Külföldön szerzett tudományos fokozat honosításának eljárásrendje a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán

 

 

A külföldön szerzett tudományos fokozatok honosításának eljárásrendje a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Tanácsának Működési Szabályzatának és Ügyrendjének 3. számú mellékletében található. 

 

1. A PTE Doktori Szabályzatában foglaltak alapján az Egyetemi Doktori Tanács a tudományterületi doktori tanács (BTDT) javaslatára doktori (PhD) fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett PhD fokozatot akkor, ha a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával és azok teljesítésével megfeleltethetők a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.  

2. A honosítást kérelmező az Egyetemi Doktori Tanácsnak elektronikus formában nyújthatja be kérelmét az alább felsorolt iratok és igazolások mellékelésével:

  • kérelem a fokozat honosítására
  • külföldön szerzett tudományos fokozatot tanúsító oklevél másolata, OFFI által hitelesített fordítása
  • diplomák és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai önéletrajz
  • publikációs jegyzék, megjelölve a PhD fokozatszerzéshez kapcsolódó publikációkat
  • PhD fokozat elnyeréséhez készített disszertáció - személyi adatokat és állampolgárságot igazoló hatósági igazolvány és keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély másolata.  

3. Az EDT kijelöli a honosítási kérelem alapján a tudományágnak/tudományterületnek megfelelő Doktori Iskolát a szakmai  vélemény elkészítésére. Honosítási eljárást akkor tud az Egyetem lefolytatni, ha a külföldi fokozatnak megfelelő tudományterületen működik doktori iskola az Egyetemen.  

4. A Doktori Iskola / Program vezetője  megvizsgálja, hogy az előírt, a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat és igazolásokat a kérelmező hiánytalanul benyújtotta-e. Szükség esetén a kérelmezőt határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. A Doktori Iskola / Program vezetője a Doktori Iskola Tanácsának véleménye alapján előírhat – határidő tűzésével – kiegészítő feltételeket.  

5. A Doktori Iskola vezetője a Doktori Iskola Tanácsának határozata szerint javaslatot tesz a BTDT felé a PhD fokozat honosításának támogatására vagy annak elutasítására.  

6. A BTDT a javaslat alapján állást foglal a külföldön szerzett fokozat honosítása ügyében majd előterjeszti azt az EDT-nek.  

7. A BTDT javaslata alapján az EDT dönt a külföldön szerzett tudományos fokozat honosításáról.  

8. A honosítás feltételeinek elbírálásáért és a szakértői véleményért, az ezzel kapcsolatos költségek fedezetéül a kérelmező huszonötezer forintos eljárási díjat fizet az illetékes doktori iskola/program témaszámára. 

 

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu