Germanisztika alapszak (német nemzetiségi)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A német nemzetiségi szakirányon tanuló hallgatók magas szintű ismereteket szereznek a német nyelv és a germán eredetű kultúrák tanulmányozása során. Megismerkednek a hazai németség nyelvével, történelmével, néprajzával, irodalmával, jog- és intézményrendszerével. A szakirány speciális ismeretei közül kiemelhető a kutatásmódszertan, a társadalomtudományi ismeretek, a magyarországi német nemzetiség 1945 utáni német nyelvű irodalma.


 

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Ismereteik révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Magas szinten ismerik a német nyelvet, a germán eredetű kultúrákat. A német nemzetiségi szakirányon végzettek behatóan ismerik a hazai németség nyelvét, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. A nemzetiségi német szakirányon végzettek ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében is hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar, Német

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

A képzés német nyelven folyik.

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta

Minor szakként felvehető

 • követelmény: felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

        a) specializáció

        b) minor szak


IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK  MESTERKÉPZÉSÉNEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • német nemzetiségi nyelv és irodalom MA
 • német nyelv, irodalom és kultúra MA

(Elvégzésük után egyszakos német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)

 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • irodalom- és kultúratudomány MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • nemzetközi tanulmányok MA
 • osztatlan tanárképzés, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára szak egyéb szakkal társítva 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.: fordító és tolmács, szemiotika, színháztudományFőbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, germán nyelvek és kultúrák, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 10-16 kredit

Germanisztikai alapozó modul 20-30 kredit

 • nyelvi kompetenciák fejlesztése
 • történelmi és jelenkori országismeret (a német nyelvű országok földrajza történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei)
 • irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés)
 • nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek)
 • nemzetiségi ismeretek

A német nemzetiségi szakirány speciális szakmai ismeretei 80-90 kredit

 • tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás)
 • kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek
 • kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei; a kortárs német kultúra, kultúraközvetítés)
 • irodalmi ismeretek (a német nyelvű irodalmak története: korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés, módszerek)
 • nyelvészeti ismeretek (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika,  szövegnyelvészet, fejlődési tendenciák, német nyelvi változatok)
 • kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák)
 • társadalomtudományi ismeretek (a magyarországi németek története, a magyarországi németek jog- és intézményrendszere)
 • néprajzi ismeretek (a magyarországi németek tárgyi és szellemi kultúrája)
 • nemzetiségi képzéshez kapcsolódó nyelvtudományi ismeretek (dialektológia, szociolingvisztika, kontaktusnyelvészet)
 • nemzetiségi képzéshez kapcsolódó irodalomtudományi ismeretek (az 1945 utáni magyarországi német irodalom)


Szakirányok, specializációk:
 • intern és extern IT-kommunikáció alapjai
 • német szakfordítói
 • újabb német irodalom és médiakultúra


Ösztöndíjak:

A képzés a Német Nyelvészeti Tanszéket valamint a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékét magában foglaló Germanisztika Intézetben történik. A Német Nyelvészeti Tanszéken a német nyelvészet különböző részterületein túl a nemzetiségspecifikus tárgyak és a módszertan, a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén pedig a német nyelvű országok történetének és kultúrájának (ezen belül elsősorban irodalmának) oktatása és kutatása folyik. A német szakos képzés országosan is elismert szakmai és nyelvi színvonalát erősítik a német és osztrák lektorok (2 fő), valamint a rendszeresen meghívott külföldi vendégprofesszorok. A német tanszékek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai (pl. a frankfurti, a heidelbergi, a regensburgi és a potsdami, valamint a bécsi és a grazi egyetemmel) nagy számban biztosítanak ösztöndíjas tanulmányutakat német szakos hallgatók számára. A képzés fontos bázisa a PTE Egyetemi Könyvtárának a Germanisztikai Intézettel szorosan együttműködő Német-Osztrák Szakkönyvtára. Felvételi irányszám: 3<10 fő

Felvételi követelmények: közép szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem

Előző évek ponthatárai

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

260

304

306

325

n.i.

490

280

n.i. 280

ANK

260

304

306

325

n.i.

490

280

n.i. 280

ALA

260

418

388

377

400

nem hird.

nem hird.

nem hird. nem hird.

ALK

260

418

388

377

400

nem hird.

nem hird.

nem hird. nem hird.


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek

 • utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények

Tipikus beosztás, munkakör

 • vezetői asszisztens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Germanisztika Intézet