAGY az Angol alkalmazott nyelvészet tanulmányi sávot választhatja.
2. Szabad bölcsészet BA: A Szabad bölcsész alapszakot végző hallgatók az első őszi szemeszterben már választottak egy 80 kredites szakon belüli specializációt. A jelenlegi, tavaszi félévben — érdeklődés szerint — az ősszel választott specializációtól eltérő 50 kredites belső specializációt vagy minor képzést választhatnak. 

Figyelem! A képzési program tetszőleges váltogatására utólag nincs lehetőség. A képzési program váltása — a modulválasztási eljárás során — csak nyomós indokkal, dékáni engedéllyel, valamint az érintett szakfelelősök hozzájárulásával lehetséges.

Általános információk:
1.    A JELENTKEZÉS SORRENDJE

  • A jelentkezések elbírálása a hallgató által megadott sorrend figyelembe vételével történik.
  • Ha olyan modult választ, ahol felvételi beszélgetés a követelmény, akkor bármelyik helyen jelöli is, a beszélgetésen részt kell venni. Fontos továbbá, hogy elektronikus jelentkezés nélkül a felvételi elbeszélgetésen való sikeres részvétel nem jelent sikeres modulválasztást!
  • Azon képzéseknél, ahol felső létszámkorlátot adott meg a Tanszék, túljelentkezés esetén a tanulmányi átlag alapján rangsorolja a program a hallgatókat, tehát a jobb tanulmányi eredményű hallgatók juthatnak be a képzésre. Minimum-létszámkorlát megadása esetén a képzés csak akkor indul, ha a minimális létszámhatárt elérte a jelentkezők száma.
  • Azon képzési programoknál, ahol nincs sem létszámkorlát sem felvételi előfeltétel, valamennyi jelentkező bejut a képzésre.
  • Azon hallgatók, akik nem nyertek felvételt az általuk első helyen megjelölt 50 kredites képzési programra, automatikusan megjelennek a 2. helyen megjelölt képzések listáján. A felvételről a szaktanszékek döntenek.

A hallgatók a jelentkezés lezárta után a Neptun hallgatói felületén győződhetnek meg arról, hogy melyik képzésre nyertek felvételt. Aki nem vett részt a szakosodási eljárásban, illetve az általa megjelölt képzési programra nem nyert felvételt, azoknak a szakosodási eljárás második körében újra jelentkeznie kell. Kérjük, figyeljék a honlapot és e-mail fiókjukat!


2.    KORÁBBI TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA

Amennyiben a hallgató már rendelkezik felsőfokú diplomával vagy lezárt felsőfokú tanulmányokkal lehetőség van az elvégzett kurzusok befogadására. A befogadásról az illetékes szaktanszékek a vonatkozó jogszabályok alapján döntenek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
KOVÁCS Bea
PTE BTK Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 111.
E-mail: kovacs.bea@pte.hu
Tel.: (30) 185 7403

MA MODULVÁLASZTÁS

Kedves Hallgató!

Mint ismeretes Ön előtt, ebben a szemeszterben néhány MA képzésünkben egy 50 kredites képzési program (specializáció) választására kötelezettek a hallgatók.

A modulválasztási folyamat (korábbi nevén ’szakosodás’) minden olyan MA szakkal rendelkező, NAPPALI vagy LEVELEZŐ képzésben részt vevő hallgatót érint, aki az alábbi táblázatban feltüntetett szakokon végzi tanulmányait, bejelentkezett a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterére és még nem választott a fő képzéséhez specializációt (a felkínált 50 kredites modulok feltüntetve):

Képzés

Specializáció megnevezése

Specializáció kódja (modulkód)

Minimum létszám

Maximum létszám

Kommunikáció-és médiatudomány MA

Médiatudomány NAPP

KMTRANM171801

1

 -

Kommunikáció-és médiatudomány MA

Médiatudomány LEV

KMTRALM171801

1

 -

Nemzetközi tanulmányok MA

Regionális és civilizációs tanulmányok NAPP

RECRANM171801

2

 -

Neveléstudomány MA

Kora gyermekkor pedagógiája NAPP

NTGRANM171801

3

 -

Kora gyermekkor pedagógiája LEV

NTGRALM171801

3

 

Tanterv- és programfejlesztés NAPP

NTPRANM171801

3

 

Tanterv- és programfejlesztés LEV

NTPRALM171801

3

 -

Szociális munka MA

Klinikai szociális munka LEV

SMKRALM171801

1

 

Szociálpolitika MA

Foglalkoztatáspolitika LEV

FOGLRALM232401

2

 -

Azon képzések, ahol csak egy specializáció választható, automatikusan beállításra kerülnek.

A képzési programok tantervei a kódok alapján megtekinthetőek az alábbi linken: https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/tantervkereso 
A modulválasztási eljárás a tárgyfelvételhez hasonlóan a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül zajlik. A felület elérhető a kar honlapjáról https://neptun-web4.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx, a bejelentkezést követően az Ügyintézés → MODUL VÁLASZTÁS menüpont alatt.
 

JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: 2024. április 15-26.
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
KOVÁCS Bea
PTE BTK Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 111.
E-mail: kovacs.bea@pte.hu 
Tel.: (30) 185 7403

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS SZAKOSODÁS

Az osztatlan tanárképzésbe 2022/23/1 előtt belépő  hallgatók a közös képzési szakaszt követően választhatnak tanulmányaik folytatásaként az általános és a középiskolai tanári szakképzettség közül, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelnek:

Tanulmányi és vizsgaszabályzat, 12. sz. melléklet

4. § (1) Ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor választhat, hogy általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.

(2) Az érintett Kar az általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséghez vezető képzést nem köteles indítani, ha azon a jelentkezők száma szakonként nem éri el az 5 főt.

(3)A kérelmet azon félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig kell benyújtani, amikor a hallgató a közös képzési szakasz követelményeit teljesíti. A vizsgaidőszakot követően a Tanulmányi Osztályok ellenőrzik, hogy a hallgató valóban teljesítette-e a közös képzési szakasz követelményeit és megkezdheti-e az önálló képzési szakaszt. A választott, általános iskolai tanári szakképzettség vagy középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés az ajánlott tantervben meghatározott 180 kreditből 150 kredit teljesítését követő félévben kezdhető el. A tanárszak szerinti szakterületi tudásból szakonként minimum 65 - 65 kredit, a pedagógiai, pszichológiai tudásból minimum 20 kredit teljesítendő. A Karok az önálló képzési szakasz kurzusait az ajánlott tanterv szerint hirdetik meg. Azok a hallgatók, akiknek mintatantervük (ajánlott tantervük) alapján alapvizsgát kell teljesíteniük és azt nem teljesítik, a jelen § szerinti szakképzettség-választásban nem vehetnek részt. Kiegészítem azzal az információval, hogy az Anyanyelvi ismeretek modul tárgyait is teljesíteni kell az elvárt kreditek mellett!

Amennyiben Ön 2017 előtt kezdte meg tanulmányait a jelenlegi képzésén, úgy az erre irányuló kérelmet a Neptun rendszerben az Ügyintézés — Kérvények menüpontban Osztatlan tanári szakosodási kérelem nevű nyomtatványon adhatja be.

A TVSZ  alapján:

Két osztatlan tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben a zárószigorlat mindkét tanárszakon kötelező. A szakmai zárószigorlat anyaga valamennyi szakképzettséghez kapcsolódóan komplex módon tartalmazza az adott szakterület teljes ismeretanyagát. A szakmai zárószigorlatok az előírt kreditek megszerzése után, az összefüggő egyéni gyakorlatot megelőzően teendők le. A szakmai zárószigorlat(ok) megszervezését az illetékes kar(ok) végzi(k), a zárószigorlati bizottságok összeállítása az adott szakintézetek/szaktanszékek feladata.

A szakmai zárószigorlat kötelező valamennyi osztatlan tanári szakon, így a kérvény beadásakor azt az opciót kell választania, hogy „szigorlattal kiegészítve”. Ha véletlenül mást is jelöl ki, sikeres szakosodás esetén a szigorlattal kiegészített mintatantervet rögzítjük Önnek.

Amennyiben Ön 2017 után kezdte meg tanulmányait a jelenlegi képzésén, úgy a Neptun webes felületén, az Ügyintézés – Szakosodás menüpontban tudja beadni kérelmét.

A kérvényt/kérelmet az a hallgató nyújthatja be, akinek a félév végére meglesz a TVSZ 12. sz. melléklet 4. § (3)-ban szereplő elvárt kreditmennyisége az előírt eloszlásban (lsd. feljebb), illetve az Anyanyelvi ismeretek modul tárgyait is teljesítette az elvárt kreditek mellett!

A kérelmet akkor is be kell adni, ha korábbi félévek során már nyújtott be kérvényt, de az elutasításra került.
 

A kérelem beadásának időszaka: 2024.  május 10. péntek reggel 8 óra és 2024.  június 23. vasárnap 23:59 óra között

Amennyiben a kérvényt nem adja be a határidőig, úgy arra lehetősége legközelebb a következő félévben lesz, így feltétlenül tartsa be a határidőket!

A választható szakokkal és a képzési idővel kapcsolatban az alábbi FONTOS információkkal szeretném segíteni szakosodásukat:

  • Középiskolai és általános iskolai szakosodás is választható az alábbi szakokon: angol nyelv és kultúra tanára, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, minden TTK-s szak (BTK-sal párban lévő).
  • CSAK középiskolai szakosodás választható az alábbi szakokon: francia nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, romológiatanár.
  • CSAK általános iskolai szakosodás választható az alábbi szakokon: etikatanár, hon- és népismerettanár, média-  mozgókép- és kommunikációtanár, énektanár, könyvtárostanár, közösségi művelődés tanár.
  • A szakosodás után a képzési idő az alábbiak szerint alakul:

Általános iskola – Általános iskola szakosodás esetén = 10 félév
Általános iskola – Középiskola szakosodás esetén = 11 félév
Középiskola – Általános iskola szakosodás esetén = 11 félév
Középiskola – Középiskola szakosodás esetén = 12 félév

  • A finanszírozásról: A 2011. évi CCIV. a nemzeti felsőoktatásról törvény 47. § értelmében a képzésben az oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. (Például: aki azt a szakosodást választja, hogy az egyik képzése általános iskolai, a másik középiskolai, a képzési ideje 11 félév lesz, az állami finanszírozást plusz 2 félévig tudja igénybe venni, tehát 13 állami finanszírozott félév áll rendelkezésére a képzés elvégzéséhez.)

Kérdés esetén kereshető:

KOVÁCS Bea
PTE BTK Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 111.
E-mail: kovacs.bea[kukac]pte.hu