Doktori felvételi/pótfelvételi hirdetmény

 

Felvételi felhívás a 2023/2024. tanévre
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Tanácsához tartozó doktori iskolák képzéseire
 

A Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Tanácsához tartozó, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar adminisztratív keretein belül működő – doktori iskolái 2023. április 17-május 25. között a következő programjaikra hirdetnek felvételt a 2023. szeptember 1. napjával kezdődő 2023/2024. tanévre:
 

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

 • Addiktológia, Egészségmagatartás Program (magyar nyelvű képzés)
 • Demográfia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Településszociológia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Kommunikáció, Média, Kultúra Program (magyar nyelvű képzés)

 

Interdiszciplináris Doktori Iskola

 • „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program (magyar nyelvű képzés)
 • „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800” - Doktori Program (magyar nyelvű képzés)
 • „A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban" Doktori Program” (magyar nyelvű képzés)
 • Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program (magyar nyelvű képzés)
 • Politikatudományi Doktori Program (magyar nyelvű képzés)
 • Doctoral Program in International Politics (angol nyelvű képzés)

 

Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

 • Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón (magyar nyelvű képzés)
 • PhD in British, Irish, and American Literatures in English (angol nyelvű képzés)

 

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 • Nevelésszociológia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Oktatáselmélet és Szakdidaktika Program (magyar nyelvű képzés)
 • Pedagógiatörténet és Nevelésfilozófia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Educational Theory and Methodology (angol nyelvű képzés)

 

Pszichológia Doktori Iskola

 • Alkalmazott Pszichológia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Elméleti Pszichoanalízis Program (magyar nyelvű képzés)
 • Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Személyiség- és Egészségpszichológia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Szociálpszichológia Program (magyar nyelvű képzés)
 • Doctoral Program in Psychology (angol nyelvű képzés)

 

A felsorolt doktori képzésekre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi osztatlan/mesterképzésben szerzett legalább jó rendű oklevéllel  rendelkeznek vagy azt a 2022/2023. tanév tavaszi félévében, legkésőbb a felvételi adatok tanulmányi rendszerbe emeltetésének kezdetéig, 2023. július 20. napjáig megszerzik és bemutatják, továbbá legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú (azaz B2 szintű komplexnyelvvizsgájuk van a tudományterületi doktori tanács által meghatározott nyelvek valamelyikéből. Kivételes esetekben a tudományterületi doktori tanács engedélyezheti a végzettséget és szakképzettséget, valamint a megfelelő szintű, tudományos munkához és nemzetközi szakmai közéletben való részvételhez szükséges nyelvismeretet igazoló dokumentum bemutatását a beiratkozási időszak lezárulta előtti határidőig. Az ilyen esetekben a pályázó mindaddig feltételesen vesz részt a fokozatszerzési eljárásban, amíg a felvétel ezen kötelező követelményeit nem teljesíti.

Jelentkezni a https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre központosított oldalon keresztül, de kizárólag az alábbiak szerint, az itt részletezett eltérésekkel lehet.
(Kérjük, hogy a központi oldalon található kitöltési útmutatót is olvassák el.)

Az elektronikus formában feltöltött, majd kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapnak a központi oldalon felsorolt, valamint az itt külön kért mellékletekkel együtt 2023. május 25-én 14:00 óráig kell beérkeznie a következő címre:

PTE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar
Kari Hivatal, Doktori Iroda
Pécs
Ifjúság útja 6. D épület 104. sz.
7624

Kérjük, hogy a pályázatok komplett, papíralapú példányát egy borítékban, „PhD képzésre jelentkezés, felbontandó a Doktori Irodában” jelzéssel adják postára. A pályázatok a Doktori Irodában formai ellenőrzésen esnek át és iktatószámot kapnak, az adataik összesítésre kerülnek, csak ezt követően kerül sor a doktori iskolák és programok a szakmai bírálatára. Kérjük, a felvételi eljárás zavartalan lebonyolítása érdekében – mely magában foglalja a tudományterületi doktori tanács ösztöndíjas helyre sorolásról szóló döntését is – a fent felsorolt bölcsészet- és társadalomtudományi doktori képzések esetében ne küldjék jelentkezéseiket közvetlenül a doktori iskolákhoz / programokhoz.

 

Az aláírt jelentkezési lap mellé csatolandó mellékletek:

Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről.

A felvételi félévében végző egyetemi hallgatók esetén Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást kötelező csatolni a tanulmányokról / záróvizsgáról / az oklevél kiadhatóságáról. Az oklevél kézhezvételét követően másolatát haladéktalanul el kell juttatni a Doktori Irodába. Az oklevél kiadásáig a pályázó a felvételi eljárásban csak feltételesen vesz részt, a hiánypótlás mulasztása esetén a felvételi eljárásból kizárja magát.

Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű dokumentum) másolata:

Legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga elsősorban az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (Aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány vagy más idegennyelv-ismeretet igazoló dokumentum másolatát csatolja.) 

Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék, korábbi szakmai eredmények igazolása 

(a további részletek a jelentkezési lap kitöltésére vonatkozó információknál)

tervezett kutatási téma minimum 5 000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél; legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél. (Különös gondossággal készítsék kutatási tervüket azok, akik egyéni felkészülőként komplex vizsga teljesítésével kizárólag a kutatási és disszertációs szakaszra szeretnének bekerülni.)

Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (pl. szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).

Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról. A kitöltött űrlapot – elérhető ITT  – kitöltve, kinyomtatva, aláírt eredeti példányban kérjük. (Figyelem! Ezen a lapon nyilatkozik aláírásával a pályázó a központi jelentkezési lapot  kiegészítő online adatlapon feltüntetett adatok hitelességéről is.)

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Tanácshoz tartozó doktori képzésekre jelentkezéskor a PTE központi jelentkezési lapján kívül egy online kitölthető kiegészítő adatlapot is kell a pályázóknak készíteniük. Az ezen feltüntetett adatok valódiságáért és teljességéért az előbbi nyilatkozatban aláírásukkal vállalják a felelősséget. A kötelezően kitöltendő adatlap ITT található. (Nem helyettesíti a PTE központi jelentkezési lapját, hanem kiegészíti azt.) Ezt az adatlapot nem kell kinyomtatni, elektronikus formában van szükség az összesített adatokra a felvételi eljárás lefolytatásának, az állami ösztöndíjas helyek elosztásának, a határozatok elkészítésének, a beiratkozás előkészítésének során. A megadott adatokat a doktori iskolai és kari adminisztráció, a felvételi szakbizottságok, a doktori iskolai tanácsok és a tudományterületi doktori tanács használja fel.

A központi jelentkezési lapon kiírt két ajánlás és témavezetői befogadó nyilatkozat.

jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum másolata.

 

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

A jelentkezési díj 9000 Ft.

PTE bankszámlaszám: 11731001-23135378-00000000

(IBAN: HU88117310012313537800000000  SWIFT KÓD: OTPVHUHB)

A közlemény rovatba feltétlenül írja be: „…… (PST) …….. (név) PhD felvételi díja”

PST:

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

300992

Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

 

Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón

300998

PhD in British, Irish, and American Literatures in English

304666

Interdiszciplináris Doktori Iskola

 

Újkortörténet Program

300995

Középkortörténet Program

300994

Ókortörténet Program

300993

Néprajz-Kulturális Antropológia Program

300996

Politikatudomány Program

300997

Doctoral Program in International Politics

304664

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 

magyar nyelvű képzések

304502

angol nyelvű képzés

 

Pszichológia Doktori Iskola

 

magyar nyelvű képzések

304503

angol nyelvű képzés

304665

 

Felvételi követelmények, információk, mellékletek a központi jelentkezési lap adatainak kitöltési sorrendjében:

 1. Képzés kiválasztása

Doktori Iskola, tudományterület, tudományág, program a felvételi felhívásban foglaltak szerint.

Képzési forma: Jelentkezni lehet 4+4 féléves képzésre, azaz képzési és kutatási + (sikeres komplex vizsgát követően) kutatási és disszertációs szakaszra, vagy szakmai életút, jelentős kutatási tapasztalat és elért eredmények alapján egyéni felkészülőként csak a kutatási és disszertációs szakaszra, melyre beiratkozni csak a komplex vizsga sikeres teljesítését követően lehet.

A munkarend mindkét esetben teljes idejű, azaz nappali tagozatos, azonban a doktoranduszok esetében a félévente negyven tanórát meghaladó képzés már teljes idejűnek minősül.

„PhD hallgatói jogviszony formája” = finanszírozási forma. A doktori képzés mindkét szakaszára jelentkezők pályázhatnak állami ösztöndíjas helyre, azonban tudomásul kell venniük, hogy helyhiány miatt önköltséges helyre is felvételt nyerhetnek. (A felvételi határozat beiratkozásra nem kötelez.) Lehet kifejezetten csak önköltséges helyre is jelentkezni. Az egyéni felkészülő jelentkezők nem pályázhatnak ösztöndíjas helyre.

„A kidolgozásra kerülő téma címe” a doktori program profiljába illő kell legyen.

Témavezető(ke)t a www.doktori.hu oldalon, vagy a doktori iskola honlapján felsorolt témakiírók közül lehet és kell megnevezni. (A témakiírások igény szerint esetlegesen bővülhetnek, erről a doktori iskolánál érdeklődhetnek.)

A felvételi jelentkezéskor megjelölt személy témavezetése nem a pályázó vagy az oktató által eldöntött kérdés, a témavezetőt a beiratkozás után a doktori iskola tanácsa jelöli ki kivétel nélkül minden esetben.

 

 2. Személyes adatok

A személyi azonosító adatait és állandó lakcímét kizárólag a hivatalos okmányaival egyezően adja meg. Elérhetőségi adatait a felvételi eljárás során és a továbbiakban is a kapcsolattartáshoz, értesítések kiküldéséhez használjuk, ezért kérjük valóságos, aktuális adatok feltöltését.

Kérjük, hogy aki munkahellyel rendelkezik, az szakmai életrajzában a munkahely megnevezése mellett külön térjen ki munkakörére, munkaszerződésének/kinevezésének időtartamára és a munkaidejére. (A tervezett kutatási téma függvényében akár előnyt is jelenthet a munkahelyi háttér.)

 

 3. Tanulmányok

Kérjük, a mesterképzésben/egyetemi képzésben megszerzett oklevelük adatainál az oklevél száma mellett nyomtatványszámot is tüntessenek fel (ha van), de ne írják be - az FI kezdetű - felsőoktatási intézményazonosítót, arra nincs szükség. Az oklevél minősítését számmal és szöveggel is írják be.

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. Utóbbi esetben oklevél-adatként töltsék fel e határozat adatait is.

A választott képzési programhoz tartozó tárgyakból elért eredmények feltüntetését a doktori iskolák nem kérték, de mivel ez a központosított jelentkezési lapon kötelezően kitöltendő adat, ide elsőként a szakképzettségüket, és az azt igazoló oklevél minősítését írják be, illetve az utolsó félévük összesített tanulmányi eredményét vagy záróvizsgájuk eredményét töltsék fel azok, akik még nem kapták kézhez oklevelüket. A további hely(ek)re feltölthetik az Önök által fontosnak ítélt tárgy(a) eredményét.

A nyelvvizsga adatoknál a bizonyítvány száma mellett az anyakönyvi számot is tüntessék fel. Aki nem nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, hanem ezzel egyenértékű más bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazolja nyelvismeretét, az a nyelvvizsga típusa rovatot „nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum” felirattal töltse ki.

Aki vett már részt korábban doktori képzésben, az az egyetem, doktori iskola és tudományág megjelölésén túl a szakmai életrajzában feltétlenül részletezze doktori tanulmányainak idejét, aktív féléveinek és megszerzett kreditjeinek számát, finanszírozási formáját (ha ösztöndíjas volt, akkor támogatott féléveinek számát is), jogviszonya megszűnésének okát (szerzett-e abszolutóriumot vagy nem), korábbi kutatási témáját, és hogy mely témavezetővel meddig jutott a fokozatszerzési eljárásban.

Amennyiben korábban volt már a PTE vagy jogelődje hallgatója vagy dolgozója, adja meg azt az EHA vagy Neptun kódot, amellyel a felvételi jelentkezéshez belépett, ha pedig új regisztrációval kezdte meg a jelentkezési lap kitöltését „nem emlékszem/nem volt még ilyen” szöveggel töltse ki.

 

 4. Tudományos adatok

Értelemszerűen válassza ki, írja be, a kívánt bontásban részletezze eddigi szakmai tevékenységét, kutatási eredményeit. (A tudományterületen belül külön kitöltendő adatlap számszerűsített összesítést tartalmaz ezekről.)

 

 5. Mellékletek

A jelentkezési lapon eddig feltüntetett adatai szerint kötelező jelleggel mellékleteket kell feltöltenie, illetve négy választható melléklet feltöltésére is van lehetőség. A csatolmányoknál vegye figyelembe a fájlok lehetséges darabszámát, formátumát és méretét. (Kérjük, hogy az egymáshoz tartozó dokumentumokat ne laponként, hanem egy több oldalas fájlban töltse fel.)

Szakmai önéletrajzát az előbbiekben már említett információkkal kiegészítve készítse el, a munkahelyi, korábbi doktori képzés adatai mellett feltétlenül közölje, hogy párhuzamosan folytat-e tanulmányokat, és ha igen, melyek ezek és milyen stádiumban tartanak, továbbá hogy párhuzamosan jelentkezett-e más doktori képzésre (intézmény, tudományág, finanszírozási forma).

„Témavezető véleménye a kutatási témáról, befogadó nyilatkozata” szabad megfogalmazásban készült dokumentum, nincs hozzá űrlap.

Az „Ajánlás 1.” és „Ajánlás 2.” helyeken bármilyen rendelkezésre álló vagy beszerezhető szakmai ajánlást feltölthetnek, nincs hozzá űrlap.

Az eljárási díj befizetésének igazolása (a tranzakcióról nyomtatott bizonylat, mely tartalmazza a szükséges közleményt is) és a munkahelyi nyilatkozat a fentebb írtak szerint. (A munkahelyi vagy saját nyilatkozatra sincs űrlap, ez mindenkinek a saját egyéni helyzete, megegyezései szerint készül.)

Kérjük, a 4 szabadon feltölthető fájl egyikeként a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot mellékelje. (Ennek eredeti, aláírt példányát is be kell küldenie.)

 

 6. Nyilatkozatok, 7. Előnézet, 8. Kész

A nyilatkozatokat jelölje meg, az ellenőrző kérdésre válaszoljon, majd tovább léphet a jelentkezési lap előnézetére. A feltöltött adatok ellenőrzése és a jelentkezés beküldése után a regisztrált e-mail címére kapott jelentkezési lapot (kinyomtatva, aláírva) és a mellékleteket a fent írtak szerint a Doktori Iroda címére küldje el. Szintén a Doktori Irodának köteles megküldeni minden olyan dokumentumot, melyet utólag kell pótolnia.

 

További információk a felvételi eljárással kapcsolatban:

A szóbeli meghallgatások időpontjáról és módjáról a doktori iskolák/programok tájékoztatják a későbbiekben a megadott e-mail címén. A szóbeli meghallgatásokra várhatóan június közepéig kerül sor a felvételi szakbizottságok által kijelölt napokon. Aki a szóbeli meghallgatáson nem vesz részt, annak a felvételi eljárása külön értesítés nélkül megszűnik.

Az ösztöndíjas helyek keretszámáról, a doktori iskolák és programok közötti elosztásáról jelenleg semmilyen információt nem tudunk adni.

A doktori képzésben ösztöndíjasként (korlátozott számban) vagy önköltséges formában lehet részt venni. Aki a felvételi rangsorban az alacsony ösztöndíjas keretszámba nem kerülhet be, az automatikusan önköltséges finanszírozási formára nyer felvételt, ha a jelentkezési lapon ezt lehetőségként megjelölte. (Aki nem jelöli meg az önköltséges finanszírozási formát helyhiány esetére, az akkor is elutasító határozatot kap, ha egyébként a felvétel követelményeinek megfelel, szakmai szempontból felvételt nyerne, a beiratkozási időszak végéig esetlegesen felszabaduló vagy átcsoportosított ösztöndíjas helyre kerülhetne.) Amennyiben önköltséges hallgatóként nem kíván beiratkozni, arról a felvételi határozattal kiküldött tájékoztatás szerinti határidőre írásban nyilatkozni köteles.

 

Önköltséges képzési díjak a 2023/2024. tanévtől:

 

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

 • Addiktológia, Egészségmagatartás Program
  150 000.- Ft/félév
 • Demográfia Program
  150 000.- Ft/félév
 • Településszociológia Program
  150 000.- Ft/félév
 • Kommunikáció, Média, Kultúra Program
  150 000.- Ft/félév

 

Interdiszciplináris Doktori Iskola

 • „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program
  200 000.- Ft/félév
 • „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800” Doktori Program
  200 000.- Ft/félév
 • „A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban”
  200 000.- Ft/félév
 • Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program
  150 000.- Ft/félév
 • Politikatudományi Doktori Program
  200 000.- Ft/félév
 • Doctoral Program in International Politics
  3 500 EUR/félév

 

Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

 • Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón
  200 000.- Ft/félév
 • PhD in British, Irish, and American Literatures in English
  3 500 EUR/félév

 

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

 • Nevelésszociológia Program
  200 000.- Ft/félév
 • Oktatáselmélet és Szakdidaktika Program
  200 000.- Ft/félév
 • Pedagógiatörténet és Nevelésfilozófia Program
  200 000.- Ft/félév
 • Educational Theory and Methodology
  3 000 EUR/félév

 

Pszichológia Doktori Iskola

 • Alkalmazott Pszichológia Program
  100 000.- Ft/félév
 • Elméleti Pszichoanalízis Program
  100 000.- Ft/félév
 • Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program
  100 000.- Ft/félév
 • Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program
  100 000.- Ft/félév
 • Személyiség- és Egészségpszichológia Program
  100 000.- Ft/félév
 • Szociálpszichológia Program 
  100 000.- Ft/félév
 • Doctoral Program in Psychology
  3 500 EUR/félév

 

A felvételi eljárások zárására a tervek szerint a 2022/2023. tanévben végzők okleveleinek pótlása (legkésőbb 2023. július 20.) után kerül sor.

A felvételi adatok tanulmányi rendszerbe emelése, valamint a határozatok, beiratkozáshoz szükséges információk kiküldése augusztus elején történik meg.

A 3/2023. számú rektori – kancellári – KK elnöki együttes utasítás 2023. augusztus 7. napjától augusztus 18. napjáig a PTE dolgozóinak egységesen munkavégzési szünetet rendelt el. Csak augusztus 21-én tudunk válaszolni azokra a kérdéseikre, amelyekre nem találnak választ a felvételi határozatban, a határozat mellékleteként csatolt és a honlapokra feltöltött tájékoztatókban vagy a doktori tanév ütemezésében.