Filozófia, politika, gazdaság alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A szak célja, hogy filozófiai háttérre alapozva komplex társadalomelméleti ismereteket közvetítsen, szembehelyezkedve a tudományok egyre fokozódó szétaprózódásával, melynek következtében az egyes diszciplínák között, illetve azok határán komoly fehér foltok keletkeznek. Ezt felismerve több nagy nyugati egyetem is elindított különböző integratív képzéseket.

Képzés célja

olyan gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi és humán szakterületek ismereteit ötvözve filozófiai, politikatudományi és közgazdasági tudást szereznek. A képzésben az alapvető fogalmi és elméleti ismeretek elsajátítása birtokában képessé válnak a társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok, az ilyen természetű nemzeti és globális kihívások közötti összefüggések interdiszciplináris megközelítésére és értelmezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: gazdaság és politikai kapcsolatok szakember

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINKE KERETÉBEN

a) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • nemzetközi tanulmányok MA

b)  Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismerési eljárás keretében kell megvizsgáltatni

 • filozófia MA
 • nemzetközitanulmányok MA

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

 • marketing MA
 • pénzügy MA
 • vezetés és szervezés MA


Főbb témakörök:

Alapozó és általános ismeretek 40-50 kredit

 • filozófia (klasszikus filozófia, civilizáció és műveltség, etika)
 • politikatudomány (politikai alapfogalmak, összehasonlító politikatudomány)
 • közgazdaságtan (közgazdasági gondolkodás alapjai, egyének és intézmények viselkedése, elemzési keretek, modellek)
 • módszertani ismeretek (logika, kutatásmódszertan, statisztika, akadémiai írás)
 • további társadalomtudományi ismeretek (pszichológia, szociológia)

Filozófiai, politikai és gazdasági multi- és interdiszciplináris szakmai ismeretek 60-80 kredit

 • gazdaság- ás társadalomtörténet, politikai és közgazdaságtani eszmetörténet, politikai és gazdaságszociológia, politikai és gazdaságpszichológia
 • politikai filozófia, politikai és gazdasági etika, analitikus filozófia, értékelmélet, esztétika, tudományfilozófia
 • politikai szervezetek és modellek; helyi és központi kormányzás; politikai kommunikáció; nemzetközi politika, geopolitika, biztonságpolitika; közpolitika, állam és közigazgatás; európai integráció, globalizáció és regionalizmus
 • közösségi gazdaságtan, közösségi döntések elmélete; nemzetközi gazdaságtan, fejlődésgazdaságtan; gazdasági rendszerek, intézmények és gazdaságpolitika; kísérleti és viselkedési közgazdaságtan; játékelmélet gazdasági és politikai alkalmazásai; nemzetközi pénzügyek és pénzügyi rendszerek; innováció
 • gazdasági jog, közjog, alkotmánytan, kommunikáció és média
 • haladó módszertani ismeretek (kutatástervezés, ökonometria, nagy adatbázisok elemzése, survey módszerek)

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret

 • a választható szakmaspecifikus ismeretek aránya 30-60 kredit


Felvételi irányszám: 10<40

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

Egy idegen nyelv (angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol) v. magyar v, matematika v. társadalomismeret v. történelem

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.


Mivel országosan is egy teljesen új képzés, információ pontszámokról még nem áll rendelkezésre!Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6

Felvételi- és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Filozófia, Művészeti és Klasszikus Tanulmányok Intézete

Filozófia Tanszék