Doktori pótfelvételi eljárás

Pótfelvételi felhívás a Pécsi Tudományegyetem bölcsészet- és társadalomtudományi doktori képzéseire a 2020/2021. tanévre

 

A Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar adminisztratív keretein belül működő – doktori iskolái a következő programjaikra hirdetnek pótfelvételt a 2020/2021. tanévben:

 

I. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

A doktori iskola felöleli a tágan értelmezett demográfia témaköreit (termékenység, nupcialitás, halandóság, öregedés, migráció, etnicitás, addiktológia, egészségmagatartás), valamint a népesedési folyamatok térbeli dimenzióit, illetve a településszociológia problémáit.

 • Addiktológia, Egészségmagatartás Program
 • Demográfia Program
 • Településszociológia Program

 

II. Interdiszciplináris Doktori Iskola

 • "Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Program
 • "A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800" - Középkortörténet Doktori Program
 • "A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban" Ókortörténeti Doktori Program"
 • Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program
 • Politikatudományi Doktori Program

 

III. Irodalomtudományi Doktori Iskola                                                                                      

 • Irodalomtudományi Program: Az irodalmi kutatás irányai az ezredfordulón
 • Angol Nyelvű Irodalmak Európában és Észak-Amerikában Doktori Program

 

 IV. „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola:

 • Nevelésszociológia Program: nevelés- és oktatásszociológia, a felsőoktatás szociológiája és menedzsmentje, romológia specializáció
 • Oktatástörténet Program: oktatáspolitika történet, az oktatás társadalomtörténeti összefüggései, művelődéstörténet

 

V. Pszichológia Doktori Iskola

 • Alkalmazott Pszichológia Program
 • Elméleti Pszichoanalízis Program
 • Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program
 • Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program
 • Személyiség- és Egészségpszichológia Program
 • Szociálpszichológia Program

A felsorolt doktori képzésekre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi osztatlan/mesterképzésben szerzett legalább jó rendű oklevéllel  rendelkeznek, továbbá legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú (azaz B2 szintű komplex) nyelvvizsgájuk van a tudományterületi doktori tanács által meghatározott nyelvek valamelyikéből.

A Demográfia és Szociológia Doktori Iskola esetében lehetséges állami ösztöndíjas finanszírozási formát megjelölni a pályázat beadásakor, a többi doktori iskolában önköltséges finanszírozási formára lehet elsősorban felvételt nyerni. (Önköltséges hallgatóként a félévi díj jelenleg a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap ötszöröse, azaz aktuálisan 100 000.- Ft, mely három részletben fizethető.)  

 

Jelentkezni 2020. augusztus 24-28. között lehet a https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre központosított oldalon keresztül, de kizárólag az alábbiak szerint, az itt részletezett eltérésekkel lehet.

(Kérjük, hogy a központi oldalon található kitöltési útmutatót is olvassák el.)

 

A hiánytalanul kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot a központi oldalon felsorolt, valamint az itt külön kért mellékletekkel 2 példányban, 2020. augusztus 28-án éjfélig kell postára adni a következő címre:

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Kari Hivatal, Doktori Iroda, Horváth Judit s. k.
Pécs
Ifjúság útja 6. D épület 104. sz.
7624

 

Kérjük, hogy a pályázatok két komplett példányát egy borítékban, „PhD képzésre pótfelvételi jelentkezés, felbontandó a Doktori Irodában” jelzéssel adják postára. Kérjük, a pótfelvételi eljárás zavartalan és minél gyorsabb lebonyolítása érdekében a fent felsorolt bölcsészet- és társadalomtudományi doktori képzések esetében ne küldjék jelentkezéseiket közvetlenül a doktori iskolákhoz / programokhoz, de a pótfelvételi jelentkezés szándékáról mindenképpen értesítsék őket.

 

Az aláírt jelentkezési lap mellé csatolandó mellékletek:

 • Legalább jó rendű egyetemi/MA oklevél másolata

Minden olyan oklevél esetében, amely nem tartalmaz minősítést, csatolni kell a tanulmányi eredményeket tartalmazó dokumentumot (igazolást vagy leckekönyvet), záróvizsga eredményének igazolását.

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről.

 • Nyelvtudást igazoló bizonyítvány (vagy hatályos jogszabály által nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek nyilvánított dokumentum) másolata: legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga elsősorban az alábbi nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai. (A fokozatszerzéshez egy második nyelv dokumentált ismerete is szükséges, ezért aki a jelentkezéskor több nyelvvizsgával rendelkezik, pályázatához az összes nyelvvizsga-bizonyítvány vagy más idegennyelv-ismeretet igazoló dokumentum másolatát csatolja.) 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (6) bekezdése alapján  megfelelő nyelvismeretet igazoló dokumentum nélkül doktori képzésre felvételt nyerni nem lehet. A 87/2015. kormányrendelet 62. § (11) értelmében a nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkezőt, a nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapítottak szerint megilleti a fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A hiányzó nyelvvizsga rész alóli mentesség megállapításához a szakértői vélemény csatolása kötelező.

 • Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék, korábbi szakmai eredmények igazolása (a további részletek a jelentkezési lap kitöltésére vonatkozó információknál)
 • A tervezett kutatási téma minimum 5 000, maximum 20 000 n terjedelmű leírása a pszichológia, történelemtudomány, neveléstudomány, néprajz, politológia képzéseknél;  legalább 20 000 n terjedelemben az irodalomtudomány valamint a demográfia és szociológia képzéseknél.
 • Valamennyi munkahellyel rendelkező jelentkező részéről a munkaadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a doktorandusz hallgatói jogviszony létesítéséhez, és lehetővé teszi a doktori tanulmányok folytatását, munkaidő-kedvezménnyel vagy a feladatok átcsoportosításával. Amennyiben a jelentkező munkabeosztása kötetlen és így kedvezmény biztosítására nincs szükség, vagy a jelentkező más módon (pl. szabadsága terhére) oldja meg részvételét a doktori képzésben úgy azt kérjük igazolni / a pályázónak ilyen értelemben nyilatkozni. (Az önköltséges pályázók esetében heti egy napon a konzultációkon való részvételhez szükséges időt kell biztosítani, a Politikatudományi Doktori Programnál valamint a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában elegendő a munkáltató hozzájárulása a havi egy napon történő részvételhez is).
 • Nyilatkozat a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról (a kitöltött űrlapot – elérhető ITT  – kitöltve, kinyomtatva, aláírt eredeti példányban kérjük.
 • A jelentkezési díj befizetését igazoló dokumentum másolata

A jelentkezési díj 9000 Ft.

Átutalási információk a jelentkezési díj befizetéséhez:

PTE bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000

(Magyar Államkincstár   IBAN: HU86 10024003-00282716-00000000   SWIFT: MANEHUHB )

A közlemény rovatba feltétlenül kerüljön be: „……  munkaszámra PhD felvételi eljárási díj” és annak a neve, akinek az eljárására vonatkozik a díj befizetése. (A felvételi eljárási díj be nem fizetése vagy hiányos közlemény miatti be nem azonosíthatósága esetén nem kerül sor a felvételi eljárás megindítására.)

munkaszámok:

 

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola                                          140067

Irodalomtudományi Doktori Iskola                                                      140095

Interdiszciplináris Doktori Iskola  

történettudományi programok - újkortörténet                                     140084

történettudományi programok - középkortörténet                              140075

történettudományi programok - ókortörténet                                      140081

Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program                              140078

Politikatudományi Program                                                                140091

„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola              140118

Pszichológia Doktori Iskola                                                                140134

 

 • Két ajánlás és témavezetői befogadó nyilatkozat.

Felvételi követelmények, információk, mellékletek a jelentkezési lap adatainak kitöltési sorrendjében:

 

1. Képzés kiválasztása

 • Doktori Iskola, tudományterület, tudományág, program a pótfelvételi felhívásban foglaltak szerint.
 • Képzési forma: pótfelvétellel a 4+4 féléves képzésre, azaz képzési és kutatási + (sikeres komplex vizsgát követően) kutatási és disszertációs szakaszra lehet jelentkezni.

A munkarend teljes idejű, azaz nappali tagozatos, azonban a doktoranduszok esetében a félévente negyven tanórát meghaladó képzés már teljes idejűnek minősül.

 • „PhD hallgatói jogviszony formája” = finanszírozási forma. A doktori képzés mindkét szakaszára jelentkezők pályázhatnak a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola esetében állami ösztöndíjas helyre, azonban tudomásul kell venniük, hogy helyhiány miatt önköltséges helyre is felvételt nyerhetnek. Lehet kifejezetten csak önköltséges helyre is jelentkezni. Az Interdiszciplináris Doktori Iskola, az Irodalomtudományi Doktori Iskola, az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola és a Pszichológia Doktori Iskola programjaira jelenleg csak önköltséges finanszírozási formában lehet pályázni. (Ez nem zárja ki azt, hogy a beiratkozási időszakban esetlegesen felszabaduló ösztöndíjas helyre javasolják a pótfelvételi eljárásban magas pontszámot elért jelentkezőt.)
 • „A kidolgozásra kerülő téma címe” a doktori program profiljába illő kell legyen.
 • Témavezető(ke)t a www.doktori.hu oldalon, vagy a doktori iskola honlapján felsorolt témakiírók közül lehet és kell megnevezni. (A témavezetőt hivatalosan a beiratkozás után a doktori iskola tanácsa jelöli ki.)

 

2. Személyes adatok

A személyi azonosító adatait és állandó lakcímét kizárólag a hivatalos okmányaival egyezően adja meg. Elérhetőségi adatait a pótfelvételi eljárás során és a továbbiakban is a kapcsolattartáshoz, értesítések kiküldéséhez használjuk, ezért kérjük valóságos adatok feltöltését.

Kérjük, hogy aki munkahellyel rendelkezik, az szakmai életrajzában a munkahely megnevezése mellett külön térjen ki munkakörére, munkaszerződésének/kinevezésének időtartamára és a munkaidejére. (A tervezett kutatási téma függvényében akár előnyt is jelenthet a munkahelyi háttér.)

 

3. Tanulmányok

Kérjük, a mesterképzésben/egyetemi képzésben megszerzett oklevelük adatainál az oklevél száma mellett nyomtatványszámot is tüntessenek fel (ha van), de ne írják be - az FI kezdetű - felsőoktatási intézményazonosítót. Az oklevél minősítését számmal és szöveggel is írják be.

Külföldi felsőoktatási intézményben kiállított MA oklevél esetén magyar fordítás; külföldi felsőoktatási intézményben kiállított nem MA oklevél esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának határozata is szükséges a végzettségi szint MA végzettségként történő elismeréséről. Utóbbi esetben oklevél-adatként töltsék fel e határozat adatait is.

A választott képzési programhoz tartozó tárgyakból elért eredmények feltüntetését a doktori iskolák nem kérték, de mivel ez a központosított jelentkezési lapon kötelezően kitöltendő adat, ide a szakképzettségüket, és az azt igazoló oklevél minősítését írják be.

A nyelvvizsga adatoknál a bizonyítvány száma mellett az anyakönyvi számot is tüntessék fel. Aki nem nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, hanem ezzel egyenértékű más bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazolja nyelvismeretét, az a nyelvvizsga típusa rovatot „nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum” felirattal töltse ki.

Aki vett már részt korábban doktori képzésben, az az egyetem, doktori iskola és tudományág megjelölésén túl a szakmai életrajzában feltétlenül részletezze doktori tanulmányainak idejét, aktív féléveinek és megszerzett kreditjeinek számát, finanszírozási formáját (ha ösztöndíjas volt, akkor támogatott féléveinek számát is), jogviszonya megszűnésének okát (szerzett-e abszolutóriumot vagy nem), korábbi kutatási témáját, és hogy mely témavezetővel meddig jutott a fokozatszerzési eljárásban.

Amennyiben korábban volt már a PTE vagy jogelődje hallgatója vagy dolgozója, adja meg azt az EHA vagy Neptun kódot, amellyel a felvételi jelentkezéshez belépett, ha pedig új regisztrációval kezdte meg a jelentkezési lap kitöltését „nem emlékszem/nem volt még ilyen” szöveggel töltse ki. (Kérjük, ne írjon be nem PTE-s Neptun kódot!)

 

4. Tudományos adatok

Értelemszerűen válassza ki, írja be, a kívánt bontásban részletezze eddigi szakmai tevékenységét, kutatási eredményeit.

 

5. Mellékletek

A jelentkezési lapon eddig feltüntetett adatai szerint kötelező jelleggel mellékleteket kell feltöltenie, illetve négy választható melléklet feltöltésére is van lehetőség. A csatolásoknál vegye figyelembe a fájlok lehetséges darabszámát, formátumát és méretét.

Szakmai önéletrajzát az előbbiekben már említett információkkal kiegészítve készítse el, a munkahelyi, korábbi doktori képzés adatai mellett feltétlenül közölje, hogy párhuzamosan folytat-e tanulmányokat, és ha igen, milyen képzésre jár és tanulmányai mely stádiumában tart.

„Témavezető véleménye a kutatási témáról, befogadó nyilatkozata” kötelezően feltöltendő melléklet. (Megszabott formája nincs, a választott témavezető szabad fogalmazásban nyilatkozhat. A témavezetőt a beiratkozás után a doktori iskola tanácsa jelöli ki hivatalosan.)

Az „Ajánlás 1.” és „Ajánlás 2.” helyeken bármilyen rendelkezésre álló vagy beszerezhető szakmai ajánlást feltölthetnek.

Az eljárási díj befizetésének igazolása és a munkahelyi nyilatkozat a fentebb írtak szerint.

Kérjük, a 4 szabadon feltölthető fájl egyikeként a jogviszony létesítésének és a képzés egyes feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot mellékelje.

 

6. Nyilatkozatok, 7. Előnézet, 8. Kész

A nyilatkozatokat jelölje meg, az ellenőrző kérdésre válaszoljon, majd tovább léphet a jelentkezési lap előnézetére. A feltöltött adatok ellenőrzése és a jelentkezés beküldése után a kinyomtatott, aláírt lapot és a mellékleteket a fent írtak szerint két példányban a Doktori Iroda címére küldje el.

A szóbeli meghallgatások időpontjáról és módjáról a doktori iskolák/programok tájékoztatják a jelentkezési lapon megadott elérhetőségein. A pótfelvételi eljárás meggyorsítása érdekében érdemes e-mailben jelezniük érdeklődésüket a doktori programnak és/vagy a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kari Hivatal Doktori Irodának. A pótfelvételi eljárások zárása, a határozatok, beiratkozáshoz szükséges információk kiküldése, ezen felül a beiratkozás is szeptember hónapban lezajlik.

 

Általános kérdésekben a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon a Kari Hivatal doktori ügyintézőjét, Horváth Juditot kereshetik minden munkanapon délelőtt 10:00-12:00 óra között (telefonon 06 30 1862170 e-mailben: horvath.judit@pte.hu )

Szakmai kérdésekben a kapcsolattartók elérhetőségei: