Germanisztika alapszak (német)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Várunk, ha érdeklődsz a germán nyelvek és kultúrák, azon belül pedig a német nyelv, irodalom és kultúra iránt, és szeretnéd a tárgykörben eddig megszerzett tudásukat elmélyíteni, vagy azt tervezed, hogy a ráépülő mesterszak elvégzése után fordítói és tolmácsolási munkakörben tevékenykednél. A szakon jó kommunikációs készség és már a belépésnél erős aktív középfokú nyelvtudás szükséges, valamint előny, ha a felvételiző olvasott a német nyelvű irodalomban.

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Ismereteik révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Magas szinten ismerik a német nyelvet, a germán eredetű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a szakiránynak megfelelően a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. A képzés során megszerzett ismeretek birtokában elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

 

Képzés nyelve: Német

Képzési forma: Nappali

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: germanisztika, német alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

A képzés német nyelven folyik.

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak.

 

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga követelmények teljesítését igazolja; a BA-diploma német felsőfokú C típusú (C1 komplex) nyelvvizsgának felel meg.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • német nemzetiségi nyelv és irodalom MA
 • német nyelv, irodalom és kultúra MA

(Elvégzésük után egyszakos német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)

 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • irodalom- és kultúratudomány MA

 

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • nemzetközi tanulmányok MA
 • osztatlan tanárképzés, német nyelv és kultúra tanára szak egyéb szakkal társítva 

 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

 

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  MÁSHOL  HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.: fordító és tolmács, szemiotika, színháztudomány

 

 Főbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, germán nyelvek és kultúrák, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret)

Germanisztikai alapozó modul: nyelvi kompetenciák fejlesztése; történelmi és jelenkori országismeret (a német nyelvű országok földrajza történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei); irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés); nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek);

A német szakirány speciális szakmai ismeretei: tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás); kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek; kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei; a kortárs német kultúra, kultúraközvetítés); irodalmi ismeretek (a német nyelvű irodalmak története: korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés, módszerek); nyelvészeti ismeretek (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika,  szövegnyelvészet, fejlődési tendenciák, német nyelvi változatok); kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák).

.

 Szakirányok, specializációk:
 • intern és extern IT-kommunikáció alapjai
 • német szakfordítói
 • újabb német irodalom és médiakultúra


Ösztöndíjak:

A képzés a Német Nyelvészeti Tanszéket valamint a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékét magában foglaló Germanisztika Intézetben történik. A Német Nyelvészeti Tanszéken a német nyelvészet különböző részterületein túl a nemzetiségspecifikus tárgyak és a módszertan, a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén pedig a német nyelvű országok történetének és kultúrájának (ezen belül elsősorban irodalmának) oktatása és kutatása folyik. A német szakos képzés országosan is elismert szakmai és nyelvi színvonalát erősítik a német és osztrák lektorok (2 fő), valamint a rendszeresen meghívott külföldi vendégprofesszorok. A német tanszékek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai (pl. a frankfurti, a heidelbergi, a regensburgi és a potsdami, valamint a bécsi és a grazi egyetemmel) nagy számban biztosítanak ösztöndíjas tanulmányutakat német szakos hallgatók számára. A képzés fontos bázisa a PTE Egyetemi Könyvtárának a Germanisztikai Intézettel szorosan együttműködő Német-Osztrák Szakkönyvtára. Felvételi irányszám: 5<20 fő

Felvételi követelmények: német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 300.000 Ft/ félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)) ÉS angol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

394

293

260

284

293

317

293

285

280

ANK

240

240

260

284

293

317

293

285

280

ALA

380

336

n.i.

282

348

388

n.i.

nem hird.

nem hird.

ALK

240

240

n.i.

282

348

388

n.i.

nem hird.

nem hird.

 Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek: utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények

Tipikus beosztás, munkakör: vezetői asszisztens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Germanisztika Intézet

Intézeti honlap: http://germanisztika.btk.pte.hu