Habilitációs eljárás menete


 

A habilitációs követelményekről és eljárásról a feltöltött mellékletek segítségével tájékozódhat! Kérjük a vonatkozó dokumentumot figyelmesen végigolvasni, a pályázatokat a leírtaknak megfelelően benyújtani.

A habilitációs eljárást megkönnyítendő, a Doktori Iskola kidolgozott a habilitációs pályázatokhoz egy mintát, amely segítséget nyújthat a pályázat készítésekor. A minta megtalálható a mellékletek között. 

 

Mellékletek: 

Habilitációs pályázat - minta

Habilitációs eljárásra jelentkező pályázó kérelme

Habilitáció publikációs jegyzéke – formai minta

További információ: PTE BTK Habilitációs Szabályzat

 

Habilitációk


 

2023


 

Molnár-Kovács Zsófia


Tudományos előadás címe

Mohács-kép a hazai történelemtankönyvekben


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

Representations of the Battle of Mohács in Hungarian History Textbooks 


​​​Tantermi előadás címe

Tankönyvek a magyar középiskoláztatás 19-20. századi történetében

Gocsál Ákos


Tudományos előadás címe

A beszédkommunikáció nemverbális (extranyelvi) rétege, különös tekintettel a személyészlelési folyamatokra a tanár-diák kapcsolatban


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

The Nonverbal (Extralinguistic) Layer of Spoken Communication with a Special Focus on Social Perception in the Student-Teacher Relationship


​​​Tantermi előadás címe

Verbális és nemverbális kommunikáció a tanár-diák kapcsolatban

 

 

2022


 

Dezső Renáta Anna


Tudományos előadás címe

Plurális intelligencia koncepciók és neveléstudományi aspektusaik


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

Pluralistic approaches of intelligence and their aspects in education sciences


​​​Tantermi előadás címe

Differenciált tanulásszervezés a többszörös intelligenciák elméletének
alkalmazásával

Bacsa-Bán Anetta


Tudományos előadás címe

A pályaelhagyás és kutatási dimenziói a pedagógus-képzésben 


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

Career abandonment and its research dimensions in teacher education


​​​Tantermi előadás címe

A hozzáadott érték mérése a felsőoktatásban

 

 

2021


 

Bognárné Kocsis Judit


Tudományos előadás címe

Kapcsolatok és gondolkodásmód Karácsony Sándor nevelési koncepciójában


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

Relationships and philosophy in the educational concept of Sandor Karacsony


​​​Tantermi előadás címe

A vallásos nevelés konstruktív ereje, színterei

Tóth Sándor János


Tudományos előadás címe

Kreativitás vagy a norma ismeretének hiánya? Nyelvi analógia és interferencia kétnyelvű környezetben


Az idegen nyelvű tudományos előadás (német)

Kreativität oder lückenhafte Kenntnisse der Norm? Sprachliche Analogie und Interferenz im zweisprachigen Milieu


​​​Tantermi előadás címe

 Álljunk meg egy szóra Komáromban! (Bevezetés a szlovák nyelv tanításának módszertanába)

Jancsák Csaba


Tudományos előadás címe

Társadalmi értékek és az egyetem – Generációkon átívelő értékvilágok a felsőoktatásban, a hallgatói mozgalmak tükrében


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

Social values and University. Intergenerational trans-historical social values in higher education – in the mirror of student movements


​​​Tantermi előadás címe

A screenager nemzedék és új ifjúsági sebezhetőségek a 21. században Magyarországon

 

2020


 

Holik Ildikó


Tudományos előadás címe

A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei a mérnökképzésben


Az idegen nyelvű tudományos előadás (német)

Die Möglichkeiten zur Entwicklung sozialer Kompetenzen in der Ingenieurausbildung


​​​Tantermi előadás címe

A gyakorlati tanárképzés aktuális kérdései

 

 

 

2019


 

Torgyik Judit


Tudományos előadás címe

Interkulturális nevelés az Európai Unióban


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

Intercultural Education in the European Union


​​​Tantermi előadás címe

Szocio-kulturális különbségek az élethosszig tartó tanulás során

 

 

 

2018


 

Béres Judit


Tudományos előadás címe

Reflektív olvasás és kreatív írás – mint hátránykompenzációs eszköz – hátrányos helyzetű középiskolások személyiségfejlesztésében


Az idegen nyelvű tudományos előadás (angol)

Reflective reading and creative writing as compensation tools for disadvantaged students' personal development


​​​Tantermi előadás címe

Az iskoláskor előtti családi írás- és olvasásfejlesztés pszichés háttere – a szülők képzése

Di Blasio Barbara


Tudományos előadás címe

Módszertani útkeresés a neveléstudományban


Az idegen nyelvű tudományos előadás (olasz)

Metodologie didattiche innovative in campo educativo


Tantermi előadás címe

Az iskoláskor előtti családi írás- és olvasásfejlesztés pszichés háttere – a szülők képzése

 

 

2016


 

Németh Balázs


Tudományos előadás címe

Az összehasonlító felnőttoktatási kutatások trendjei 


Tantermi előadás címe

A felnőttek tanulásának ösztönzése az Európai Unióban

Mrázik Julianna


Tudományos előadás címe

A tanári teljesítmény mérését célzó fejlesztések


Tantermi előadás címe

Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban

Kurucz Rózsa


Tudományos előadás címe

A Montessori-pedagógia kutatási irányai történeti aspektusból


Tantermi előadás címe

A Montessori-pedagógia térhódítása

 

Varga László


Tudományos előadás címe

A gyermeki világkép a gyermekkultúra tükrében


Tantermi előadás címe

A kisgyermeknevelés új trendjei és kihívásai

Mandel Kinga Magdolna


Tudományos előadás címe

Oktatási változásmenedzsment: az előkészítő osztályok reformja a Székelyföldön


Tantermi előadás címe

Román felsőoktatás-politika

 

 

2015


 

Kaposi József


Tudományos előadás címe

Pedagógiai kultúraváltás a történelemtanításban és a tanárképzésben


Tantermi előadás címe

A tankönyvek új generációja és a Nemzeti Köznevelési Portál

Bús Imre


Tudományos előadás címe

Játék az ember életében. A játékról szóló gondolkodás irányzatai


Tantermi előadás címe

A játék alkalmazása a pedagógiában

Híves-Varga Aranka


Tudományos előadás címe

Inklúzió a gyakorlatban (Inclusion in Practice)


Tantermi előadás címe

Kooperativitás a gyakorlatban (Cooperative Learning in Practice)

 

Bajusz Klára


Tudományos előadás címe

Az aluliskolázottság, mint társadalmi probléma


Tantermi előadás címe

Korai iskolaelhagyás okai

Horváth Kinga


Tudományos előadás címe

(De)centralizáció a magyarországi és szlovákiai közoktatásban komparatív viszonylatban


Tantermi előadás címe

Újszerű trendek az oktatásmenedzsmentben

Várnagy Péter


Tudományos előadás címe

Az oktatás és a felnőttoktatás jogi háttere


Tantermi előadás címe

Karácsony Sándor cserkészpedagógiája – a „béke-pedagógiája”

 

2014


 

Varga Katalin


Tudományos előadás címe

Az információs műveltség, mint szemléletmód a pedagógiában


Tantermi előadás címe

Az információs műveltség követelményei a közoktatásban

 

 

 

2013


 

Fáyné Dombi Alice


Tudományos előadás címe

A pedagógiai professzió, mint a kulturális emlékezet integráns része


Tantermi előadás címe

Tanítói szerepek a 19. században

Kereszty Orsolya


Tudományos előadás címe

„A Nő és a Társadalom” mint az informális tanulás és oktatás egy eszköze a dualizmus kori Magyarországon


Tantermi előadás címe

A nőnevelés szerkezetének és tartalmának változásai: középfokú oktatás, felsőoktatás és felnőttképzés (1867-1914)

 

 

 2011


 

Orsós Anna


Tudományos előadás címe

A beás nyelv szociolingvisztikai és oktatáspolitikai helyzete


Tantermi előadás címe

A magyarországi cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei

Soós István


Tudományos előadás címe

A „homo sedens” nemzetközi kutatása


Tantermi előadás címe

A fizikai aktivitás és az egészség kapcsolata társadalomtudományi nézőpontból

 

 

2010


 

Cserti Csapó Tibor


Tudományos előadás címe

Cigány civil szervezetek hatékonyság-vizsgálata


Tantermi előadás címe

A magyarországi cigány népesség demográfiai alakulása

Györgyi Zoltán


Tudományos előadás címe

Elmaradt modernizáció vagy alternatív iskolarendszer. A portugál oktatási rendszer múltja és jelene


Tantermi előadás címe

Az életmód változása és a kistelepülések oktatása az utóbbi évtizedekben

 

 

2009


 

Hamar Pál


Tudományos előadás címe

A testnevelés tartalmi korszerűsítésének tendenciái a magyar közoktatásban


Tantermi előadás címe

A tananyag-kiválasztás és elrendezés szempontjai az iskolai testnevelésben

Füzesi Zsuzsanna


Tudományos előadás címe

Társadalmi előítéletek iskolai mintázata


Tantermi előadás címe

Előítéletek a társadalomban, előítéletek az iskolában

 

 

2008


 

Juhász Gábor


Tudományos előadás címe

Képzési, fejlesztési igények a hazai civil/non-profit szervezetek körében


Tantermi előadás címe

A hazai non-profit szervezetek működését befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeire

Bárdossy Ildikó


Tudományos előadás címe

Nyitott curriculumok és a produktív tanulás


Tantermi előadás címe

Curriculumelmélet mint önálló diszciplína

Rétsági Erzsébet


Tudományos előadás címe

A sportrekreációra nevelés néhány tantárgypedagógiai kérdése


Tantermi előadás címe

A testnevelés tantárgy értékei a tanulók személyiségfejlesztésében

 

2007


 

Venter György


Tudományos előadás címe

A pedagogikum tartalma az európai tanárképzésben – a kilencvenes évek


Tantermi előadás címe

Iskola és hátránykezelés 

 

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu