Pedagógia alapszak (magyar nyelven)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A jelentkező  képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy a szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.


 

Képzés célja

olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát ismerik, átlátják, képesek oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben, csoportok, egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz minőségi és felelős munkával hozzájárulni. Alkalmasak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére; oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben, alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás mellett, feladataikat megfelelő autonómiával kezelik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Gyere a pécsi PEDAGÓGIA alapképzésre, ha...

 • kreatív, problémamegoldó, emberközpontú, együttműködő vagy
 • érdekel a társadalom, a pszichológia, a nevelés tudománya
 • szeretsz gyerekekkel foglalkozni
 • szeretnél tanulni és tanulást segíteni

Ezen a szakon fejlesztheted együttműködési és kommunikációs képességeidet, valamint emberismeretedet és kritikus gondolkodásodat, annak érdekében, hogy szakképzettségeddel segítséget nyújthass a számtalan oktatási és nevelési feladat menedzselésében. Ha elvégezted a szakot, akkor számos álláslehetőség vár rád.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: NK LK: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: pedagógia alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben általában havonta egyszer három nap (csütörtök-péntek-szombat)

Minor szakként felvehető

 • követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció (nem kötelező)
 • minor szak

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


A képzés a Neveléstudományi Intézetben történik. Az elmúlt 20 évben a pécsi egyetemen pedagógia szakos előadói (1996-ig) és pedagógia szakos tanári (1997-től) diplomát szerzett hallgatók képzettségükhöz kapcsolódó szakmai feladatokat látnak el: szakértők a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok megoldásában, pedagógiai programokat írnak és valósítanak meg, helyi tanterveket dolgoznak ki, közreműködnek az értékelés, a vizsgáztatás, a minőségbiztosítás helyi rendszereinek a kialakításában. Többen bekapcsolódnak a közigazgatás oktatással összefüggő feladatainak ellátásába; pedagógiai kutatómunkát végeznek. Tudományos konferenciákon előadók, kutatási eredményeiket könyvekben összegzik. Jelenleg több volt hallgatónk doktori képzésben vesz részt (PhD-hallgatók), mások már megszerezték a PhD minősítést. Egy részük középiskolai vagy felsőoktatási intézményben pedagógiai jellegű tárgyakat tanít, fejleszt.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • neveléstudomány MA

b) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl. társadalmi befogadás tanulmányokFőbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 10-12 kredit

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, pedagógia, pszichológia, a művelődés és a tudomány világa

A nevelés és oktatás elméleti alapjai 15-25 kredit

 • szocializáció, a nevelés és az oktatás alapvető története, társadalmi dimenziói, főbb pedagógiai, pszichológiai elméletek

A pedagógiai tevékenység szervezeti keretei, főbb területei és ezek működésének pedagógiai vonatkozásai 30-45 kredit

 • nevelési és oktatási rendszerek, hálózatok, intézmények, valamint a működésükhöz, a fejlesztéshez és innovációhoz kötődő pedagógiai tevékenységek; társadalmi, kulturális, történeti kontextus; egyéni szakmai tudás, kompetenciatartalmak

A pedagógiai praxis művelésének, támogatásának és kutatásának módszerei, formái, eszközei 50 kredit

 • reflektív gyakorlat; a munka és a tanulás világa, tanulóközösségek; a rendszer-, a szervezeti és a személyes szintű támogatás célja, keretei, folyamata; módszerek, eszközök; projektek, pályázatok; empirikus és teoretikus kutatásmódszertan

Választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A pedagógia szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

 • specializációs pedagógiai modulok
 • más képzési terület alapképzési szakjának szakterületi ismeretei

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel továbbépíti. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).Szakirányok, specializációk:
 • nevelési asszisztens


Felvételi irányszám: 5<20 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

állampolgári ismeretek v. bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. digitális kultúra v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (oktatási alapismeretek).

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Előző évek ponthatárai

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

260

281

288

281

287

294

294

280 280

ANK

260

281

288

281

287

294

294

280 280

ALA

260

296

340

n.i.

305

292

280

280 280

ALK

260

296

340

n.i.

305

292

280

280 280
ANA (angol)               280  
ANK (angol)               280  


Elhelyezkedési területek

A végzettek számára az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, az oktatási szféra igazgatásában, menedzselésében nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. A nevelési, oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása mellett a szakterület kutatási eredményeinek értelmezésében, az értékelés, vizsgáztatási rendszerek kidolgozásában, a területtel kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátásában, intézményfejlesztési stratégiák kidolgozásában, egyéb speciális pedagógiai tudást igénylő munkakörökben egyaránt hasznosíthatóak ismereteik. Munkahelyi továbbképzések szervezésében, nevelési- és pályatanácsadással foglalkozó intézményeknél, a felnőttképzés területén, karrierirodáknál, gyermek- és ifjúságvédelemben, családsegítő központokban is. Nevelési és oktatási asszisztensként irányíthatják a tanulók tanórán kívüli tevékenységét, kutatási asszisztensként az iskolai pályázatok koordinálásában, az értékelési, minőségfejlesztési munkában vehetnek részt.

Végezhetnek nevelési tanácsadást, családsegítést, pályaorientációs tanácsadást, részt vehetnek az oktatás- és kutatásszervezésben, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai feladatok megoldásában, foglalkozások vezetésében, folyóiratok szerkesztésében, a tehetségnevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, napközi otthoni és kollégiumi nevelésben és az önkormányzatok oktatási osztályán folyó munkában.

A NEVELÉSI ASSZISZTENS SZAKIRÁNYT követően lehetőséged van kamatoztatni tudásodat…

 • az iskolarendszerű és intézményen kívüli nevelési programok során
 • oktatásszervezésben,· pályaorientációban
 • tehetségnevelésben
 • napközi-otthonos, kollégiumi nevelés során
 • önkormányzatok oktatási részlegén
 • nevelési tanácsadásban
 • családsegítésben
 • gyermek- és ifjúságvédelemben
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Neveléstudományi Intézet

Intézeti honlap